oproep
Home 
Cursus in Wonderen 
 Kennismaking CIW 
El Milagro 
CIW - events 
Online Lezen 
De auteur 
contact 
Google zoeken 
download 
gratis boek 
boek bestellen 
Dwang en gebod 
levensvragen 
Gedachtelichaam 
Links 
gedichten 
Het paranormale 
Gedachtekracht 
paranormaal verhaal 
toekomstvoorspelling 
helderziend 
telepathie 
reincarnatie 
Spiritueel 
Godsdienst 
Islam 
Gods evenbeeld 
goed en kwaad 
het echte werk 
Thomas evangelie 
Jezus Christus 
bijbelstudie 
leven na de dood 
wonderen 
Liefde voor iedereen 
Gods weg bewandelen 
Osho 
God, help mij dan toch... 
de erfzonde 
wij zijn  
Het hoogste inzicht 
een nare ervaring 
vergiffenis 
loslaten 
Liefde overwint alles 
geheim van het leven 
God, seks en relaties 
vrije wil of noodlot? 
Leraar van God 
wederkomst Christus 
het jaar 2012 
apocalyps 
Verlichting van geest 
Malika's droom 

 

Oproep

 

Beste mensen uit eender welke godsdienst,
Lieve broeders van overal in de wereld,
Ik doe hier een oproep om toe te passen wat uw godsdienst
in zijn grondregels van u vraagt!

Het blijft allemaal gelijk, welke godsdienst je ook volgt. Het blijft allemaal om het even hoe je over God denkt en hoe je dat wilt uiten in allerlei gebruiken en rituelen! Dat zijn immers de dingen die je hebt meegekregen uit je eigen cultuur. En daar is niets mis mee, zolang je maar weet dat het gewoon een manier is om uiting van dankbaarheid te geven aan de God die je lief hebt.
Waarom zouden er geen andere manieren mogen bestaan dan deze die jij nu toepast? Waarom mogen de anderen ook niet hun manier van eerbetuiging aan God hebben?
Op welke manier je God wenst te danken blijft toch eender, want het is het ‘danken’ zelf dat waarde heeft, en niet de manier waarop dat gebeurt.

Maar wat niet eender blijft, is dat heel velen onder ons ondertussen vergeten om de echte godsdienst toe te passen.
Er is immers geen enkele religie die niet vraagt om
je broeder lief te hebben! Er is geen enkel geloof dat niet als basis de liefde heeft!
Waarom zouden wij juist dat dan niet toepassen, in plaats van ons blijven blind te staren op de verschillende manieren waarop wij dat willen uiten.

Ik wil u dan ook vragen lieve mensen, om datgene te doen wat God van u vraagt.
Liefde voor iedereen om u heen, is het enige wat God van u verlangt!
Zowel de God van de christenen, als de God van de moslims. Zowel de God van de hindoes, als de God van de boeddhisten.
Iedere God uit iedere religie roept u dringend op om uw naaste lief te hebben, want al die goden zijn namelijk één en dezelfde! Het is niet omdat wij er vanuit onze verschillende taal en cultuur een eigen naam aan gegeven hebben, dat het om een andere God zou gaan.
Al die goden uit alle godsdiensten zijn immers de vertegenwoordigers van de hoogste liefde zelf.
En de hoogste liefde is voor iedereen gelijk, ja toch?
De hoogste liefde, dat is toch wat God voor iedereen is, of niet dan?

Denk even na of die hoogste liefde wel in staat kan zijn om iemand uit te sluiten!
Denk even na of de hoogste liefde iemand kan straffen!
Denk even na of jouw gebruik en jouw ritueel belangrijker is dan het liefhebben van je broeders hier op aarde!
Wat zal ons dichter bij God brengen, denk je? De anderen veroordelen omdat ze God op een andere manier aanspreken? Hen opsluiten omdat ze nog niet genoeg over Hem weten? Of hen juist liefhebben omdat ze ook op zoek zijn naar dezelfde God als jij, namelijk de hoogste liefde?

Ik weet het, het is niet zo evident om voorbij te kijken aan al die verschillen die ons schijnbaar gescheiden houden. Maar juist daar is het dat wij de keuze moeten maken!
Juist daar is het dat wij echt kiezen voor God, of Hem voorbijlopen uit nijd en kwaadheid jegens anderen. Want daar is het dat wij zeggen: ‘zo moet de wereld zijn, volgens
mijn plan’, in plaats van het bestaan te aanvaarden zoals God het geschapen heeft.
Laat ons leren dat alle mensen, ongeacht wat ze zeggen of doen, op zoek zijn naar liefde!
Laat ons leren dat niet onze rijkdom hier op aarde belangrijk is, maar wel onze ontwikkeling naar meer begrip en liefde toe! En laat ons bovenal leren dat we door de anderen vergeving te schenken voor hun ‘anders denken’, zelf een reuzenstap dichter bij God zijn aangekomen.
Want hier is het dat het meestal fout loopt. Hier wringt de schoen.
Wanneer we bang zijn voor onszelf en onze bezittingen, dan verliezen we algauw God uit het oog. Dan vergeten we dat we liefde moeten toepassen, en dat we samen met onze broeders de weg moeten gaan.
Als we onze aandacht op de materiële wereld richten, dan verdwijnt God direct uit onze gedachten, want dan hebben we een plaatsvervanger voor God gekozen, namelijk het materiële bezit of de schrik voor het eigen lichaam.
God en materie gaan niet echt samen!

Laten wij met zijn allen niet toestaan dat zoiets gebeurt. Laten wij met zijn allen opnieuw de liefde belangrijker maken dan de materie. Laten wij met zijn allen opnieuw de anderen aanvaarden zoals ze nu zijn, wetende dat God iedereen perfect heeft geschapen. Niet zoals wij ze nu zien, in deze rol die ze hier op aarde op zich genomen hebben, maar zoals wij ze zullen zien als we Hem eenmaal tot het einde toe gevolgd hebben.
Als we aan deze materiële wereld geen waarde meer hechten, hoeven we ook niet meer bang te zijn dat men ons iets kan afnemen! Dat is de voorwaarde om God terug te vinden! Alleen op dat moment zullen we in staat zijn om de liefde weer een kans te geven.
En dan gaat ineens de ganse wereld van God voor ons open! Want op dat moment komt Hij ons ter hulp, met al zijn kracht die Hij bezit, en begeleidt Hij ons, rechtstreeks Zijn hemel in.

Er zijn heel wat inzichten nodig om ‘liefde voor anderen’ ook dagelijks te kunnen toepassen. Dat heb ik ondertussen zelf al mogen ondervinden.
Maar zou je die niet willen leren, veeleer dan toe te geven aan haat en geweld? Zou je niet liever de liefde zien, in plaats van oorlog en verderf?

Laat ons dan nog wat verder leren, dan al datgene wat wij tot nu toe al geleerd hebben.
Alle godsdiensten hebben gelijk, want alle godsdiensten houden van God. Maar slechts weinigen weten er weg mee om het ook toe te passen.
Maar om dit alles ook in uw leven te integreren zijn er wat bijkomende inlichtingen nodig. Om dit alles te begrijpen is er wat meer uitleg nodig over het toepassen van de liefde, dan onze vele religieuze boeken ons kunnen verschaffen. Want geef toe, het is niet altijd even duidelijk voor ons, wat er allemaal in onze religieuze geschriften staat opgetekend. Wij begrijpen niet altijd even duidelijk wat de heilige boeken ons willen zeggen. Het is heel dikwijls voor meerdere interpretaties vatbaar!
Kan het dan oorlog en gevecht tegen de andersdenkenden zijn wat ze ons willen leren? Of leren ze ons hoe we de andersdenkenden kunnen liefhebben en hen weer als onze broeders beschouwen?

Kennis evolueert door de eeuwen heen onmiskenbaar samen met de mensheid mee, en wordt met de jaren dan ook steeds groter en groter. Waarom zouden er dan nu geen begrijpelijkere verklaringen voorhanden zijn voor de mysteries van het leven dan pakweg enkele duizenden jaren geleden? Waarom zouden de openbaringen en de lessen van deze tijd geen verder gevolg en dieper begrip kunnen bevatten van de visioenen en de openbaringen die de profeten destijds hebben gehad?
Alles is in evolutie! Waarom zou dan ook de kennis over God niet in evolutie zijn?
Begrip en inzicht is op alle gebieden vermeerderd. Laat ons dan de kennis over het leven en over God in ons opnemen, in die mate dat we hem nu kunnen begrijpen, vanuit ons eigen verruimde bewustzijn.

Om u zoveel mogelijk uit te leggen heb ik in dit boek de inzichten van Jezus gebruikt.
De principes die beschreven worden zijn echter evengoed toe te passen voor alle andere godsdiensten en overtuigingen, want het zijn de principes van de hoogste liefde die je hier terugvindt.
Denk dus niet direct dat andere overtuigingen uitgesloten zijn omdat ik meestal over Jezus praat. Christus is nu eenmaal de persoon die ik het beste heb leren kennen vanuit mijn eigen cultuur. Daarom gebruik ik dus zijn woorden om de hoogste liefde zo goed als ik kan aan u uit te leggen.

 

Spiritualiteit is een moderne vorm van geloof, en is een bijzonder veelomvattend begrip. Alles wat met de ontwikkeling van de geest te maken heeft valt eronder. Het wordt meestal beoefend door mensen die de traditionele weg van de kerk de rug hebben toegekeerd, en die daarna andere en vrijere wegen zijn gaan opzoeken naar de liefde toe.
Meestal komt men bij spiritualiteit terecht na het ervaren van een of ander paranormaal verschijnsel, en zoekt men naar een manier om dit te kunnen begrijpen in het algemeen kader van de vele kosmische wetten die ons omringen.
Spirituele mensen zijn zich bewust van de vele energieën om hen heen, en verkiezen om een andere weg in te slaan dan het louter geloven in een god die ons gadeslaat. Zij geloven niet meer in de straftheorie van de traditionele godsdienst, en zien het leven als een evolutie, of een leerschool naar liefde toe. Zij geloven ook dat er niet één, maar een oneindig aantal kansen zijn om te groeien, veeleer dan bang te zijn dat het allemaal afgelopen is na dit korte verblijf hier op aarde.
Het spirituele benadert de werkelijkheid dus duidelijk anders dan godsdienst. Spirituele mensen geloven in liefde en goedheid zonder straf, en zij zoeken een weg, veeleer dan stil af te wachten, om te kunnen begrijpen waarom mensen niet altijd aan ieders verwachting voldoen.
Godsdienst en spiritualiteit zijn dus niet direct de beste maatjes, gezien de ene de andere nogal gauw als onzin bestempelt.

Het spiritueel bewustzijn heeft ook duidelijk het paranormale in de hand genomen, om onze wereld en de krachten die erin schuilgaan te verkennen.
Godsdienst daarentegen vindt het paranormale des duivels, en laat het dus liever liggen waar het is.
Veel onenigheid komt dan ook voort uit het niet willen begrijpen waar de ander mee bezig is, en het koppig vasthouden aan het eigen standpunt.
Want als iedereen even bereid zou zijn om het standpunt van de ander wat nader te onderzoeken, dan zou al heel gauw duidelijk worden, dat zowel godsdienst, als spiritueel bewustzijn, als het paranormale de beste maatjes zijn, en in feite hand in hand naar de waarheid reiken. Er ontbreekt immers maar één inzicht om alle meningen opnieuw te verenigen, en dat is de gedachtekracht.
Alle drie zijn ze even noodzakelijk om de echte waarheid terug te vinden! En de echt spiritueel bewuste mensen, zullen dan ook niet anders kunnen dan na verloop van tijd de godsdienst, nu samen met het paranormale onder de arm te nemen, zodat de echte waarheid voor hen volledig duidelijk zal worden.
Zo ook zullen zij die alleen maar de traditionele godsdienst volgen, ooit tot het besef komen dat het paranormale en het spirituele onmisbaar zijn om God volledig te kunnen begrijpen.

 

 
 

 

  

 

 

[Home][Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]