Er ontbreekt iets

  Er ontbreekt inderdaad iets aan ons wereldbeeld. Hoe is het anders mogelijk dat de rijken en de machtigen zich maar blijven om zichzelf bekommeren? Waarom blijven ze maar doorgaan met geld voor zichzelf alleen te verzamelen?  De angst om straks niet genoeg meer te hebben, en de wil om zich beter te voelen dan de anderen, zit er heel diep ingebakken bij de mensheid! 
  En waarom voelen ook de helpende mensen zich zo benadeeld? Ze weten immers goed genoeg dat het materiële niet al goud is wat blinkt! Toch worden ook zij meegetrokken in die tredmolen van altijd maar meer en beter. Is er iets wat beide partijen niet weten, waardoor ze de kans op geluk mislopen? Ontgaat hen iets om hun leven op een positieve manier zin te geven? Dat is zeker zo! 

  Er zijn een aantal elementaire schakels in dit leven die door zo goed als iedereen genegeerd worden. Je hoort er wel eens van, maar je staat er nooit lang bij stil! Ze passen immers niet in wat de maatschappij ons voorschrijft! Door het vele zoeken, en het soms letterlijk aan den lijve te ondervinden, heb ik deze schakels voor mezelf weten bloot te leggen. Het eigenaardige was dat de cirkel zich helemaal sloot! Door het toevoegen van deze gegevens, waarvan sommige echte natuurwetten zijn, komen alle vragen naar hun oplossing. Er ontstaat een theorie die de mening van iedereen doet samenvloeien in één enkel geheel. We krijgen dus als het ware een overkoepelend inzicht in al de domeinen van het leven.

  Om dit te realiseren zullen we echter aan ons dagelijks leven wel een aantal fenomenen dienen toe te voegen. U hebt er vast wel al over gehoord, maar u hebt ze nog nooit beschouwd als zijnde een deel van ons leven. Deze theorie die ik u hier wil uiteenzetten, brengt wetenschap en religie, alsook psychologie, het dagelijkse leven, en het paranormale samen! Ik geef toe dat sommige van deze dingen moeilijk op een wiskundige manier te vatten zijn. Het paranormale geeft ons bijvoorbeeld weinig houvast om het te begrijpen. En wat we er dan over weten is meestal alleen nog maar “van horen zeggen”! Van anderen die misschien ooit iets hebben meegemaakt, of die iets bovennatuurlijks hebben gezien! We zijn het dus nooit helemaal zeker! Maar toch is het bovennatuurlijke een essentiële schakel, want zonder het paranormale vervalt de theorie helemaal terug naar nul. En aangezien ze de cirkel ook rond maakt, moet ze wel waar zijn, want een andere, zo volledige verklaring bestaat er immers niet. Wetenschappelijk gezien hebben deze stellingen dus zeker waarde, want ze verklaren heel wat over de vele wisselwerkingen die we in dit leven mogen ervaren.

  Wanneer u dan zegt, “het paranormale kan niet bewezen worden”, merk dan ook eens op dat ook bijvoorbeeld psychologie geen exacte wetenschap is. Psychologen menen met een aantal gerichte vraagstellingen de gedachtewereld van iemand te kunnen doorgronden, maar heel dikwijls zal u zien, dat het in feite altijd maar een “raden naar” is. Twee afzonderlijke psychologen geven immers bijna altijd een verschillend beeld van dezelfde persoon die ze onderzoeken. En nochtans wordt ook deze wetenschap op onze universiteiten onderwezen! 
  De taak van de psychologen is het om je terug te integreren in de groep van de maatschappij waaruit je bent weggeglipt. Zij zijn niet op zoek naar de waarheid, maar zeggen je alleen maar hoe jouw gedrag moet zijn, om in jouw maatschappij te kunnen functioneren. Iedere maatschappij heeft dan ook anders geschoolde psychologen nodig!

  Ook onze godsdiensten vallen vanwege hun onderlinge onenigheid onder de term: “dubieuze zaken”! Toch worden ze in alle landen algemeen aanvaard, en worden priesters en geestelijken door de staat, en dus door ons allemaal betaald. Op zich is dit niet erg natuurlijk, als ze het nu ook maar eens konden eens raken onder elkaar!

  Het paranormale doet zich echter in ieder mensenleven ooit wel eens een keer gelden, maar het krijgt alleen maar waarde als je op dat voorval dan ook dieper wilt ingaan.

  Het bovennatuurlijke heeft immers vele gezichten, en is door de eeuwen heen altijd een deel van ons leven blijven uitmaken. In de beginjaren van de menselijke geschiedenis kenden we de druïden en de magiërs als de meest vooraanstaande mensen. In tijden van godsdienstoverheersing waren de heksen en de waarzeggers dan weer bestemd voor de brandstapel. Nu in onze tijd is er echter niemand meer die eens niet een of ander orakel raadpleegt, of die ook eens naar een plaatselijke paranormale beurs gaat. Iedereen doet het, iedereen spreekt er wel eens over, maar niemand weet waar hij deze dingen in zijn leven kan plaatsen. Eigenlijk zijn we er allemaal wel benieuwd naar, maar weten we niet goed wat we ermee moeten aanvangen.

  Ik kan u toch echter dit al meegeven: het paranormale is tegelijk de wegwijzer en de weg naar ware godsdienst!  

  Deze stelling staat in schril contrast met het imago dat het bovennatuurlijke heeft opgebouwd. Niets heeft immers een slechtere naam dan het paranormale, en zij die er zich in voortbewegen worden steeds als randfiguren in de maatschappij beschouwd. Nochtans is het paranormale gewoon zoals alle andere dingen van het leven. Er zijn goede kanten aan, en er zijn ook slechte kanten aan! Zoals er ook mensen zijn die voor u “goed of slecht” kunnen zijn. Of zoals kernenergie goed is voor ons, maar het kernafval dan weer slecht. Het paranormale heeft dus gewoon zoals alles in het leven twee richtingen: een fraaie en een minder fraaie kant. Doordat men echter door de eeuwen heen geen geloof heeft gehecht aan de fraaie kanten, maar steeds bang is geweest voor de minder fraaie, is deze “zo belangrijke wijsheid van het leven” voor ons verborgen gebleven. 
  Toch is er de laatste jaren een kentering aanwezig! Er wordt zeker en vast veel opener over gesproken, en vooral de goede kant komt nu ook eens aan bod. Ganse rijen boeken hierover maken ondertussen voor de boekenwinkels een groot deel van hun omzet uit. 
  Dit komt waarschijnlijk omdat het vroegere houvast van de kerk is weggevallen. Het levert het bewijs dat de mensen maar niet willen geloven dat het na dit leven allemaal voorbij is! Daarom zoeken ze dan ook naar nieuwe en meer bevredigende wegen, met een antwoord op al hun vragen dit keer! 

  Met deze tekst wil ik aan uw persoonlijke zoektocht ook wat meer richting meegeven. Ik zal u hier het beginpunt, al de tussenwegen, alsook het eindpunt meedelen. Dit is belangrijk in uw leven, omdat u dient te weten welke dingen u waar kan plaatsen, en vooral ook omdat u uw eigen plaats dient te kennen in deze grote kringloop. Zoniet blijft u steeds blind rondlopen en is ook deze nieuwe golf van informatie niet meer dan weer eens een theorie die u niet kunt thuisbrengen. Ik wil u vragen om heel goed na te denken over alles wat hier geschreven staat. Ik heb deze dingen niet zelf ontdekt! Anderen hebben dat lang voor mij gedaan! Ik tracht nu enkel om ze op een zo direct, en zo eenvoudig mogelijke manier aan u voor te stellen. 
  Stel aan uzelf al de levensvragen en wees er zeker van dat je er geen enkele vergeet! Want ook dat is een trucje om de waarheid niet hoeven onder ogen te zien. Wanneer u ook maar een van de levensvragen negeert, dan is dat omdat u niet akkoord durft te gaan met de antwoorden die ervoor gegeven worden. U negeert dan de vraag omdat het antwoord u niet aanstaat! Maar u hebt er ondertussen zelf ook geen betere verklaring voor! Wat jij op dat ogenblik zegt, is dus: “ik lees misschien wel het antwoord op mijn vraag, maar alhoewel dit het enige antwoord is dat waar kan zijn, zou ik eigenlijk liever een ander antwoord krijgen. Een antwoord dat beter past bij wat ik persoonlijk wil”. Zoals we eerder al hebben gezien, dient u zich bij de formulering van het antwoord de vraag te stellen:  is dit alleen maar mijn persoonlijke waarheid, of is dit de echte waarheid, de waarheid van het universum die voor iedereen geldig is? Dit is de enige maatstaf die goed genoeg is om een antwoord op zijn waarde te toetsen. Deze ene vraag geeft u steeds een duidelijk beeld over welke richting u uitgaat. Want ofwel is dat naar meer liefde toe, ofwel is het gewoon een wereldlijk doel, dat u voor uzelf uitgekozen hebt.

  Wat bij ieder wezen op deze planeet ontbreekt is het inzicht in de samenhang der dingen! We zien zoveel soorten, zoveel verschillen, en zoveel antwoorden, dat we volledig de weg zijn kwijtgeraakt! We weten zelfs niet eens naar welke bestemming we in feite op weg zijn! 
  Vooraleer u dit weet, en de ganse kringloop ook begrijpt, kunt u nooit bewust uw eigen weg gaan. Nu volgt u gewoon de massa! We zijn allemaal kuddedieren! Maar pas wanneer u echt al de informatie verzameld hebt, kunt u zich ook effectief naar uw reisdoel begeven. Het doet er dan niet meer toe hoelang u er nog over doet om dat te bereiken, maar wel is het van belang dat u eindelijk zal aankomen op uw bestemming. Maakt u liever veel omwegen, langs smalle bochtige paadjes, of gaat u ineens langs de snelweg op uw doel af, dat doet helemaal niets ter zake. Het enige wat telt is dat u eindelijk weet waarheen de reis gaat!

  En dit is precies wat bij iedereen ontbreekt!

  U gaat dit nu te weten komen, gewoon zonder franjes of omwegen, rechtuit verteld zoals het is! En bovendien, mét vermelding van al de complicaties en al de gevolgen die eraan verbonden zijn! Dit maakt het misschien hard en moeilijk te aanvaarden, maar het lijkt me op dit moment de beste manier om het aan de wereld kenbaar te maken.

 

Foto's

photo photo photo photo