Over deze wereld

  Jij wilt deze wereld veranderen en verbeteren!
  Je onderschat dan de erfzonde!
  Het zal je geen stap dichter bij God brengen!
  Want de wereld verbeteren wil zeggen dat er nu heel wat fout is.
  En zeggen dat er wat fout is, wil zeggen dat je anderen veroordeelt.
  Bovendien houdt een wereldverbeteraar zijn aandacht op deze wereld gericht,
  en Jezus wil juist dat je daarmee stopt, en dat jij je aandacht volledig van deze wereld weghaalt,
  zodat de aarde geen bestaansreden meer heeft, en allen kunnen terugkeren in God.

   

  56  Jezus zei: Wie de wereld heeft leren kennen, heeft een lijk gevonden en wie een lijk heeft gevonden, hem is de wereld niet waardig.

  10  Jezus zei: Ik heb vuur op de wereld geworpen, en zie, ik waak erover tot zij brandt.

  17  Jezus zei: Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat de hand niet heeft aangeraakt en wat niet is opgekomen in de gedachten van de mens.

  26  Jezus zei: De splinter in het oog van je broeder zie je, maar de balk in je eigen oog zie je niet. Wanneer je de balk uit je eigen oog wegwerpt, dan zul je duidelijk zien, zodat je de splinter uit het oog van je broeder kunt verwijderen.

  40  Jezus zei: Een wijnstok werd geplant buiten de Vader en niet verstevigd. Hij zal aan zijn wortels uitgetrokken en vernietigd worden.

  63  Jezus zei: Er was eens een rijk man die vele bezittingen had. Hij zei: Ik zal mijn rijkdommen gebruiken om te zaaien, te maaien en te planten, om mijn voorraadschuur te vullen met de oogst, zodat ik aan niets gebrek zal lijden. Aldus waren zijn gedachten, en in diezelfde nacht stierf hij. Wie oren heeft, laat hem horen.

  71  Jezus zei: Ik zal dit huis verwoesten en niemand kan het ooit weer opbouwen.

  76  Jezus zei: Het Koninkrijk van de Vader is als een koopman die een lading koopwaar had. Hij ontdekte een parel. De koopman was wijs, hij gaf de lading koopwaar terug en kocht alleen die parel. Jullie, zoek ook naar zijn blijvende schat die niet vergaat, waar geen mot komt om te eten en geen worm om te vernietigen.

  111  Jezus zei: De hemelen en de aarde zullen worden opgerold in jullie aanwezigheid. En hij die leeft vanuit het levende, zal de dood niet aanschouwen. Want Jezus spreekt aldus: Wie zichzelf vindt, de wereld is hem niet waardig.

   

  Niets van alles wat wij in deze wereld waarnemen is echt en waarachtig! Alles is vergankelijk, blijft slechts een tijdje, en verdwijnt dan weer. Deze wereld is een fantasie die voorbij zal zijn op het ogenblik dat wij uit onszelf besluiten om hem niet meer te willen zien! 
  Dat is de boodschap die Jezus ons wou doorgeven.

  En precies omdat de wereld die wij hier allemaal zo kostbaar achten geen enkele waarde heeft, zegt Jezus: 
  Ik heb vuur op de wereld geworpen, en zie, ik waak erover tot zij brandt.
   
  Want de boodschap die Jezus ons kwam brengen is werkelijk vuur voor deze wereld. Het is een boodschap die deze wereld volledig moet verteren en opbranden! Het is een boodschap die de schijnbare waarheid van deze wereld moet vervangen door de echte waarheid van God. 
  Deze wereld van zwakte en ellende moet verdwijnen! Hij is God onwaardig, en is slechts ontstaan door het verkeerd richten van onze gedachtekracht. Daarom is Jezus het vuur aan de lont komen steken. Hij is komen verdeeldheid zaaien en redetwist - niet met opzet zoals wij dat interpreteren, maar wel als een logisch gevolg van de inhoud van zijn boodschap -, tussen hen die deze wereld als waarheid beschouwen, en tussen al de anderen die op zoek zijn naar echte liefde en gerechtigheid. 
  Maar die liefde en gerechtigheid zal nooit in onze wereld aanwezig zijn, en Jezus wist dat! Want deze wereld kan nooit eenheid ervaren en blijvende liefde geven. Daarom is hij dan ook vuur komen gooien op de wereld. Hij is gekomen om de waarheid over het leven te zeggen. Hij is komen aantonen dat deze wereld maar een sombere kerker is, in vergelijking met de echte wereld die hij kent. Jezus heeft alleen al door zijn daden en zijn aanwezigheid hier, de tegenstellingen nog wat sterker aangewakkerd en de onzekerheid nog wat verhoogd, opdat zij die echt God willen zoeken zich uiteindelijk van deze wereld zouden wegkeren.
  Hoe moest hij het anders doen? Anders willen wij toch niet luisteren!
  Kijk maar eens goed naar de wereld. Niet alleen je eigen mooi afgebakende achtertuintje, maar kijk eens naar de wereld in zijn geheel. Het vuur is nog steeds brandende! Niemand wil van Jezus’ woorden weten, want het maakt hun fantasie stuk. De boodschap van Jezus belet hen om verder te dromen. Ze worden met de neus op de feiten gedrukt. En daarom zijn de woorden van Jezus heel gevaarlijk voor wie de wereld als speeltuin wenst te behouden.
  Daarom heeft de goede boodschap die Jezus ons brengt, zoveel oorlog en ellende doen ontstaan op aarde: omdat wij zijn boodschap nog niet willen begrijpen. Jezus wist alles! Ook de toekomst die deze planeet nog had! Hij wist dus van in het begin dat zijn boodschap zou zorgen voor kruistochten, onderdrukking, bloedvergieten, onzekerheid, twijfel...  ‘Er zullen donkere jaren komen,’ zei hij.
  Geef toe, mocht alles hier gewoon van een leien dakje lopen, dan zou niemand het toch in zijn hoofd halen om naar de waarheid op zoek te gaan! En zelfs als ze het ons zouden vertellen, dan zouden wij het gewoon niet geloven, want we hebben het nu toch al zo goed! Waarom zouden we dan?
  En dus is oorlog, pijn en ellende het enige waar wij op dit moment effectief naar luisteren, en heeft Jezus dan ook geen enkele andere keuze dan de dingen die we zelf gecreëerd hebben als hulpmiddel te gebruiken om ons tot inzicht te brengen. Hij moet wel, want wij luisteren anders toch niet!
  ’De wereld móet branden,’ zegt Jezus, want hij is niet echt! Hij biedt geen enkele uitkomst tot liefde, en houdt de kinderen van God weg van hun thuis. En hoe harder de wereld in brand staat, hoe meer gedachtelichamen het beu zullen worden om op deze wereld te vertoeven, en hoe meer er zullen zijn die een uitkomst zoeken om weg van deze aarde te komen! 
  De vraag die wij ons moeten stellen is dus: blijven wij op deze wereld tot rampspoed en bloedvergieten ons weer eens overspoelt, of zijn wij bereid om na te denken en een besluit te nemen, en voor de echte werkelijkheid te kiezen? 
  Dit is een vraag die iedereen zich persoonlijk moet stellen, en alhoewel het antwoord vrij is, en nogal redelijk voor de hand liggend, hebben wij het allemaal toch moeilijk om deze beslissing te nemen.

   

  40  Jezus zei: Een wijnstok werd geplant buiten de Vader en niet verstevigd. Hij zal aan zijn wortels uitgetrokken en vernietigd worden.

  56  Jezus zei: Wie de wereld heeft leren kennen, heeft een lijk gevonden en wie een lijk heeft gevonden, hem is de wereld niet waardig.

  Hier vertelt Jezus ons iets over de aard van onze wereld. Een wijnstok werd geplant buiten de vader, en niet verstevigd.
  De vader is natuurlijk God, de hoogste liefde, en de wereld van ellende en zwakte is de wijnstok die door onszelf geplant is. 
  De vader symboliseert die ene wijnstok, waar alle andere afkomstig van zijn. Hij is de oorsprong. Hij is de bestaanstoestand waarin problemen onbestaande zijn, en liefde alom tegenwoordig. Al zijn nakomelingen hebben dezelfde kenmerken, hetzelfde genetische materiaal als hij, en kunnen daardoor niet anders dan gelijk zijn aan hem. Ook zij zijn allen een deel van de hoogste liefde.
  Maar ergens in die wijngaard van overweldigende liefde, werd er een buitenstaander gesignaleerd. Een nieuwe wijnstok met vreemde kenmerken heeft zich tussen al die andere weten te nestelen. Hij heeft echter niet hetzelfde genetisch materiaal als de rest van de wijngaard, en hij zal dus andere vruchten voortbrengen. Zijn vruchten zijn niet meer op gemeenschap en liefde gebaseerd, maar op egoïsme en afgunst. Zijn bestaan wordt niet gesteund door een gezamenlijke wederkerige liefde, en hij staat daar alleen, zonder de basisvoeding van liefde die zo nodig is om mooie en rijpe vruchten af te werpen. 
  De wijngaardenier zal dan ook snel merken dat die ene wijnstok niet de goede vruchten voortbrengt, en zal hem snel verwijderen uit de wijngaard, zodat zijn wijn later niet bezoedeld wordt door de wrange smaak van die ene wijnstok.
  Die ene wijnstok, de wereld van ellende zoals wij hem hier kennen, moet dus verdwijnen, willen wij allemaal samen (figuurlijk) een goede wijn kunnen voortbrengen. Want de wereld is gefundeerd op zwakte en eenzaamheid, en zal dus nooit een goede vrucht opleveren die een positief element kan toevoegen aan het eindresultaat.

  Want wie de wereld heeft leren kennen, heeft een lijk gevonden! 
  Wie zijn aandacht op deze wereld houdt, en zich concentreert op al zijn dwaze wetten en beperkingen, houdt zich bezig met iets dat nooit een toekomst biedt. Het is immers zeker dat al wie naar deze wereld kijkt, een zekere dood zal sterven! Lichamen sterven altijd, en materie verandert voortdurend van vorm. Omdat wie enkel aan deze wereld denkt, geen besef heeft van een hoger leven, zal hij in het duister ronddwalen, vele duizenden jaren en ontelbare levens lang in reïncarnatie.
  En wie dan een lijk gevonden heeft, wie zich met de materiewereld bezighoudt en zich ermee vereenzelvigt, en keer op keer weer sterft en niets verwezenlijkt heeft, is het niet waard om in de echte wereld van God te vertoeven. Hij kan immers alleen maar op een egoïstische manier aan zichzelf denken, en zal dus van de anderen liefde stelen zonder zelf te geven, en zal daardoor nooit aan de hoogste liefde deelachtig worden.
  Daarom zegt Jezus:
  Ik zal dit huis verwoesten en niemand kan het ooit weer opbouwen. 
  Jezus moet dit huis, deze wereldse bestaansvorm wel verwoesten, want het leidt tot niets! Hij is met ons allen heel sterk begaan en ziet in dat wij in een vergissing leven! Wij leven in angst en verschrikking, omdat we ons vereenzelvigen met dingen die heel kwetsbaar zijn. Daarom moet hij het huis van ons lichaam, het huis van deze wereld, het huis van afscheuring van God verwoesten, zodat niemand nog in de val kan lopen en zichzelf met tragische vergissingen alleen maar meer pijn zou bezorgen. Jezus doet dit alles uit mededogen voor ons, want hij ziet dat ons lijden groot is en onze hoop nergens meer naartoe kan. Ooit zal er dus een dag komen, dat dit zal gebeuren:

  111  Jezus zei: De hemelen en de aarde zullen worden opgerold in jullie aanwezigheid. En hij die leeft vanuit het levende, zal de dood niet aanschouwen. Want Jezus spreekt aldus: Wie zichzelf vindt, de wereld is hem niet waardig.

  Al onze voorlopige hemelen in reïncarnatie, en de aarde die daar de basis van is, zullen verdwijnen wanneer iedereen de waarheid weer voor zichzelf aanvaard heeft. Al de hemelen die we nu kunnen bespreken dankzij allerlei getuigenissen van mediums en paranormaal begaafden, zijn de voorlopige hemelen van ieder individu apart. 
  Iedereen creëert immers na ieder leven op aarde zijn eigen hemel, overeenkomstig het niveau van denken dat hij durft te aanvaarden, en omdat wij gedachtekracht en een vrije wil hebben zal ons dat ook gegeven worden zoals wij het wensen! Al deze hemelen horen echter bij de aarde, en zijn volledig met het leven op aarde verbonden. Je ontkomt dus niet aan de aarde en haar beperkingen omdat je al in een iets hogere hemel bent terechtgekomen, want je moet hoe dan ook steeds je schuld komen aflossen van je vorige levens, zolang je zelf nog maar het kleinste beetje in angst en schuld gelooft. Je gelooft in zwakte, en wat kan God dan met jou beginnen? Zwakte kent Hij niet, want kracht is zijn wereld.
  Maar de aarde zal vergaan, de zon zal uitdoven! Ja, zelfs het heelal zal met zekerheid ophouden te bestaan! Vraag dat maar aan onze wetenschappers!
  En wanneer dan dat moment gekomen is, dan zal ieder toekomstperspectief volledig wegvallen voor al degenen die God nog niet gevonden hebben. Waar kunnen ze nog heen? 
  Een nieuw heelal zal dan geboren worden, met nieuwe kansen voor zijn bewoners, maar ook deze keer weer op afscheiding gebaseerd. En weer zal het miljarden jaren duren vooraleer er een beetje geëvolueerd leven mogelijk is, en weer zal het miljarden jaren duren vooraleer er weer een nieuwe kans komt om tot God te komen. 
  Maar zij die dit alles zien gebeuren vanuit hun teruggevonden oorsprong in het leven, zullen de dood niet aanschouwen! Zij zullen leven in het bewustzijn van de hoogste liefde, en hebben daardoor het verdwenen universum en al zijn illusies niet meer nodig. Wie immers zichzelf vindt, wie ontdekt dat hij zelf zoon van God kan zijn, voor hem is deze materiewereld van eenzaamheid en angst een onwaardige plaats geworden om er nog te vertoeven.
  Uiteindelijk zal echter iedereen inzien dat angst en ellende niet de juiste beslissing is, en zal er geen enkel heelal meer nodig zijn. Dan zal alles wat materieel is voorgoed verdwijnen, en zullen wij er samen om lachen dat we ooit zo dwaas konden zijn om daar enige waarde in te zien. Niemand gaat dus verloren voor God, maar iedereen kan zijn eigen lijden wel heel erg lang rekken in de tijd.

   

  Maar Jezus neemt ons niets af zonder ook iets terug te geven. Heel wat in ruil te geven zelfs!

  17  Jezus zei: Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat de hand niet heeft aangeraakt en wat niet is opgekomen in de gedachten van de mens.

  76  Jezus zei: Het Koninkrijk van de Vader is als een koopman die een lading koopwaar had. Hij ontdekte een parel. De koopman was wijs, hij gaf de lading koopwaar terug en kocht alleen die parel. Jullie, zoek ook naar zijn blijvende schat die niet vergaat, waar geen mot komt om te eten en geen worm om te vernietigen.

  Wat wij in ruil van Jezus terugkrijgen is het allerhoogste wat je maar kan krijgen. Het is de hemel zelf, de hemelse goddelijkheid die Jezus ons wil teruggeven.
  In deze uitspraken zitten heel grote geheimen verborgen over hoe de wereld van God eruitziet, wat wij er ons mogen van voorstellen, en hoe wij er uiteindelijk zelf kunnen komen.
  Jezus zegt: ‘Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat de hand niet heeft aangeraakt, en wat niet is opgekomen in de gedachten van een mens.’
  De allereerste woorden in deze uitspraak van Jezus zijn al heel belangrijk, en mogen zeker niet over het hoofd worden gezien!  ‘Ik zal jullie geven,’ zegt Jezus.
  Deze vier woorden zitten boordevol betekenis voor wie over de hoogste kennis beschikt.
  ’Ik zal jullie geven’ betekent dat je het Koninkrijk van God niet zelf kunt gaan opzoeken. Het is niet mogelijk om de wereld van God zelf te bereiken, want wij hebben er geen enkel benul van hoe Hij eruitziet, en wat het allemaal inhoudt. Daarom zegt Jezus, die in de hoogste hemel al is opgenomen: ‘Ik zal hem jullie geven!’ Want je kan je alleen maar klaarmaken om hem te ontvangen, en dat doe je alleen door de gedachten die voor de hoogste wereld in de weg zitten uit je denken te verwijderen. 
  Wanneer dat eenmaal is gebeurd, en alle gedachten van beperking zijn opgegeven, dan verschijnt de hemel vanzelf in het bewustzijn. Het is namelijk zo dat de hemel de normale toestand van het universum is, en dat alles wat wij op dit ogenblik waarnemen en doen, gewoon door ons in het leven werd geroepen om de waarheid over de hemel voor ons eigen bewustzijn te verduisteren. De hemel komt dus gewoon vanzelf, als de hindernissen zijn opgeruimd.
  Naar de hemel verlangen, en de obstakels uit de weg ruimen is dan ook het enige wat er te doen valt. Meer dan je klaarmaken kan je echt niet doen. En als je dan klaar bent in je denken, dan zal de hemel vanzelf aan jou verschijnen. Dat is wat Jezus zegt.

  Moeten wij dit alles dan niet zelf aangeven met onze gedachtekracht? Jazeker wel, maar vermits wij niet weten waar we juist naartoe moeten, en we niet weten wat die hemel precies inhoudt, kunnen wij met onze gedachtekracht alleen maar aangeven dat we onze huidige wereld van ellende niet meer willen aanschouwen, en dat we om die reden de plaats willen leegmaken in ons hart, waar nu al onze beperkende en angstige gedachten zitten, zodat God er zijn gedachten van vreugde en liefde in de plaats kan zetten. Dat is het enige wat we echt kunnen doen, en al de rest zal Jezus ons daarna zelf geven, omdat wij het met onze gedachtekracht precies zo gewild hebben! 
  Vergeet niet dat het de hoedanigheid van God is om voor iedereen te zorgen. God is liefde, en liefde draagt zorg voor iedereen. Zolang je dus beslist om voor jezelf te zorgen, kan God dat voor jou niet doen. Hij moet dan gewoon wachten tot jij plaats maakt voor zijn liefdevolle gedachten, in plaats van waarde te hechten aan jouw beperkende ideeën. 
  Want ieder idee dat je op dit moment hebt over hoe het leven er moet uitzien volgens jou, staat de komst van de hoogste kennis in de weg. Alles wat je ego je influistert houdt het hoogste gedachtegoed heel ver van jou verwijderd! 
  En wanneer jij dan met je gedachtekracht aangeeft dat je géén ellende en angst meer wilt, maar alleen nog gemeenschap en liefde, moet het universum daar wel gehoor aan geven. Jij hebt een vrije wil en die moet gerespecteerd worden. En als jij dus zegt: ‘het moet zo zijn’, wel, dan zal het zo zijn! 
  Maak dus eerst alle gedachten over jezelf en over alles wat jij nog allemaal wilt, helemaal leeg. Dat is de enige manier om God te bereiken. Want alle pijn en schuld in deze wereld komt voort omdat jij en ik, wij allemaal dus, nog iets voor onszelf willen, en omdat we ervoor moeten knokken tegen al de anderen om dat in ons bezit te krijgen. 
  Wij zeggen heel makkelijk dat we nog van alles tekort hebben, maar dat doen wij alleen maar omdat onze aandacht op de materie is gericht. Wie echter aansluiting zoekt bij de geest, die krijgt algauw alle liefde die hij nodig heeft, en heeft dus aan helemaal niets nog een gebrek. 
  Hou dus geen enkel graantje meer over van deze wereld, en hou ook niets achter de hand voor als het verkeerd zou gaan, en dan zal Jezus jou zijn wereld geven. Vergeet niet dat Jezus al jouw gedachten kent. Intuïtie en telepathie zijn Zijn communicatiemiddelen! Hij weet dus heel goed wanneer jij nog iets achterhoudt, of wanneer je ergens in deze wereld nog een vluchtweg wilt behouden voor het geval het andere niet zou lukken. Dat kan immers alleen maar betekenen dat je vertrouwen niet volledig is, en dat je dus nog liever een tijdje in de wereld van wantrouwen blijft vertoeven. 
  Het zal lukken! 
  Op dit punt moet je geloof in actie komen! 
  Maar geloof mag geen geloof blijven, want geloof moet veranderen in ‘zeker weten’. En als je dan zeker weet dat het zal lukken, en je niets meer achterhoudt, dan zal Jezus het allerhoogste aan jou teruggeven. Dan zal je de hemel zien, terwijl je nog op aarde bent!

  Jezus gaat echter verder: ‘Wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, en wat de hand niet heeft aangeraakt.’
  Met deze woorden stelt Jezus klaar en duidelijk dat er van de wereld van God helemaal niets te merken valt hier op aarde. Geen enkel zintuig kan het goddelijke waarnemen zolang het je niet gegeven wordt, want wat het goddelijke inhoudt heeft geen vergelijk hier op aarde. Tempels, kerken, beelden, relikwieën, gewaden, sieraden, heilige boeken...  Al deze dingen kunnen met onze zintuigen worden waargenomen, en zijn afgoden in onze wereld. De wereld van Jezus kan niet waargenomen worden met de zintuigen van een mens. Die zintuigen van een mens horen immers bij het lichaam, en het lichaam is hét symbool van zwakte en ellende. De wereld van God ligt buiten deze aarde, ja zelfs buiten het waarneembare heelal!

  En wat niet is opgekomen in de gedachten van de mens.

  Ja de wereld van God ligt zelfs buiten het denkbare! Geen mens kan zich van hieruit de wereld van God voorstellen. Dat is onmogelijk! We kunnen min of meer een gissing doen, of er naar raden waar het ergens zou kunnen op neerkomen, maar de wereld van God is met alle talen van de wereld niet uit te leggen. Het is de opperste ervaring! Wat kun je daar dan nog meer over zeggen?
  En daarom moeten wij ons dus volledig leeg maken wat betreft onze persoonlijke gedachten over het ultieme geluk, want zodra wij er ook nog maar één enkele gedachte zelf over hebben, treden de wetten van de vrije wil en de gedachtekracht in werking, en kan God aan jou zijn hemel niet openbaren. Jij zal dan alleen maar krijgen wat op dat ogenblik jouw idee is over de hemel. Daar vraag je immers zelf om! En God in zijn oneindige goedheid, geeft jou wat je wilt, en laat je rustig verder dromen tot het moment waarop je besluit om in zijn wereld te ontwaken.

  En de koopman die dan handelt in deze wereld - wij allemaal zijn koopmannen in deze wereld - en plots inziet dat hij met onzin bezig is, verkoopt alles wat hij in deze wereld bezit, en ruilt het in voor het kostbaarste wat er is, namelijk je eigen hoogste geluk in het bewustzijn!
  Al de dingen van deze wereld zijn vergankelijke dingen. Ooit zullen ze vergaan, en zullen ze verslijten en weer tot niets hervallen. Zoek dus je hoogste geluk niet meer bij iets dat morgen weer weg zal zijn, maar zoek het op een plaats waar geen mot komt om te eten, en geen worm om te vernietigen.
  De allermooiste kleren worden door één enkele mot tot waardeloze lompen vernield; het allersterkste lichaam wordt door de pieren vermaald tussen hun kaken.
  Maar je bewustzijn, dat kan niemand van je afnemen. Daar kan niemand anders komen! Je bewustzijn, dat is zoals God je geschapen heeft. Dat is de echte parel die we moeten koesteren en laten groeien. Want de rest is slechts de schelp die rond de parel groeit, en die schelp zal worden weggegooid op het stort, eens de parel is opgevist uit de zee.

   

  Dit eigenste ogenblik, deze dag nog is de juiste dag om ermee te beginnen zegt Jezus. Want,

  63  Jezus zei: Er was eens een rijk man die vele bezittingen had. Hij zei: Ik zal mijn rijkdommen gebruiken om te zaaien, te maaien en te planten, om mijn voorraadschuur te vullen met de oogst, zodat ik aan niets gebrek zal lijden. Aldus waren zijn gedachten, en in diezelfde nacht stierf hij. Wie oren heeft, laat hem horen.

  je weet immers nooit wanneer de dag komt dat je er niet meer de kans toe krijgt. En daarna gaat reïncarnatie weer haar gang. En misschien kom je dan wel weer in oorlogen en rampspoed terecht. Want ook de ganse wereld heeft een vorm van gedachtekracht, en als de armen en de onderdrukten genoeg gedachtekracht hebben om de rijken te vernietigen, dan zal dat ook gebeuren. Daardoor zal heel veel kennis verloren gaan, want de rijken hebben met de armen hun kennis niet gedeeld, en de armen zullen dus weer vanuit onwetendheid de wereld regeren! Zij zullen dan op hun beurt rijk worden, en vanwege hun rijkdom nieuwe armen maken en hen opnieuw onderdrukken. En dan begint alles weer opnieuw.
  Je kan dus helemaal niets aanvangen met al die wereldse goederen, want misschien heb je er wel grootse plannen mee, maar wat heb je aan al die plannen als de dood ieder ogenblik haar intrede kan doen? Waar blijf je dan met al je mooie idealen voor deze wereld? 
  Maar je bewustzijn dat steeds verder gaat, ook na ieder stoffelijk leven, zit nu nog steeds opgezadeld met gedachten van beperking en angst. Het is zelfs nog toegenomen nu, want je wou goed doen, en net op het moment dat je op het punt stond om je droom te verwezenlijken, kwam de dood. En dat is heel onrechtvaardig volgens jouw bewustzijn, want je hebt niet eens de kans gehad om je droom waar te maken. En je dacht werkelijk dat het zo’n goed plan was!

  Daarom zegt Jezus:

  26  Jezus zei: De splinter in het oog van je broeder zie je, maar de balk in je eigen oog zie je niet. Wanneer je de balk uit je eigen oog wegwerpt, dan zul je duidelijk zien, zodat je de splinter uit het oog van je broeder kunt verwijderen.

  Neem nu, op dit moment de balk uit je eigen oog weg, en kijk niet meer naar de splinters die je bij de anderen opmerkt! De splinters zijn al de kleine zonden die we hier nog allemaal hebben. Het zijn onze fouten en tekortkomingen die eigen zijn aan een wereld los van God, en die ons tegen elkaar opzetten. Jezus zegt: ‘Kijk niet meer naar deze fouten, want ze leiden je af van wat je werkelijk moet doen! Het zijn afleidingsmanoeuvres van het ego om je gevangen te houden in de cirkel van reïncarnatie!’ 
  Je hoeft niet aan je fouten te werken, je hoeft de anderen er niet op te wijzen dat ze verkeerd bezig zijn. Want als je de anderen erop wijst dat ze verkeerd bezig zijn dan bega je zelf een fout, en beoordeel je hen ook. Door in het systeem van deze wereld te blijven denken kan je dus nooit voldoen aan de allerhoogste eisen die het goddelijke stelt. Het is een val, het is een misleiding! Je komt er nooit door de wereld te verbeteren!

  Maar haal eerst de balk uit je eigen oog! Je bent zo op al die kleine en grote fouten van de anderen geconcentreerd, dat je niet eens inziet dat er een ganse balk in je eigen oog zit! En dat zijn niet al de kleine en grote fouten die je zelf nog hebt, maar dat is wel de wereld, de ganse wereld van lichamen in afzondering, de wereld van oordelen waar je met jouw gedachtekracht voor gekozen hebt, samen met het bijhorende universum waar jij waarde aan hecht. Dat is het wat je verhindert om de echte waarheid te zien! De ganse wereld van beperking en angst, die je met al je zintuigen iedere dag weer waarneemt, dat is een loodzware balk die je het echte zien belet.
  De balk in je eigen oog, zowel bij mij als bij jou, is dat we waarde hechten aan een wereld die op eenzaamheid en angst is gefundeerd, terwijl we in feite juist toenadering zoeken tot elkaar! We zijn allemaal op zoek naar liefde en aandacht, maar in een lichaam zullen we dat nooit weten te vinden. Lichamen kunnen niet met elkaar verenigd worden, en zullen mekaar dan ook tot in de eeuwigheid kwetsen. Je geeft dan steeds maar weer de erfzonde door.
  Pas wanneer je inziet dat de waarheid buiten deze beperkende en oordelende wereld ligt, is de balk uit je eigen oog verdwenen, en kun je begrijpen waarom de anderen nog fouten maken en kun je hen daadwerkelijk ook op de goede weg helpen! De goede weg is immers niet aan de splinters beginnen peuteren, maar ineens de ganse balk weggooien! Als je niet eerst inziet dat de wereld waarin we meedraaien geen uitkomst biedt, dan kan je de anderen niet helpen, want ieder hulpmiddel dat je hen dan aanreikt, blijft in dezelfde angstige wereld vasthangen, en zal het probleem alleen maar verschuiven, maar nooit oplossen. Je blijft dan keer op keer aan steeds weer nieuwe splintertjes peuteren.

  Neem dus eerst de balk van deze wereld voor je ogen vandaan...

    

Foto's

photo photo photo photo