over dit boek
Home 
Cursus in Wonderen 
 Kennismaking CIW 
El Milagro 
CIW - events 
Online Lezen 
De auteur 
contact 
Google zoeken 
download 
gratis boek 
boek bestellen 
Dwang en gebod 
levensvragen 
Gedachtelichaam 
Links 
gedichten 
Het paranormale 
Gedachtekracht 
paranormaal verhaal 
toekomstvoorspelling 
helderziend 
telepathie 
reincarnatie 
Spiritueel 
Godsdienst 
Islam 
Gods evenbeeld 
goed en kwaad 
het echte werk 
Thomas evangelie 
Jezus Christus 
bijbelstudie 
leven na de dood 
wonderen 
Liefde voor iedereen 
Gods weg bewandelen 
Osho 
God, help mij dan toch... 
de erfzonde 
wij zijn  
Het hoogste inzicht 
een nare ervaring 
vergiffenis 
loslaten 
Liefde overwint alles 
geheim van het leven 
God, seks en relaties 
vrije wil of noodlot? 
Leraar van God 
wederkomst Christus 
het jaar 2012 
apocalyps 
Verlichting van geest 
Malika's droom 

 

Over dit boek.

 

Dit werk is een samenvatting geworden van wat de wereld thans weet over leven en dood, over godsdienst en het paranormale! Sommigen onder ons kennen al een deeltje van het verhaal, terwijl anderen er maar heel weinig, of nog helemaal niets over weten. Er zijn echter maar een klein aantal mensen die zich al het ganse verhaal eigen hebben gemaakt!
En dat is nu precies wat ik als doelstelling beoog bij het schrijven van dit boek!
Ik wil u een logisch en beredeneerd beeld geven over de zin van dit leven, en wat wij er allemaal kunnen mee aanvangen! Ik wil u meedelen welke belangrijke keuzes u hebt te maken, en tevens zal ik u tussendoor ook vele ongeschreven natuurwetten van de denkwereld meegeven! Het is dan ook binnen deze wetten van het denken dat wij ons met zijn allen voortbewegen! Maar omdat zo goed als niemand deze wetten kent, ondergaan wij allemaal een leven in pijn en verdriet, of zorgen en teleurstelling.

Wanneer u bijvoorbeeld op het balkon van uw woning zou staan, zonder een balustrade daaromheen, dan weet u, dat wanneer u een stap naast het balkon zet, u naar beneden zal tuimelen! Daar zorgt de wet van de zwaartekracht wel voor. U kent deze wet, en daarom zal u er ook alles aan doen om niet naar beneden te vallen!
Maar wat gebeurt er wanneer we die natuurwetten niet kennen? Van veel van die natuurwetten betreffende uw gedachten en gevoelens hebt u niet het minste idee dat ze bestaan! En daardoor komt het dan ook dat u iedere keer weer naar beneden tuimelt van de ladder van het leven. Want een kracht houdt namelijk niet op te bestaan, of stopt niet om haar invloed uit te oefenen, omdat u er tijdelijk hebt weten aan te ontsnappen! Het is niet omdat u een ladder gebruikt om naar omhoog te klauteren dat de zwaartekracht niet meer werkzaam is! Iedere kracht die werkzaam is in het universum zal van uw minste onoplettendheid gebruik maken om haar invloed te laten gelden, en om u tenslotte helemaal haar richting uit te trekken! Een kracht stopt immers niet met haar uitwerking omdat u een tijdelijk middeltje hebt gevonden om aan haar wetten te ontsnappen!

Om u dan te helpen “niet meer te vallen”, of tenminste om u te laten weten “waarom u valt”, heb ik alles voor u verzameld. Pijn en verdriet zullen echter daarmee niet zomaar uit uw leven verdwijnen wanneer u dit allemaal weet, want zij blijven nog altijd nodig om ons ook in daden, de weg te tonen tot we helemaal “thuis” zijn.

Het is natuurlijk niet mogelijk om hier over alles tot in de kleinste details te gaan uitweiden, omdat dit werk alleen maar beoogt om u een algemeen beeld mee te geven van de situatie waarin wij ons bevinden. Vele andere mensen hebben dat, elk op hun domein, reeds lang voor mij gedaan. Hun boeken en cursussen verdienen dan ook uw volle aandacht.

Ook over godsdiensten komt u straks alles te weten. Dit werk steunt zeer zeker op het leven van een aantal historische figuren zoals een “Krsjna”, een “Boeddha”, of een “Christus”. Niet alleen omdat er over hen al zoveel is geschreven, maar vooral ook omdat deze historische figuren overduidelijk wisten hoe het allemaal in elkaar zit!

Zij zijn erin geslaagd om al onze aardse natuurwetten aan hun laars te lappen en om ons mensen tot in het diepste puntje te doorgronden. Zij wisten wie we zijn, en vanwaar we komen! Zij kenden bovendien ook het eindpunt van gans deze tocht! Dat hebben zij duidelijk bewezen door de woorden die ze hebben gesproken, en door de daden die ze hebben gesteld. Maar tegelijk hiermee, hebben ze ons ook de nodige aanwijzingen meegegeven, hoe ook wij daar kunnen komen! Nooit hebben zij gezegd dat zij superwezens waren die boven ons stonden, maar altijd hebben ze beweerd dat ook wij ooit die weg te bewandelen hebben! Jammer genoeg werden al deze leermeesters volledig verkeerd begrepen in hun bedoeling, en werden ze door vele van hun tijdgenoten dan ook op gehoonlach en spot onthaald.

Hun woorden en de juiste betekenis ervan leiden ons naar de ultieme waarheid over het leven, maar wij zien het gewoonweg niet! Wij konden het toen zij nog leefden al niet begrijpen, en door de vele aanpassingen en veranderingen van de teksten gedurende vele duistere eeuwen, zien we het nu al helemaal niet meer zitten! Deze personen waren niet hier om vereerd te worden als koningen, maar wel om ons de weg te tonen! “Kijk”, zegden ze, “als je al deze natuurwetten kent en ook wilt naleven, dan is dit, wat er allemaal mogelijk wordt!”

Oosterse en Westerse wijsheid tenslotte gaan hand in hand in dit boek. Het kan toch niet zijn dat de ene helft van de wereld de waarheid in pacht heeft, en dat de andere helft voor de verdoemenis zou zijn. Het zou vast en zeker getuigen van een grote arrogantie indien we dit nog maar zouden durven te beweren. U zult merken dat iedere gemeenschap of religie wel degelijk een deeltje van de waarheid in zich opgenomen heeft, maar dat slechts heel weinigen het aandurven om de volledige waarheid onder ogen te zien. Dit komt omdat zo goed als niemand deze waarheid in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, en omdat we denken dat we door die waarheid, in plaats van erbij te winnen, verlies zullen lijden.

De waarheid is dan ook heel complex zolang je niet alles weet! Maar alles weten heeft dan weer heel grote gevolgen voor je verdere leven! En er is heel veel moed voor nodig om haar ook echt te willen erkennen! Daarom worden er steeds leugens en bedrog geweven, ook door de godsdiensten, en blijft de waarheid steeds in de schaduw van eigenbelang en macht vasthangen.
U zal merken dat de kennis al eeuwen in ons midden is, alleen … het wordt verkeerd uitgelegd!

Het moment is echter gekomen om klare wijn te schenken! Ik beloof u dat u aan het eind van dit boek alles zult begrijpen. Dat is het doel dat ik mij heb gesteld. De wereld moet eindelijk de waarheid kennen, gestaafd met zoveel bewijzen als maar mogelijk is. Alleen dan ben ik in mijn opzet geslaagd.

Er zullen natuurlijk heel wat mensen zijn die deze redeneringen maar al te graag leren kennen, maar er zullen er ook zijn die het allemaal flauwekul vinden! Dat is nu eenmaal de realiteit van dit leven! Op deze aarde bevinden we ons namelijk allemaal op een ander denkniveau! En tegen tijdelijke kortzichtigheid is dan ook niets te beginnen, want daar kan alleen de evolutie, of een wonder van Christus iets aan veranderen. Maar als ik de meest kritische personen, die bereid zijn om hierover na te denken, even aan het wankelen kan brengen, dan is het doel van mijn schrijven bereikt. Dan weet ik dat de waarheid duidelijk is, en dat ze zal opborrelen bij iedereen die ernaar zoekt.

Ik daag ieder van u dan ook uit om de volledige gedachtengang van dit boek te weerleggen. Het zal u niet lukken, want de feiten waar deze logica op berust komen allemaal één voor één uit het leven zelf, en steunen op de meest eenvoudige waarnemingen van alledag die wij mensen maar al te graag over het hoofd zien.

Laat ons dan nu eerst onze sensatiedrang even opzij zetten, om gedurende een aantal bladzijden de gewone dingen uit het dagelijkse leven in ogenschouw te nemen. U zal zich misschien afvragen “wat heeft dit er allemaal mee te maken?”. Maar heel wat van die dingen zijn onmisbaar om de wereld echt te doorgronden. Heel veel van deze zaken zijn ondertussen voor de maatschappij en voor vele mensen onbenullig en bijkomstig geworden! Maar het zijn precies deze dingen die het geheim van het leven met zich meedragen!
En ah, u weet al deze dingen al. Maar het is goed om ze eens allemaal op een rijtje te zetten, zodat u zich van de omvang van uw eigen verwarring bewust wordt.

 

 
 

 

  

 

 

[Home][Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]