Alles is een les

  Inderdaad, alles is een les op je weg naar liefde en naar God toe! God houdt immers geen seconde op met tegen je te praten, en roept ons ieder ogenblik van het leven toe om ons bewustzijn weer te verruimen tot het Zijne.
  ’Ach man, hou op, ik heb God nog nooit horen praten tegen mij!’
  Inderdaad. Dat is waar, want als je deze woorden interpreteert naar de normen van deze wereld, dan zal je God nooit ofte nooit horen praten.
  Alle gebeurtenissen in je leven zijn inderdaad een les, maar waag het niet om deze woorden te interpreteren naar de normen van onze zelfgemaakte wereld. Dit is een fout die iedereen maakt, en totdat je dan ook begrepen hebt dat God je niet toeroept vanuit een wereld van beperking, maar wel vanuit Zijn eigen wereld van overvloed, eenheid en liefde, zal je God nooit horen praten tegen jou.

  Je hoort hem niet praten, omdat je denkt dat Hij je moet geven wat jij wilt! 
  En wat jij wilt, dat is op dit ogenblik waarschijnlijk iets voor je lichaam, iets voor je wereldse ontplooiing, of iets voor je materiële welstand. Maar al deze dingen vloeien voort uit de wens om een eigen wereld te maken! Ze hebben niets gemeen met de wereld van liefde, die alleen dingen geeft als die voor iedereen goed zijn.
  En daarom hoor je God dus niet praten in de gebeurtenissen en de omstandigheden van je leven, want je denkt juist dat het de duivel is die tegen je praat. Al de moeilijke omstandigheden van je leven worden aan de duivel toegeschreven, maar in werkelijkheid is het God die je aanmaant om naar hem terug te keren. 
  God praat dus wel degelijk tegen jou, en jij denkt dat het de duivel is, omdat je niet krijgt wat je wilt! En dus verwar je ‘God’ en ‘duivel’ compleet met elkaar, en zal je de stem van God negeren omdat je denkt dat het de duivel is die spreekt.

  Maar het is wel degelijk de hoogste liefde die spreekt, want zijn stem zegt iedere keer weer: ‘Maak deze wereldse dingen niet belangrijk, vrienden. Je kiest voor het verkeerde! Laat het los, en geef het aan degenen die nog niet zover zijn dat ze dit al kunnen begrijpen! Laat je lichaam, je materiële rijkdom en je wereldse groei volledig achter, want eens je ingezien hebt dat ze je nergens heen brengen, weet je ook dat het dingen zijn die een wereld van egoïsme in stand houden! Het zijn dingen die alléén voor jou goed zijn.’ 
  Maar iets wat alleen voor jou goed is, dat is een beperking voor de anderen, en aan zo’n wereld wil God dus duidelijk niet deelnemen. En dus moet je iedere gebeurtenis uit je leven interpreteren vanuit het perspectief van een hogere wereld dan deze, een wereld die éénheid als fundament heeft, en die jou heel graag bij hem wil verwelkomen. 
  Want God verlangt ernaar om nu weer voor je te zorgen. God verlangt ernaar om je vrij te zien van alle waangedachten die voortvloeien uit de keuze voor een wereld in afzondering. God verlangt ernaar om je nu weer in Zijn wereld op te nemen!
  En dus spreekt Hij iedere seconde heel zacht tegen jou, je vertellend dat het beter is om deze wereld onbelangrijk te maken, en je aan Hem over te geven in liefde en vreugde, zodat je de weldaden van Zijn zorg voor jou weer kan voelen, zonder dat je daarvoor moet strijden of ooit nog pijn moet lijden.

   

  De wereld denkt dat God nu niet aanwezig is, maar dat we hem pas zullen zien na de dood.
  De wereld denkt dat God ons nu geen vreugde geeft , maar dat we eerst op de proef worden gesteld.
  De wereld denkt dat God nu geen antwoord geeft als we hem aanroepen of smeken om zijn hulp.
  De wereld denkt dat God ver van ons verwijderd is, en dat zonde ons van hem scheidt.
  De wereld denkt dat het doorstaan van angst en verdriet je dichter bij God brengt.
  De wereld denkt dat God de zondaars zal straffen en vernietigen.
  De wereld denkt dat God uitzonderingen maakt voor het geven van zijn liefde. 
  De wereld denkt dat God offers nodig heeft om zich gevleid te voelen.
  De wereld denkt dat God op een verre plaats, buiten ons bereik te vinden is.
  De wereld denkt dat God een uitzondering op liefde toestaat, om een overtreder te bestraffen.

  .....Als God liefde is, is het dan niet veel aannemelijker dat de wereld nu verkeerd aan het denken is ...?

    

Foto's

photo photo photo photo