Andere beschaving

  Zijn er ook andere beschavingen in het heelal?

  buitenaards leven

  Denk je nu echt dat we hier helemaal alleen rondzwerven in dit onmetelijke heelal? Zoiets is toch gewoon ondenkbaar! Er bestaan honderd miljard sterren, alleen al in ons eigen sterrenstelsel, de melkweg, en dan kennen we nog eens duizenden van deze sterrenstelsels overal verspreid in het heelal! En alleen hier op ons kleine planeetje zou er leven zijn volgens jou?

  Natuurlijk is er nog ander leven in het universum, want zij die hun evolutie zover weten te krijgen dat ze de beperkingen van het mensdom naast zich neer kunnen leggen, moeten zich toch ergens verder kunnen ontwikkelen. Dit doen zij dan op planeten waar de beschaving zich al verder heeft ontwikkeld dan hier op aarde. Met beschaving bedoelen we dan niet alleen het verwerven van meer kennis over het wetenschappelijke, maar vooral het kunnen geven van meer liefde aan de medemens! Het is immers zo dat iedere beschaving die met de vooruitgang van zijn kennis op wetenschappelijk gebied weigert om ook haar intentie van liefde te vergroten, uiteindelijk zichzelf zal vernietigen. Ook dat is een natuurwet, want de weigering van zij die kennis, macht en rijkdom bezitten om deze te delen met anderen zal uiteindelijk ertoe leiden dat de minderen in opstand komen, en dat de vernietiging van alles zal gestart worden. 
  Je kan toch niet ongestraft de anderen blijven een rad voor de ogen draaien! Dat toont ons nu al de evolutie van onze criminaliteit. Ergens zal er uit die minderen een dictator opgroeien die al zijn frustratie op deze wereld zal botvieren. Kernwapens worden momenteel als handelswaar aangeboden op de maffiamarkt. Hoe groter de kennis van de natuurkrachten wordt, hoe groter de vernietiging kan zijn die veroorzaakt wordt door één enkel individu. (Dat individu zullen we dan uiteindelijk wel zelf gecreëerd hebben.) 
  Een andere mogelijkheid is dat het minderwaardigheidsgevoel van een grote groep van achtergestelde volkeren en de negatieve gedachten die hieruit voortvloeien zullen verantwoordelijk zijn voor wereldwijde oorlogen of rampen, opgeroepen door het negatieve denken van het grootste deel van de aardbewoners. De echte verantwoordelijken hiervoor zullen diegene zijn die weigeren om hun macht en kennis te delen met de minstbedeelden. Zij zullen dus uiteindelijk zichzelf als ras vernietigen, wat dan spijtig is voor de mensheid in zijn geheel. De aarde heeft dan de kans gemist om zich te ontwikkelen tot een superintelligentie van liefde, waardoor alles weer van nul af aan zal moeten herbeginnen.

  Voor ieder gedachtenlichaam afzonderlijk is er echter niets ergs gebeurd bij het vergaan van onze beschaving, want het gedachtenlichaam zelf heeft tijd genoeg om te wachten op een nieuwe beschaving, en een volgende poging, of het kan ook elders in het heelal zijn evolutie verder zetten. Vergeet echter niet dat het lange wachten, met nog vele verlangens die je wilt vervuld zien, een ware kwelling zullen zijn gedurende de wachttijd. Het zal waarschijnlijk duizenden jaren duren vooraleer er opnieuw een maatschappij van enig niveau is opgebouwd, en het enige alternatief dat je dan nog hebt, is om te incarneren in een voor jou lagere bewustzijnsvorm, met al de pijnlijke gevolgen vandien!

  De enige manier om ons te beschaven in de echte zin van het woord, is eerst en vooral te stoppen met de waanzin om de eerste en de beste te willen zijn, en de aarde en haar bewoners overal de kans te geven om bij te benen. Iedereen moet gelijke kansen hebben op deze wereld, want anders komt er gegarandeerd heibel van. Pas dan kunnen we ons beginnen ontwikkelen naar een hoger niveau van beschaving: een aarde waarin allen één zijn en alles wordt bekeken vanuit het perspectief van medeleven voor iedere vorm van menselijke, dierlijke of plantaardige vorm van bewustzijn.

   

  Maar wat is er nu aan de hand met al die UFO's? Het kan goed zijn dat buitenaardse beschavingen ons in de gaten houden, maar als ze dat doen, zullen ze zich zeker niet zo gauw kenbaar maken. Door hun aanwezigheid alleen al, kunnen we ervan uitgaan dat zij over mogelijkheden beschikken die wij nog niet hebben, en vooral, dat zij dan waarschijnlijk ook een grotere geesteskracht ontwikkeld hebben, om de reusachtige afstanden tussen de hemellichamen te overbruggen.

  Volgens mij komen de beelden van al die UFO’s tot stand door de gedachtenkracht van buitenaardse gedachtenlichamen, die zich naar onze aarde verplaatst hebben. Met de kracht van hun gedachten projecteren zij dan beelden van technologische dingen die wij kunnen begrijpen, zoals vliegende schotels, in ons bewustzijn. Maar meer dan waarschijnlijk zijn zij niet in zo een toestel naar hier gekomen, maar wel gewoon met hun gedachtenkracht! Als vrij gedachtenlichaam kan je nu eenmaal overal heen waar je maar wilt, zolang je niet boven je eigen begripsniveau gaat. Je kan dus nooit naar hogere dimensies die je nog niet aandurft te begrijpen, maar je kan wel naar de lagere dimensies gaan, of naar deze op je eigen niveau. De vliegende schotels zijn voor deze gedachtenwezens maar een hulpmiddel om aan ons duidelijk te maken dat zij er wel degelijk zijn. Zo een ufo is dus fictief, omdat hij slechts een projectie is, iets wat anderen in onze gedachten binnenbrengen, maar is tegelijk ook levensecht, omdat gedachten nu eenmaal alles kunnen bewerkstelligen, en omdat een projectie van een ufo juist hetzelfde is als de projectie die wij uitvoeren voor gans dit leven. Gans dit leven dat wij meemaken is immers één grote projectie van ons aller gedachtenkracht, en is dus even echt of onecht als een vliegende schotel dat is.

  Deze wezens maken zich echter niet volledig kenbaar, omdat het nu eenmaal zo is dat wij wel vijandig zijn tegenover hen, maar zij dat niet zijn tegenover ons. O ja, we zouden hen wel goed ontvangen, maar zij weten dat wij, op gelijk welke manier, hun geheimen zouden proberen te ontfutselen mochten ze ooit in onze handen vallen. Deze wezens hebben zich verder ontwikkeld dan wij, en dat kan dan ook de enige reden zijn waarom ze over de wetenschap beschikken om zich tot hier te begeven.

  De aliens, of bewoners van een andere planeet, bestaan dus zeker en vast echt. Indien zij ook tot hier kunnen komen, moeten zij zich echter een techniek eigen hebben gemaakt om ook te kunnen reizen met de lichtsnelheid. Alleen gedachten zijn tot zoiets in staat! Als je weet dat de dichtstbijzijnde ster op dertien lichtjaar staat, dan duurt een reisje heen en terug, ongeveer zesentwintig jaar voor diegenen die achterblijven hier op aarde. Met materiële technologie is dit ondenkbaar voor ons!

  Geen enkele beschaving echter kan haar kennis zover hebben ontwikkeld zonder zich ook om de liefde te hebben bekommerd, want anders had deze beschaving, omwille van de steeds groter wordende kennis over de natuurkrachten, reeds lang haar eigen ondergang bewerkstelligd. De krachten die nodig zijn om intergalactische reizen te realiseren, zijn immers zo opgebouwd dat ze enkel uit liefde kunnen worden toegepast. Het zijn precies de krachten van liefde, eenheid en vertrouwen die ons in de toekomst zullen toelaten om meer over deze wereld te weten te komen. Want alleen bij meer liefde verhoogt je trillingsgetal, en wanneer je sneller voortbeweegt, krimpt voor jou ook de ruimte meer en meer in elkaar. Afstanden worden dus minder en minder een probleem wanneer je naar liefde toe beweegt. 
  Bijgevolg zal iemand die zich met slechte intenties van deze krachten wil bedienen, ze nooit op volle sterkte kunnen aanwenden, omdat liefde nu eenmaal de wortel van deze kracht is. Wij hoeven dus niets te vrezen van onze bezoekers, want ze zijn zeker en vast vredelievend, maar zij moeten wel voorzichtig zijn met onszelf, want wij zijn zover nog niet ontwikkeld, en denken nog steeds meer aan eigenbelang dan aan het nut van het geheel. 
  En dat weten zij heel goed! Eerder in de tijd waren zij immers ook in dit stadium van de evolutie, en ze weten dus, dat gezien onze graad van liefdebeschaving, hun kennis voor ons een ramp zou betekenen. Ze zou zeer zeker misbruikt worden door sommige mensen om er zich mee te verrijken, of om er macht over de wereld mee te verwerven. Daarom zullen de buitenaardse beschavingen zich niet aan ons openbaren. Nog niet, want zij wachten af tot wij er helemaal rijp voor geworden zijn!

    

Foto's

photo photo photo photo