Gelukkig de armen

  leed en pijn doen je verlangen naar iets beters.
  Je tracht ook om het zoveel mogelijk te vermijden.
  Wanneer je de werkelijke God zoekt en ook vindt,
  dan wordt leed en pijn precies de weg naar God. 
  Niet door af te zien, maar door het te begrijpen,
  en door het om te vormen tot een inzicht,
  dat je rechtstreeks de hemel in brengt.

   

   54  Jezus zei: Gelukkig de armen, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

  58  Jezus zei: Gelukkig de man die geleden heeft, hij heeft het leven gevonden.

  68  Jezus zei: Jullie zijn gelukkig wanneer ze jullie haten en vervolgen. Ze zullen de plaats, waarheen ze jullie vervolgd hebben, niet vinden.

  69  Jezus zei: Gelukkig zijn zij die vervolgd zijn tot in hun hart. Zij die daar zijn, hebben de Vader werkelijk leren kennen. Gelukkig zijn zij die hongerig zijn, de buik van hem die verlangt zal worden verzadigd.

   90  Jezus zei: Komt tot mij, want mijn juk is weldadig en mijn heerschappij is mild, en jullie zullen rust vinden voor jezelf.

  94  [Jezus] zei: Hij die zoekt, zal vinden [en hem die klopt], zal worden open gedaan.

  42  Jezus zei: Kom tot zijn terwijl je voorbijgaat.

  Wat een ellende is het, om Jezus te moeten volgen!
  Je moet arm zijn.  Je moet lijden. Ze moeten je haten en je zelfs vervolgen tot in je hart. En dan moet je nog eens hongerig zijn erbovenop, vooraleer je God ooit kan terugvinden!
  Voor zo een God zou toch iedereen heel hard op de loop gaan, is het niet?
  En terecht!
  Want opnieuw moeten we de woorden van Jezus vanuit twee werkelijkheden gaan interpreteren. Enerzijds onze valse wereld van illusies en fantasie, en anderzijds het bestaan bij God zelf.

  Toen de afscheiding van God in ons bewustzijn een feit was, begon voor ons een lange weg van zoeken om een nieuw bestaan met nieuwe wetten en regels kunnen op te bouwen. Maar nu moest dit gebeuren zonder de hoogste liefde, die wij klaar en duidelijk afgewezen hadden. God afwijzen betekent immers ook: ‘het hoogste’ afwijzen!
  Het resultaat van die nieuwe bestaanstoestand kan je hier op aarde iedere dag bewonderen!
  Maar afgescheiden zijn, terwijl je ooit eenheid hebt gekend, zorgt voor een constant knagend en zeurend gevoel van ontevredenheid in je binnenste. In het begin besef je niet wat het is dat daar aan je hoofd ligt te zeuren, maar eens je wat meer begrip krijgt, begint het stilaan te dagen dat het ook anders moet kunnen gaan. De drang naar liefde in jou wordt met de dag groter! Daar kan je niet onderuit, want je hebt het ooit gekend, en je hebt wel degelijk ooit geweten wat het is om totaal bemind en aanvaard te worden.
  Daarom is de enige oplossing dan ook om terug naar God op zoek te gaan!
  Maar eens je dit doet, en je het ook gevonden hebt, gebeurt er iets eigenaardigs. Want hij die weet waar hij God moet zoeken, weet ook dat hij deze aarde met al haar onoplosbare bekommernissen moet laten varen, en haar geen waarde meer kan toekennen. Er is immers geen andere weg naar God dan deze!

  En daarom zijn de armen dus gelukkig, want ze hebben geen geld of materieel bezit meer dat hen hier bindt. Ze hebben een hindernis achter zich gelaten, door geen eigendommen te hebben.
  Maar het zijn niet de armen die nog steeds hongeren naar meer materiële welstand, kaviaar en champagne, die Jezus hier bedoelt, maar wel de armen die ooit rijk zijn geweest, en die nu vrijwillig afstand hebben gedaan van het vergaren van bezit! Deze mensen zijn dan arm volgens het beeld van de wereld, maar worden schatrijk volgens het inzicht van God. 
  De materieel rijken in deze wereld daarentegen, zijn rijk volgens het beeld van de wereld, maar zijn arm volgens het inzicht van God. Zij hebben in de wereld immers alles wat hun hartje verlangt, maar zij missen daardoor het inzicht om het eeuwig leven bij God te verwerven. Zij kiezen voor een visie op de korte termijn, die alleen het aardse leven aangaat, maar ook niet verder denkt dan dat.
  En de arme sukkelaars en de hongerlijdende massa tenslotte, is arm volgens het beeld van de wereld, en ook arm volgens het inzicht van God. Want zij hebben noch de middelen om zich in de wereld te handhaven, noch de middelen om zich naar de hemel te begeven. Hun evolutie zal hen toestaan om deze toestand geleidelijk te veranderen. Want ook al de anderen zijn ooit daar geweest, waar zij zich nu bevinden.
  Alleen zij die dus bewust afstand kunnen doen van aardse rijkdom, kunnen het Koninkrijk van God terugvinden.

  En zo is het ook voor de man die tijdens zijn leven geleden heeft, want het lijden komt alleen maar als jij je ook bewust wordt van de liefde! 
  Een vechter, een krijger zal nooit lijden. 
  Kijk maar eens goed! 
  Het bewustijn van strijdende mensen is zozeer op zichzelf gericht, omdat ze nog maar heel weinig weten van de liefde, dat ze niet in staat zijn om te lijden. Zelfs wanneer het zwaard van de tegenstander op hun sterke lijf inhakt, voelen ze geen leed of pijn. Strijd is waarvoor ze leven, en strijd is hun kracht en enig inzicht! En hoe harder het zwaard op hen inbeukt, hoe meer ze zich geroepen voelen om nog harder terug te strijden. Er schuilt in een gevecht voor hen geen leed, maar veeleer een hele brok zelfbevestiging van een heel sterk ego.
  Maar wanneer het begrip van de liefde begint te dagen, dan gaat de krijger ook eens beginnen na te denken! Is dit het wel allemaal waard? Kijk eens welke mooie dingen ik moet missen, terwijl ik aan het strijden ben! En eens dit bewustzijn dan zijn intrede doet, komt ook het echte lijden op de proppen. Want nu wordt er nagedacht over de daden van het ego, en nu komt ook schaamte en spijt ten tonele. Maar toch wordt de liefde nooit volledig begrepen, en daardoor blijft er dus steeds een beetje strijd, maar ook heel veel schuld en wroeging achter.
  Tot op het ogenblik dat het inzicht van de echte God begint door te dringen! Want nu kan men ‘lijden’ in de verleden tijd beginnen te gebruiken! Samen met de echte God, komt immers ook het inzicht dat het lijden geen lijden is, maar een zachte roep van God om deze wereld de rug toe te keren, en opnieuw voor zijn wereld te kiezen. Wie dus geleden heeft, lijdt nu niet meer, omdat hij weet dat al zijn vroeger lijden voortkwam uit het negeren van de stem van God, die door al je medemensen spreekt. En je medemensen willen jou hier in de wereld zo klein mogelijk houden, zodat zij zichzelf beter en groter zouden voelen! En zo wil ook God het, want ook Hij wil dat je klein bent in de wereld, maar tegelijk groot in Hem! Bedenk dat de eersten en de rijksten in de wereld, het laatst in de hemel zullen aankomen, en dat zij die zichzelf, heel bewust van wat er moet gedaan worden, tot laagste en laatste hier op aarde maken, het eerst de hemel zullen aanschouwen.

  Natuurlijk zullen zij die een dergelijke theorie verkondigen hier op aarde vervolgd en belasterd worden, want door te zeggen dat je God alleen kan vinden door te kiezen voor vrijwillige eenvoud in materie, kom je regelrecht in aanvaring met al de instanties van deze wereld. Alle instanties zouden immers hun macht verliezen door te kiezen voor de echte God!  En dus heb je meteen alle machthebbers van de wereld op je dak, als je de woorden ook nog maar durft uit te spreken.
  En zij zullen je vervolgen tot in je hart, maar zij kunnen je niet vervolgen in je denkwereld, waartoe jij je toevlucht hebt genomen. Zij kunnen je gevangen nemen en je opsluiten, maar jij zal met je gedachten nog altijd vrij zijn. Je kiest immers niet meer voor de werkelijkheid van het lichaam, maar wel voor de werkelijkheid van je bewustzijn bij God. En daar kan geen enkel zwaard, geen geweer of zelfs geen bom ooit iets tegen beginnen!

  Kiest dus voor mij, zegt Jezus, want als je kiest voor God, kies je dan wel om zelf geen wereld meer te maken, en je eigen plannen vaarwel te zeggen, maar je kiest tegelijk ook voor een bewustzijnstoestand die jou nooit iets zal ontzeggen, en die je op ieder moment alle liefde zal geven die je zo hard nodig hebt. 
  ’Mijn juk is weldadig, en mijn heerschappij is mild! Hetgeen ik van je vraag zal je vreugde brengen, en alhoewel het ook voorwaarden zijn, zullen ze je zeker bevallen.’
  Jezus schijnt veel van ons te vragen, doch hij zegt slechts dat we alles zullen krijgen wat ons lichaam nodig heeft, als we ook niet meer dan dat verlangen. Eten, drinken, onderdak, ziekte, je zal er je nooit nog zorgen hoeven over te maken eens je de weg van God bent ingeslagen, want God zorgt dat jij het allemaal hebt. Maar Jezus zegt ook, dat alles wat je meer verlangt dan dit, uit den boze is voor je weg naar huis terug. Dus vergeet de luxeartikelen, de poedertjes en de zalfjes voor je lichaam, de villa's met zwembaden, de hobby's die je om de twee jaar verandert...
  Dat zijn allemaal dingen die helemaal niet nodig zijn, en die dus je gedachtekracht op een verkeerd spoor zetten. 
  De essentie is: wij hebben een verkeerde keuze gemaakt door voor een lichaam te kiezen, en God weet dat. Maar God zal dat lichaam geven wat het nodig heeft, zolang het nodig is, als we ons bewustzijn maar weer op hem richten, en op hem vertrouwen. Doe je dat niet, omdat je het nog niet gelooft, of omdat je het nog niet kan, dan is de regel dat jij zelf je plan wilt trekken, en dat is dan ook het enige wat je op dat moment kan doen. Dan moet je de wetten van de reïncarnatie verder maar ondergaan.

  Komt tot inzicht terwijl je hier op aarde voorbijgaat, want deze aarde is slechts een overgang, een passage naar een nieuw en beter bestaan als complete liefde bij God. Blijf niet hangen aan de aarde en aan het lichaam, maar ga eraan voorbij, en ontdek dat je een bewustzijn bent dat onbegrensd en volledig bemind is.
  Want God houdt nog steeds van al wie Hij geschapen heeft, en het is niet omdat ze hun aandacht nu op de verkeerde dingen hebben gericht, dat Hij daarom minder van hen houdt. Neen, God is liefde, en zal dat altijd blijven. En daarom zal Hij dan ook iedere oproep beantwoorden van degenen die waarachtig de liefde weer willen leren kennen! En voor al wie klopt zal Hij de hemelpoorten wagenwijd openzetten, zodat ze ongehinderd weer kunnen binnenwandelen.

   

  Je hoeft helemaal niets te doen,
  want God doet het voor jou.
  Je hoeft helemaal niets te weten,
  want God weet het voor jou.
  Je hoeft helemaal niets te kennen,
  want God zorgt volledig voor jou,
  als je maar niet doet, niets kent en niets weet.

    

Foto's

photo photo photo photo