Leraar van god

  De wereld waarin u leeft is heel onvolmaakt. Er bestaat veel kwaad en onwetendheid. Dit komt omdat de geestelijke waarden ontbreken die er op Aarde zouden moeten zijn, en die zouden moeten worden onderwezen en als voorbeeld gesteld. De mens is door de donkere tijden van de middeleeuwen gegaan en daaruit is een maatschappij te voorschijn gekomen, waarin God niet meer voorkomt. Het is een maatschappij die slechts op materiële vooruitgang uit is en die voorbijgaat aan de spirituele kant van het leven. En daardoor is het evenwicht verstoord, hoezeer de mens ook gevorderd moge zijn op zijn materiële weg, daar het één niet zonder het ander kan bestaan.

   

  Het leven in het fysieke lichaam geeft diegenen onder u, die ver genoeg gevorderd zijn om de spirituele kant van de mens te begrijpen en in te zien hoe men zou moeten leven, vele problemen in deze tijd. Wanneer u, naar uw overtuiging, op de juiste manier leeft, dan bent u vrijwel uniek en dan bent u er één op de honderdduizend. U bent dan diegene die men 'niet normaal’ noemt. Het is moeilijk tegen de stroom op te roeien, maar dat wordt nu juist van u gevraagd. Door de gehele geschiedenis van de mens heen, in zijn strijd om op deze planeet te evolueren, hebben de werkelijke discipelen van het Licht, van de Goddelijke Geest, altijd alleen gestaan.

   

  Wanneer de mens werkelijk spiritueel zou leven, dan zou de Goddelijke Geest geen Meesters en Leraren naar de Aarde hoeven te zenden, die door hun voorbeeld de mens moeten tonen hoe hij moet leven, Want dan zou de mens, omdat hij bewust zou zijn, reeds met ze in contact staan. Hij zou dan al naar ze luisteren en van ze leren en zijn ware spirituele pad volgen. Maar toen deze verbintenis eenmaal verbroken was en de mens onwetend werd, was het nog slechts mogelijk de mens te tonen hoe hij zou moeten leven door deze Meesters op Aarde te laten incarneren en hen de Goddelijke Wijsheid door woord en daad te laten uitdragen.

   

  Wanneer u werkelijk een voorbeeld van spiritualiteit wilt zijn, dan zult u er aan moeten wennen alleen te staan. Datgene wat u zegt zal anders zijn. En wat u denkt zal anders zijn. U zult zich anders gedragen dan de mensen om u heen. Maak u met de gedachte vertrouwd, dat u er niet meer ‘bij’ zult horen. Dit is de eerste les voor een ieder die de ware weg wil bewandelen en de Goddelijke Wijsheid wil uitdragen.

   

  U moet zich voorbereiden op een eenzaam leven. U zult wel vrienden hebben, maar slechts enkele werkelijk spirituele vrienden. De meeste vriendschappen, zullen van voorbijgaande aard zijn, die op gezette tijden verschijnen en verdwijnen. U zult merken, dat u weinig met uw vrienden gemeen hebt en zij ook met u. Hoe u ook over hun gedrag en hun gewoonten zult oordelen, het zal u moeilijk vallen ze om u heen te hebben, want ze zullen nu juist de dingen doen, die u achter zich heeft gelaten. U zult bemerken, dat, naarmate u evolueert, uw vriendenkring zal slinken. Het zal u niet langer mogelijk zijn goed contact te hebben en om te gaan met die mensen waarmee u dat vroeger wel kon, want naarmate het pad smaller en steiler wordt, wordt het aantal mensen dat u daarop aantreft kleiner.

  Als u besloten hebt deze weg te volgen en uzelf daarop heeft voorbereid, d.w.z. dat het zielebewustzijn het bewustzijn van de persoonlijkheid heeft voorbereid op wat er te gebeuren staat, dan is de volgende les: hoe datgene wat voor u de Waarheid is, over te dragen aan de rest van de mensheid. Want u zult steeds de Waarheid, zoals u die kent, moeten spreken, ook al zou u er diegenen, die u lief zijn, mee beledigen. Tenslotte beledigt u alleen maar hun persoonlijkheid en niet hun zielebewustzijn, omdat dat nooit door de Waarheid kan worden gekwetst. En bovendien, het is alleen maar uw eigen persoonlijkheid die zich zo bezorgd maakt over het kwetsen van de ander! Geef de mensen geen gelijk, wanneer u diep in uw hart weet dat wat ze zeggen verkeerd is, dat het een leugen is. Dat betekent niet dat u het er op aan moet leggen om een discussie uit te lokken en zo uw standpunt naar voren te brengen. Het betekent alleen maar dat, wanneer u mensen ontmoet en met ze praat, wanneer u met de mensen in contact komt in het dagelijks leven en er een bepaalde situatie ontstaat of zich problemen voordoen, dat u dan niet om wille van de lieve vrede uw mond houdt en daardoor de waarheid, zoals u die kent, verzwijgt. Zeg wat u er van weet. U hoeft niet te zeggen hoe of waarom u dat weet: wanneer u zegt dat u het weet is dat genoeg.

   

  U moet de Waarheid, zoals u die kent, als het ware uitbeelden, niet alleen door wat u zegt, maar ook door uw daden. U moet leven op een manier, waarvan u weet dat het de juiste is. U zult niemand overtuigen als u het ene zegt en het andere doet. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om tegen iedereen te zeggen, dat alle mensen één zijn en met elkaar in vrede moeten leven, terwijl u vervolgens naar huis gaat en ruzie maakt met uw vrouw. Daarmee zult u niemand overtuigen. U moet het goede voorbeeld geven. Op die manier zult u de mensen overtuigen.

   

  Omdat de mens in vele levens om de tuin geleid is, heeft hij in zich zelf, in zijn ziel, een bescherming opgebouwd tegen hetgeen zijn medemens hem vertelt. Gedurende zijn evolutie heeft de onontwikkelde mens altijd gecommuniceerd door middel van de spraak. In hogere bewustzijnsfasen, toen de Aarde een hogere ontwikkeling had, werd de spraak niet gebruikt, maar meestal heeft de mens contact onderhouden via de spraak en zodoende is veel kwaads en slechts door middel van de mond van de mens uitgegaan. Daarom heeft de mens een aangeboren weerstand tegen het spreken, maar de Waarheid kan hij niet weerstaan, zijn ziel kan de Waarheid niet ontkennen wanneer hij die ziet. Wanneer hij de Waarheid met zijn ogen waarneemt, ziet zijn ziel die ook en hij kan deze niet ontkennen. Een daad is duizend woorden waard.

   

  Wanneer u werkelijk het pad wilt bewandelen, let dan vooral op uw daden. Maak er een gewoonte van om steeds wanneer u iets gaat doen, heel goed na te denken, vooral wanneer uw medemens erbij betrokken is, zodat wanneer u tot daden overgaat, deze voortkomen uit zorgvuldige overweging en niet uit vlugge beslissingen van de persoonlijkheid. De mensen zullen zich uw daden beter herinneren dan uw woorden.

   

  Er zijn zo veel verkeerde uitgangspunten in de wereld van tegenwoordig, dat u er in het leven op alle mogelijke manieren mee in botsing zult komen. U zult anders eten. U zult anders drinken. U zult anders leven. U zult zich anders gedragen. U zult anders denken. U zult de dingen op een andere manier aanvoelen. In al deze opzichten zult u van uw medemensen gaan verschillen. U zult daarom gemakkelijk in conflict komen met de mensen en ze tegen u in het harnas jagen. Pas goed op dat u zich niet gaat ergeren aan uw medemensen Wanneer uw handelwijze de juiste is dan zal deze verschillende reacties bij ze oproepen en dit is afhankelijk van hun ziele-evolutie. Wanneer iemand de Waarheid in u herkent, dan zal dat soms wrevel bij hem opwekken in het persoonlijkheidsvlak en hij zal zich aan u ergeren. Dat moet u accepteren. Daarom bent u hier. Uiteindelijk, als hij uw voorbeeld constant voor ogen heeft, zal deze mens veranderen.

   

  Waar u echter zelf voor moet oppassen is dat u zich niet vijandig gaat opstellen tegenover uw minder ontwikkelde medemens. Wanneer u iemand een moord ziet begaan, wanneer u iemand ziet stelen, wanneer u ziet dat iemand leugens staat te vertellen, zelfs wanneer u ziet dat iemand probeert de Waarheid te ondergraven die u net hebt uitgesproken, dan moet u geen vijandschap jegens hem voelen en geen kwade gedachten bij u laten opkomen over wat hij bezig is te doen. Dit is een bijzonder moeilijke les. Denk er aan dat u behoort tot de ontwikkelde zielen en de eerste plicht van ontwikkelde zielen is om hun minder ontwikkelde broeders te dienen. Bovendien kan men door de kracht van het meer ontwikkelde denken juist ook een grotere kracht ten kwade ontwikkelen.

   

  Wees dus tolerant tegenover uw minder ontwikkelde broeders, die niet denken en voelen zoals u. Voor velen van hen is de oorzaak daarvan dat ze een product van hun tijd zijn, van de onwaarheden die hun van generatie op generatie zijn ingeprent en doorgegeven. Denk eens terug aan de moeilijkheden die u zelf hebt ondervonden bij het veranderen van uw levenswijze en het ontwikkelen van uw eigen bewustzijn. Misschien heeft u een gunstiger omgeving gehad en meer hulp gekregen dan uw minder ontwikkelde broeders en daarom is het voor u mogelijk om ze te helpen. Men kan niemand dwingen ergens in te geloven. Men kan de mensen bijna overal toe dwingen: de geschiedenis van uw Aarde geeft dit te zien, maar als iemand ergens niet in gelooft dan kan men hem daartoe niet dwingen. Hij kan wel zeggen dat hij het gelooft, maar als hij het niet wil gelooft hij het niet. U kunt zijn ziel niet dwingen.

  De volgende belangrijke les voor u is, te weten hoe en wanneer u iemand iets moet leren. Denk er aan dat u niet naar de Aarde bent gezonden om de hele wereld te veranderen. De meeste ontwikkelde zielen incarneren om speciale redenen, met een belangrijke bestemming en een belangrijke taak, maar als de levenslessen van u moeten uitgaan is het van belang te begrijpen en te weten wanneer u iets moet onderwijzen. De enige maatstaf hiervoor is, dat u alleen diegenen iets leert die iets willen leren. Daarmee bedoel ik dat het geen zin heeft te spreken tegen mensen die u niet wensen te horen. Het is beslist verkeerd om de straat op te gaan en de mensen proberen te bekeren tot wat u gelooft. Alleen degenen die uit vrije wil naar u toekomen en u er om vragen en naar u willen luisteren, op initiatief van hun eigen ziel, alleen die moet u uw kennis overdragen.

   

  Wanneer mensen naar u toekomen dan rijst de vraag wat u ze kunt leren. En dan moet u met de wijsheid van uw ziel beslissen wat u te zeggen staat. U moet de aard van hun ziele-evolutie beoordelen. Zijn ze in staat de hogere of alleen maar de lagere lessen te begrijpen? Hoeveel kan men iemand in een keer vertellen zodat hij bet allemaal kan bevatten, enzovoorts. Dit zult u al doende leren, door oefening en ervaring. Alle leraren moeten hier doorheen. Denk eraan dat het beter is u te richten tot de minst ontwikkelde zielen in uw gehoor en te weten dat zij en iedereen waarvoor u spreekt, u volledig begrijpen, dan uw lezing op zo’n hoog niveau te houden dat slechts een enkeling u kan begrijpen en de anderen zich verbijsterd afvragen waarom ze eigenlijk gekomen zijn en misschien het kleine beetje vertrouwen dat ze hadden verliezen.

   

  Vergeet niet dat de mensen tot wie u spreekt en waarvoor u uw lezing houdt, zelf de dingen moeten ontdekken. Wij, van de Hiërarchie, op ons niveau van bestaan zeggen altijd dat wij u alleen dat kunnen leren, dat kunnen onthullen, waarvoor u klaar bent. De rest moet uit uzelf komen. De basisles waarmee u moet beginnen is: Kijk in uzelf, want daarin bevindt zich bet Koninkrijk der Hemelen’. U moet de mensen leren in zichzelf te zoeken, te luisteren naar hun eigen ziel en hun eigen bewustzijn te volgen. Bedenk dat wat goed is voor de één, fout is voor de ander. Alle mensen zijn verschillend. Alle mensen denken verschillend en handelen verschillend. Oordeel niet. Zeg niet dat de een het goed doet en de ander verkeerd. Alles wat u kunt doen, net als iedere Meester die het Christusbeginsel heeft uitgedragen op Aarde, is het voorbeeld geven en de mens vrij laten om het al of niet na te volgen. Dat is eigenlijk alles.

   

  Een van de grootste verleidingen die er bestaan voor een ontwikkelde ziel, die een leraar is, is zich over te leveren aan de macht van zijn eigen bekwaamheid als leraar. Wanneer hij denkt en spreekt over de Waarheid en daarvan velen overtuigt en de resultaten daarvan ziet, dan ontstaat er een sterk gevoel van macht en superioriteit over hetgeen hij doet. Enkele van de grootste leraren van de Goddelijke Geest hebben vergeten dat ze slechts het instrument waren, dat zij niet de bron van de wijsheid zijn, en dat ook zij zielen zijn die nog moeten leren en een lotsbestemming moeten vervullen. Het spreekt vanzelf dat u de adoratie moet weerstaan van de mensen die zich aan u willen vastklampen, van de mensen die u zelfs zullen aanbidden om wat u zegt en doet. Het is bijzonder moeilijk om deze verleiding te weerstaan. Zeg altijd dat u slechts een instrument bent waar de hogere wijsheid doorheen vloeit en dat de mensen niet naar u moeten opzien en niet u moeten danken, maar hun Schepper.

   

  En tenslotte zeg ik nog, bekommer u niet om onmiddellijke resultaten. U moet zich niet gekwetst voelen of verrast wanneer u een gehoor heeft toegesproken en er dan aan het eind van de lezing niemand lacht of het schijnt te begrijpen en wanneer het lijkt of ze allemaal verbijsterd weggaan. Ofschoon ze het op dat moment misschien niet begrijpen, u heeft dan toch iets uitgezaaid en later zal dat wat u gezegd hebt ontkiemen in bet proces van hun gedachten. Misschien herinneren ze zich niet eens dat u dat zaadje hebt gezaaid. Dat doet er niet toe. Maakt u zich geen zorgen wanneer u in uw hele leven geen tastbare resultaten ziet van uw pogingen. Denk dan aan het leven van de Nazerener. De incarnatie waarin u de rol speelt van de spirituele leraar en een voorbeeld moet zijn van de Goddelijke Wijsheid, is een incarnatie waarin u op de proef wordt gesteld. Er wordt van u geëist dat u op iedere daad en ieder woord let, zodat u een voorbeeld voor anderen kunt zijn. Het vereist dat u in geen geval een minder ontwikkelde ziel misleidt. Wanneer u een leraar wilt zijn, dan moet u de rechte weg bewandelen, want als u door uw voorbeeld of met opzet een minder ontwikkeld medemens schade berokkent, dan heeft dit een grote hoeveelheid karma tengevolge. Dus voordat u begint te onderwijzen, voordat u zegt: ‘1k geloof, ik weet en ik zal laten zien’, moet u eerst in uzelf kijken en er zeker van zijn dat zich daar een ware afspiegeling van de Goddelijke Geest bevindt. 

Foto's

photo photo photo photo