dwang en gebod

Lieve mensen,

Als auteur van dit schrijven ben ik mij maar al te zeer bewust van de draagwijdte van de boodschap die in deze site beschreven staat. Ze heeft dan ook enkel tot doel om u te doen nadenken over dit leven, en wil u geenszins morele of maatschappelijke verplichtingen opleggen. Er wordt bovendien heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat alles een keuze is, en dat u in die keuze hoe dan ook volledig vrij blijft; 
alhoewel u na het lezen van dit alles toch de gevolgen van iedere keuze op voorhand zult kennen!

De goede weg wordt maar al te vaak met angst en dwingelandij  afgedwongen. Eenmaal iemand een bepaalde richting gevonden heeft, wil hij zoveel mogelijk metgezellen met zich meenemen op datzelfde pad. Maar zo werkt het niet!
Vele mensen heb ik al gezien die gedwongen werden in een of andere richting mee te gaan, hetzij door hun ouders, hetzij door familiale of maatschappelijke druk. De uitwerking hiervan is altijd het omgekeerde van wat wordt beoogd. 
Iemand dwingen werkt niet!
Vroeg of laat eist die persoon zijn vrijheid op, en zal hij de dwingeland confronteren met de onaangename situatie waarin hij de ander heeft gebracht . Er zijn in zo een situatie geen directe winnaars. Beide partijen verliezen zichzelf in gevecht en gekibbel. Daarom leg ik u dit ganse schrijven voor als iets waarover u even rustig kunt nadenken. Misschien is dit wel wat u zoekt. En dat u op zoek bent, dat is zeker, want anders was u hier niet komen kijken.
Dit neemt niet weg dat ik aan mezelf verplicht ben om de dingen die ik ben te weten gekomen, op een zo correct, en zo duidelijk mogelijke manier aan u mede te delen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de waarheid die er voor mij uit voortvloeit. Ik kan dan ook niet anders dan deze waarheid, die waarschijnlijk voor het overgrote deel van de mensen een hele schok zal betekenen, zo goed mogelijk trachten te verwoorden.

Zeker niet iedereen zal even blij zijn met het vernemen van deze kennis over dit leven, want de waarheid zal voor vele mensen een aantasting betekenen van hun huidige verworven status in de wereld. 
Ik zou dan ook aan al deze mensen die zich hierdoor aangevallen voelen, willen vragen om hierover na te denken als een individu dat erkent dat het op zoek is naar geluk, en niet als een mens die deel uitmaakt van een of andere wereldlijke of geestelijke gemeenschap die hem voorzegt wat hij moet denken. 

Deze waarheid komt hard aan voor ons mensen, dat geef ik toe. Ze gaat lijnrecht in tegenover het gangbare denken. Maar toch is ze, mits het invoeren van enkele kleine mentaliteitsveranderingen voor iedereen toegankelijk en in ieders leven in te bouwen. Ook voor zij die hun ganse leven al hebben opgebouwd rond alleen maar het tegenovergestelde van dit.

God is op elk ogenblik aan het werk voor ieder van ons. Het is zijn opperste zorg dat niemand van ons verdwaalt, of voor altijd verloren gaat. Daarom gaat hij steeds met ieder persoonlijk aan de slag. Dat komt omdat iedereen anders denkt en voelt, en God, die in het midden van uw denken huist, weet waar jij mee bezig bent. Daarom is er voor iedereen een persoonlijke weg uitgewerkt. Een weg die inspeelt op jouw persoonlijke gedachten en gevoelens. 
Je snapt dus meteen dat het voor ons onbegonnen werk is om de taak van God over te nemen. Wij kennen de anderen hun gedachten, of hun angsten en gevoelens niet.
De weg naar God gaat uitsluitend via het bewustzijn. Hij wil ons zo snel mogelijk verlossen van ons angstige en beperkte denken, en ons weer doen aansluiten bij Zijn eenheidsdenken.

Deze weg is geen starre weg. Net omdat hij inspeelt op ieders denken, is het onbegonnen werk om er een sluitende definitie van te geven. De een heeft immers die les nodig, de ander een andere. Er zijn dus zeker geen geboden, geen algemene regels, en de weg verloopt ten allen tijde in vrijheid, en zonder dwang of angst
De weg is ook ten allen tijde een vrije keuze. Wie deze weg beslist te gaan, zal één enkele eigenschap heel goed kunnen gebruiken, en dat is soepelheid. Soepelheid in het denken, omdat de weg alle kanten kan uitgaan, en soepelheid om te volgen wat God van u vraagt. Alles wat u wordt gevraagd onderweg zal alleen maar gebeuren om je los te maken uit je eigen angst en om je te bevrijden van dwingende gedachten en geboden die je door zovelen in het verleden al werden opgelegd. 
God werkt zonder
dwang. Hij nodigt slechts uit!
Wij zelf kunnen bijgevolg niemand veranderen!
We kunnen slechts een lichtbaken zijn, om aan de ander te laten zien dat er wel degelijk een weg is. Maar iedereen moet de weg, zijn eigen weg, zelf gaan.
Daarom is het zo belangrijk om uzelf of de anderen niet vast te zetten in een bepaalde groep, religie of sekte. Wanneer u dat doet, kan God niet meer met u aan de slag, want dan aanvaardt u de waarheid van die groep als uw waarheid. 
En God kan met u niets aanvangen zolang jij zegt zelf de waarheid te weten.
   

Iedereen is heel goed in staat om tijdelijk zijn ogen dicht te knijpen zodat hij de echte werkelijkheid niet hoeft te aanschouwen. Nog niemand is echter kunnen ontsnappen aan de gevolgen van de waarheid door als een struisvogel zijn kop in het zand te steken!


Alles wat u zal lezen is dan ook een proces van bewustwording dat zeker en vast meerdere jaren van uw leven in beslag zal nemen, en dat voor niemand van ons hetzelfde zal zijn. Dit proces evolueert in verschillende stappen, en begint met het nadenken, evalueren en aanvaarden van de echte waarheid over dit leven. Dat dit niet zo evident is zal u wel merken aan de filosofie en de inhoud van deze site. Alleen al deze waarheid in gedachten tot de uwe maken, zal verscheidene maanden of jaren in beslag nemen. En dit afhankelijk van hoe sterk je wil is om het allemaal écht te willen weten. 
Ik kan alleen maar proberen u uit te leggen in welke richting u moet zoeken, maar uiteindelijk kan enkel het leven zelf aan jou de nodige bewijzen en argumentatie geven om het tot jouw eigen waarheid, gefundeerd in uw denken, om te toveren.

Eens u dit alles dan weet, dan moet u het ook nog gaan toepassen in uw leven om het werkelijk tot een diepgewortelde realiteit voor uzelf te maken. Deze stap vraagt waarschijnlijk voor de meeste mensen nog eens vele jaren van twijfel en uitproberen. En dat omdat er op dit punt nu eenmaal heel grote en indringende beslissingen moeten genomen worden.
Gelukkig is 
onze eigen gedachtekracht een uitstekend middel dat ons door het universum aangereikt wordt, om stilletjes de juiste richting in te slaan zonder daarbij veel brokken te maken in onze huidige leefwereld.

Ikzelf ben dit alles te weten gekomen, alleen maar omdat ik het echt wou weten! Ik bevind mij op dit moment evenals u, op een bepaalde plaats op het pad, en ik ga evenals u dat doet het pad op mijn eigen ritme bewandelen. 
Ik wens niemand te oordelen of te veroordelen, maar niettemin voel ik mij verplicht om sommige dingen hun werkelijke plaats terug te geven, en ze te ontdoen van alle sluiers en mystiek die er door de eeuwen heen zijn rondgeweven.

 

      Gaat godsdienst te ver, of misschien net niet ver genoeg?
dwang en angst!

Foto's

photo photo photo photo