Stand van zaken

  Het is goed om alles nu nog eens duidelijk op een rijtje te zetten. We zijn nu al heel wat te weten gekomen, en zijn dan ook in staat om het leven ook eens anders te bekijken. Indien u straks andere boeken gaat lezen hierover, wees dan steeds kritisch over wat u leest. Aanvaardt niet alles zomaar, want iedereen vertelt immers de waarheid maar tot op de hoogte dat hij ze zelf wil toelaten in zijn leven. De reden daarvoor is steeds dat die persoon op een bepaald niveau nog iets voor zichzelf wil houden, of nog van een of andere waarde in dit leven geen afstand kan nemen. 
  Daarom is alles waar, tot op een zeker niveau. Gaat u echter een niveau verder, dan ontstaat er weer een andere waarheid voor u. 
  Dat is het relatieve van dit leven: stap voor stap gaan we steeds verder een nieuwe waarheid tegemoet, duizenden levens lang, tot we uiteindelijk de eeuwige en enige waarheid willen aanvaarden die alle levens overbodig maakt.

  We gaan dan nu enkele vaststellingen uit het dagelijks leven nog eens op een rijtje zetten, en de gevolgen die we er kunnen uit trekken nog eens bespreken. Op die manier kunnen we de ganse redenering eens kort en overzichtelijk op een rijtje zetten.

   

  v      Er bestaat waarzeggerij, intuïtie en telepathie, ook al is dit niet wetenschappelijk bewezen en werkt het niet altijd.

  v      Wij weten dat alles wat materieel is, ooit zal verdwijnen. Dat geldt ook voor ons lichaam, onze aarde, en bovenal nog voor de ganse kosmos.

  v      Er bestaan waarnemingen van geesten, entiteiten, uittredingen uit het lichaam, en bijna dood ervaringen.

  v      De hele evolutie van de kosmos is zinloos, als het ooit moet ophouden en verdwijnen.

  v      Sommige mensen zijn op bepaalde vlakken meer geëvolueerd dan anderen, of hebben een groter geweten dat hen belet om nog daden te doen die anderen schaden.

  v      De oneerlijkheid van arm en rijk, kreupel of gezond, wordt te niet gedaan als er een evolutie bestaat over de dood heen, wat wij reïncarnatie noemen.

  v      Als er een god bestaat, moet die oppermachtig zijn, en kan er dan ook niets anders dan god zijn in dit universum. Daaruit volgt direct ook dat wijzelf een deel van het goddelijke moeten zijn.

  Al deze dingen zijn heel sterke aanwijzingen dat er inderdaad nog een leven na de dood moet bestaan. Ze negeren, omdat u er het fijne nog niet van weet, is een heel grote fout die u maakt. We kunnen er dan ook logischerwijs van uitgaan dat het leven niet stopt wanneer we dit lichaam voor dood achterlaten.

   

  v      De grootste motivatie voor ieder levend wezen om handeling te ondernemen, is de zoektocht naar liefde en geluk.

  v      Wat wij god noemen, is de verpersoonlijking van die volledig en allesomvattende liefde en het daarbij horende geluksgevoel. God kan geen persoon zijn, omdat we hem nog nooit gezien hebben.

  v      Er hebben op deze wereld personen rondgelopen die duidelijk meer wisten dan wij: Jezus, Boeddha, …

  v      De zin van het leven is op geen enkele manier te verklaren, tenzij je gelooft in een hoger bewustzijn.

  v      Zonder het bestaan van een hoger bewustzijn stopt iedere redenering bij onze natuurlijke dood en kan er op geen enkele manier een altijd sluitende theorie bestaan waar iedereen ook iets mee kan aanvangen voor zijn leven.

  v      De wetenschap leert ons dat energie en materie hetzelfde is.

  v      De wetenschap leert ons ook dat aan de hoogste snelheid, die van het licht, alle relativiteit tot een einde komt, en dat ruimte en tijd daar volledig verdwenen zijn. Daar is alles dus één.

  v      Vanuit de evolutie van ons bewustzijn bekeken, is onvoorwaardelijke liefde het hoogst bereikbare ideaal. Alleen het hoogste ideaal kan iets goddelijks zijn.

  v      Ons lichaam is een heel grote beperking, want er valt zoveel meer waar te nemen dan wat wij mogen zien!

  v      Sommige mensen zijn duidelijk al verder geëvolueerd naar meer liefde in hun leven. Zij hebben een groter geweten en houden meer rekening met de anderen.

  Al deze dingen tonen duidelijk aan dat er bij de mens een drang is naar het goddelijke. Wij hebben een verkeerd beeld van god, omdat we hem steeds buiten onszelf geplaatst hebben en daardoor zelf geen verantwoordelijkheid moesten nemen voor ons leven. Als we aannemen dat we de goddelijke status zelf kunnen bereiken, omdat het goddelijke nu eenmaal een bepaalde staat van bewustzijn is waar wij naartoe evolueren, dan kunnen wij niets anders dan zelf ons leven in handen te nemen en op pad te gaan om dat doel te bereiken. God bestaat dus niet als een persoon, maar wel als een bereikbaar objectief waar je hoe dan ook naar streeft.

   

  v      Ieder wezen hier op aarde is anders, heeft andere wensen en verlangens, andere angsten en tekortkomingen.

  v      De een heeft een groter geweten dan de ander.

  v      De plaats en de familie waar we geboren worden bepalen voor een groot deel hoe rijk of gelukkig we ons zullen voelen. Dit is onrechtvaardig.

  v      Iedereen voelt zich in meer of mindere mate aangepast aan de samenleving waarin hij is terechtgekomen.

  v      Wij zijn allemaal in evolutie, want de dingen die ons vandaag mateloos interesseren, daar zullen we ons morgen niet meer mee bezighouden, omdat we het al doorleefd hebben.

  v      Ook de armen en de minder ontwikkelden zijn mensen wiens gevoelens en gedachten evenveel waard zijn als de rest. Heel veel mensen denken daar anders over en menen dat zij door hun wereldse positie een beter wezen zijn dan de anderen.

  v      Alles wat we weten over het leven is ons aangeleerd door de maatschappij en door onze ouders. Zij hebben echter ook de waarheid niet in pacht, want de kennis evolueert nog steeds. Daardoor is wat we leren van hen niet de echte waarheid, doch slechts een manier om met zo weinig mogelijk kleerscheuren uit dit leven te komen.

  Dit alles toont aan dat er een duidelijke evolutie aan de gang is. Niet alleen voor de mensheid, maar ook voor ieder individu afzonderlijk. Alleen wanneer we het bestaan van evolutie en reïncarnatie erkennen, komt er een eind aan de oneerlijkheid dat sommigen door hun geboorte wel extra goed geprivilegieerd zijn, terwijl de anderen het dan weer extreem moeilijk krijgen hierdoor. Als we iedereen dezelfde waarde toekennen, dan moet reïncarnatie bestaan. Als jij echter vindt van jezelf dat je beter bent dan de anderen, dan stopt iedere redenering bij de dood.

   

  v      Er bestaat waarzeggerij, intuïtie en telepathie, waarnemingen van geesten, uittredingen en bijna dood ervaringen, ook al zijn ze nog niet wetenschappelijk bewezen.

  v      We hebben allemaal over alle mogelijke begrippen onze eigen mening en beschouwen die als de waarheid voor ons, op dat moment.

  v      Als we niets te doen hebben in dit leven, geen doel om voor te leven, dan worden we depressief en ziek.

  v      Het paranormale laat zich niet bewijzen, en is wispelturig van aard. Alleen onze eigen gedachten zijn van hetzelfde kaliber.

  We hebben dus de bewijzen in handen voor het bestaan van een gedachtelichaam dat evolueert over de dood heen. Het is dit gedachtelichaam dat ons vervoermiddel is, op weg naar de ultieme waarheid, naar het goddelijke. Alleen een gedachtelichaam is in staat om de veranderlijke en wispelturige verschijnselen van het paranormale te verklaren.

   

  v      We hebben over alle mogelijke begrippen elk onze eigen mening, en dit leidt tot conflicten tussen de aardbewoners. Het is dus duidelijk dat een persoonlijke waarheid maar een heel beperkte waarheid is.

  v      Als er een ultieme waarheid bestaat, moet ze voor alles en iedereen gelden.

  v      De maatschappij en de godsdiensten wijzen onze slechte kanten af, en dit vormt voor ieder van ons een bron van ongeluk.

  v      Iedereen is grotendeels alleen met zichzelf bezig, waardoor iedereen ook alleen voor de problemen van het leven staat.

  v      Een natuurwet stopt niet waar wij dat zouden willen, maar wordt steeds tot het einde toe doorgetrokken.

  v      Het materiële maakt eerder ongelukkig dan gelukkig, en biedt geen blijvende zekerheid over de dood heen.

  v      Vanaf het moment dat we geen doel meer hebben in dit leven, worden we depressief en ziek. Ons bewustzijn heeft dus iets nodig om zijn aandacht op te richten en zonder bezigheid of doel voelen we de leegte van dit bestaan loodzwaar op ons wegen. Wel iets doen of nastreven voor jezelf heeft echter steeds gevolgen en voor of nadelen voor jezelf en de anderen.

  v      Er is een groot verschil tussen wat we zeggen of doen, en wat we denken, of zelfs wat we denken te denken. (de motivatie, of de gedachte achter de gedachte)

  v      Door onze eigen mening op te leggen aan anderen, respecteren we het niveau van denken en gevoelens van de andere niet.

  v      Godsdiensten passen hun eigen wetten niet toe.

  v      Iedere godsdienst mengt zich met wereldse zaken.

  v      Godsdiensten verschillen in rituelen en gebruiken, maar niet in hun basisprincipes.

  v      Door te geloven in een hogere kracht waar je zelf geen deel van uitmaakt, leg je alle schuld bij een andere dan jezelf, en heb je een excuus om nu niets te moeten doen aan jezelf.

  v      Door het goddelijke in jezelf te erkennen, neem je direct de verantwoordelijkheid op voor alles wat zich in je leven afspeelt en voor je eigen toekomstperspectief.

  Al deze feiten tonen aan dat we nog steeds in evolutie zijn, en dat we nog lang ons doel niet bereikt hebben. Dit kwam omdat we tot op heden doelloos hebben rondgedwaald, zonder onze bestemming te kennen. Nu we dit wel zullen weten, kan onze evolutie in een stroomversnelling terechtkomen, en kunnen we daadwerkelijk op ons echte doel afgaan.

  Een ding wil ik echter duidelijk zeggen: we hebben al vele malen verwezen naar God en het geluk waar hij voor staat, maar over de weg ernaartoe weet u echter op dit moment nog heel weinig. Denk niet dat u daar nu al voldoende notie van hebt. We hebben er inderdaad al enkele flarden van opgevangen, maar meer ook niet. Alles wat u nu weet, handelt slechts over de mens die meedraait in het rad van reïncarnatie. Maar u weet nog niet hoe we al die mooie idealen en wijsheden nu ook dagelijks kunnen toepassen. 
  We hebben tot nog toe dan ook alleen maar de dingen besproken op het niveau van de mens. Tot hier gaan immers alle boeken over positief denken, en over je leven opnieuw op een waardige manier opbouwen in de maatschappij. Tot hier gaan de wetten van reïncarnatie, de wetten van de fantasiewereld.
  Er zijn echter ook nog wetten die deze allemaal overstijgen! De wetten van God gaan boven dit alles, maar u moet stap voor stap de weg gaan, en u dus eerst bewust zijn van de wereld waar u momenteel in meedraait.
 

Foto's

photo photo photo photo