Symbolen en bijgeloof

  In dit hoofdstuk behandelen we negentig procent van de onderwerpen uit de paranormale wereld die zich hier op aarde aan ons openbaren. Want symbolen zijn dé manier waarop men in de materiewereld met het paranormale kan omgaan.

  Alle paranormale systemen om een verbetering aan te brengen in ons leven, zoals pendelen, kaartleggen, waarzeggerij, … kunnen uiteindelijk herleid worden naar een en dezelfde bron. De mens heeft gedurende zijn evolutie al vele paranormale zaken uitgeprobeerd om het leven hier op aarde zo comfortabel mogelijk te maken Al deze dingen, die wij als paranormaal en alternatief beschouwen, berusten uiteindelijk op slechts één ding, namelijk de gedachtenkracht, en de uitvoering ervan door onze gidsen!

  Nemen we als voorbeeld eens iets waar ieder van ons wel in meer of mindere mate mee te maken krijgt, namelijk het aloude geloof in geluk- of ongeluksgetallen. Het cijfer dertien wordt in de volkswijsheid al eeuwenlang als een ongeluksgetal afgeschilderd. Maar is dit ook zo, en welk mechanisme steekt hier eigenlijk achter?

  Wanneer het u van kindsbeen af werd ingeprent dat dertien een ongeluksgetal is, dan zal dit voor u waarschijnlijk ook zo zijn! In uw jeugd slaat u nu eenmaal heel veel informatie op in uw hersenen, maar u kan niet altijd verifiëren of die informatie wel degelijk klopt, want u dient vertrouwen te hebben in wat uw ouders u zeggen, of wat de scholen u leren. En als kind hebt u dat vertrouwen! U bent leergierig, en accepteert dan ook blindelings wat men u allemaal vertelt. Niemand kan u echter garanderen dat die informatie ook volledig waar is, en daardoor wordt de informatie die u gekregen hebt over het getal dertien, zo opgeslagen in uw hersenen. Voor u is dertien vanaf nu een ongeluksgetal geworden. Misschien gelooft u het niet meer helemaal, nu u wat ouder bent geworden, maar de angst die naar boven komt bij het horen of het zien van het getal dertien, is reeds genoeg om uw gedachtenkracht in werking te stellen.  U zendt dan een signaal uit waarmee u zegt: “ik ben het getal dertien tegengekomen, en dat is een ongeluksgetal. Nu heb ik heel veel kans dat er iets mis zal lopen”. 
  Voor het universum maakt het helemaal niet uit welke gedachte u uitzendt. Een ongeluk is wat u op dat moment vraagt, en het universum gaat dan ook voor u op zoek om dit waar te maken. Na enige tijd gebeurt er dan ook effectief iets ongunstigs tijdens uw dagtaak, wat uw geloof in het getal dertien dan alleen nog maar versterkt. Hetzelfde principe kunnen we echter toepassen voor alle andere volkswijsheden. Zoals het ontmoeten van een zwarte kat bijvoorbeeld, onder een ladder lopen, …   Voor u is dit een vaststaand feit! U hecht er geloof aan, en het komt bovendien nog uit ook! 
  Ironisch genoeg werkt deze denkmethode ook in de omgekeerde richting! Aangezien u het getal dertien voortaan als een ongeluksgetal beschouwt, zal u door uw gedachten dit ongeluk gaan aantrekken wanneer u het getal tegenkomt. Maar in feite hebt u ondertussen een afspraak gemaakt met uw gidsen en het universum. U hebt afgesproken dat het getal dertien voortaan voor u op een ongunstige situatie duidt die zich aanmeldt. Uw gidsen communiceren echter ook met u. en zij zullen nu het getal dertien gaan gebruiken om u er melding van te geven als zij in uw onmiddellijke toekomst een naderend onheil zien aankomen. Wanneer zij zien dat een ongeluk uw weg op komt, zullen zij zoeken om u het getal dertien te kunnen tonen, en zo hebt u er meteen ook weet van dat er effectief iets onheilspellends op komst is.

  Door onze gedachten maken wij dus afspraken met het universum. Wij geven zo aan bepaalde symbolen of handelingen uit de materiële wereld een betekenis, en als we het echt menen, en er ook naar handelen, dan neemt de energie rondom u, die symbolen mee over. De gidsen die u begeleiden zullen vanaf dan van uw zelfgemaakte symbolen gebruik maken om met u te kunnen communiceren.

  Op dit principe berust nu ook volledig het waarzeggen met kaarten. Iemand heeft ooit een kaartspel samengesteld en daar op een welbepaald ogenblik een bepaalde symboliek aan meegegeven. Door dit regelmatig te beoefenen wordt deze symboliek aanvaard door de gidsen, en wordt het zo gekend als een universele symboliek die nu voor iedereen bruikbaar is. Anderen nemen de betekenis van de kaarten over, en bevestigen daardoor nog eens de oorspronkelijke bedoeling die de ontwerper er heeft aan meegegeven. Daardoor kan iedereen dan ook vanaf dat ogenblik die symbolen gaan gebruiken, omdat ze nu ook in de geesteswereld zo gekend zijn, en dus een middel geworden zijn om met de overkant te communiceren. 
  En wanneer iemand dan zijn kaarten trekt, dan zorgen uw gidsen ervoor dat ze in functie van de symboliek, en van wat ze u duidelijk willen maken, de juiste kaarten in de juiste volgorde laten trekken. Op die manier kan (bij)geloof echt werken. Wanneer u alle dagen een konijnenpoot in uw zak heeft, omdat u gelooft dat die u geluk brengt, dan maakt u een afspraak met uw gidsen. Die konijnenpoot is het symbool voor uw geluk geworden, en als u hem dan eens een keer vergeet, dan slaat de angst bij u toe! Er is dan heel veel kans dat uw angst zal bewaarheid worden, eerst en vooral omdat u angst uitstuurt en daarmee een boodschap geeft aan het universum, maar ook omdat het mogelijk is dat uw gidsen u met opzet de konijnenpoot lieten vergeten, om u duidelijk te maken dat er iets ongunstigs voor u op komst is. 
  Het beste wat u in zo een geval kunt doen, is weerwerk bieden tegen de angst, door aan het positieve beginnen te denken. Geef met uw gedachten te kennen dat u goede ervaringen wilt beleven, en richt uw aandacht op iets prettigs of iets aangenaams. Op die manier zal het effect van het onheil geminimaliseerd, of zelfs helemaal te niet gedaan worden, en zal uw leven dan ook niet drastisch verstoord worden.

  Het is natuurlijk altijd beter om aan deze dingen helemaal geen waarde te hechten, en steeds opgewekt en vrolijk door het leven te gaan. Dan hebt u geen enkele van die signalen voor naderend onheil nodig, want dan wenst u ook helemaal geen onheil met uw eigen gedachtenkracht, en is dat voor het universum een voldoende teken om u zoveel mogelijk aangename dingen op uw weg te brengen. Natuurlijk gebeuren er ook bij deze mensen nog steeds minder prettige dingen in hun leven, omdat zij nu eenmaal in de reïncarnatie zitten, en zij dus ook hun schuld van hun vorige levens te vereffenen hebben. Maar omdat ze geen belang meer hechten aan het hebben van ongeluk, weten zij uit iedere situatie toch iets goeds te vinden dat hen van nut kan zijn, en dat hen verder helpt bij de keuzes die ze voor hun leven gemaakt hebben.

  Ook de symboliek van vele andere paranormale methodes werkt op precies dezelfde manier. De I- Tsjing, een Chinese orakelmethode, berust volledig op hetzelfde principe. Bij Feng Shui gaat u dan weer bepaalde handelingen stellen om uw leven zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. U gaat uw huis heel bewust inrichten, en u gaat allerlei beeldjes en belletjes kopen, en er heel vele dingen over lezen. Al deze handelingen zorgen er uiteindelijk voor dat u een welbepaalde symboliek overneemt die een reeds lang vastgelegde betekenis heeft. 
  Zou een beeld van een schildpad nu echt de veiligheid van uw huis kunnen garanderen? Wanneer u er sterk in gelooft, zeker wel! Het is immers een universeel beeld dat in Feng Shui wordt gebruikt, en dat dan ook gekend is in de geesteswereld. Wanneer u dus zo een beeld of een echte schildpad in uw achtertuin zet, dan zendt u een gedachte uit, iedere keer u naar het dier kijkt. Bovendien heeft het symbool een betekenis die tot in de geesteswereld is doorgedrongen, en zullen uw gidsen er bijgevolg voor zorgen dat uw veiligheid zo goed als mogelijk gegarandeerd is. Tenminste als u zelf geen onderliggende gedachte van angst meer hebt, want angst doet nu eenmaal alle goede voornemens teniet, omdat het een heel sterke uiting van gedachtenkracht is. Uw gidsen zullen dan ook vanaf nu alle elementen van kwalijke aard proberen te weren uit uw huis, en indien er dan toch iemand zijn zinnen heeft gezet om bij u binnen te breken of om uw huisvrede komen te verstoren, dan zullen zij hem via de gedachtenkracht op andere ideeën brengen. Zij kunnen dit echter alleen als u er onvoorwaardelijk in gelooft, en daarom mag u dan geen angst meer hebben voor het negatieve, maar dient u integendeel een groot vertrouwen te ontwikkelen in de kracht van het universum.

  Wanneer u dus eender wat wilt bereiken in dit leven, dan moet u zoveel mogelijk met uw gedachten gaan werken, en tegelijkertijd zoveel mogelijk handelingen in die zin ondernemen. Voor abstracte dingen, zoals veiligheid of gezondheid, mogen dit symbolische handelingen zijn. Zo geeft u dan een heel duidelijk teken aan uw gidsen dat u dit echt wel wilt. Maar vergeet echter niet om ook uw angst te laten varen, want dat is steeds de grootste spelbreker omdat hij alle goede voornemens teniet doet.

  U kan dus zelf kiezen waarmee u uw gedachtenkracht wilt laten leiden. Als edelstenen voor u belangrijk zijn, dan zal dat zo zijn, en zullen zij jou op de goede weg helpen. Indien handlijnkunde, numerologie, of een horoscoop voor u belangrijk zijn, dan zal het universum voortaan via deze kanalen tot u communiceren. alles is uiteindelijk slechts een manier om uw eigen gedachten meer vertrouwen mee te geven, en ze zo via het vervangmiddel om, te laten werken. Bedenk echter wel dat ieder systeem zijn voordelen, maar ook zijn beperkingen heeft. En dus zal het systeem dat u kiest, ook bepalend zijn voor de graad van informatie die je van “hierboven” ontvangt.

   

  Ook wanneer we bidden, of steun vragen aan heiligen wanneer we in de problemen zitten, spreken we dezelfde energie aan. Door kaarsen te branden, uw handen te vouwen, te knielen of te buigen, stelt u een hele resem handelingen die geassocieerd zijn met een bepaalde gedachte. Al die handelingen zorgen ervoor dat ze uw gedachten kracht bij zetten en laten op die manier uw wensen werkelijkheid worden. Nu is het zo dat op plaatsen waar veel wordt gebeden, er ook veel hogere gedachtenlichamen aanwezig zijn. Daardoor is er steeds een hogere energie aanwezig, die uw wensen sneller kan laten werkelijkheid worden.

  Vergis u echter niet. U bent niet met de hoogste energie bezig, want God houdt zich volledig afzijdig van al onze bezigheden. Daarom is het beter om uw wensen aan “heiligen” over te maken, omdat zij wel nog met u kunnen communiceren, en zij uw wensen op een hoog niveau kunnen aanpakken. Deze heiligen zijn enkel en alleen heilig omdat wij mensen dat zo hebben beslist, vanuit een of ander religieus standpunt. Of zij ook al de goddelijkheid bereikt hebben, dat kunnen wij in onze toestand niet te weten komen. Wat echter wel een feit is, is dat hun persoon een bepaalde symboliek vertegenwoordigt, en dat u door deze symbolen aan te spreken dus meer kans hebt om uw wensen werkelijkheid te laten worden.

  Ook genezers gebruiken bepaalde handelingen om een resultaat te bekomen. Zij dienen die te stellen, om aan het universum te tonen dat ze u werkelijk willen ontdoen van uw kwaal. Bij genezingen speelt echter ook de gave die u bij uw reïncarnatie hebt meegekregen een grote rol. Normaal zou iedereen genezingen kunnen doen, maar dan zou u ook over de nodige gedachtenkracht hiertoe moeten beschikken. 
  De mensen die op aarde deze gave hebben, hadden waarschijnlijk al op voorhand hiervoor gekozen, nog voor zij in dit leven incarneerden. Zij hoeven er daardoor dan ook weinig moeite voor te doen, omdat ze het van nature uit hebben meegekregen. Geloof echter nooit in mensen die u voor een genezing heel wat geld vragen. De genezing die bij iemand tot stand komt is immers steeds een uiting van de goede krachten en de liefde in het heelal, maar het vragen van geld doet dit alles onmiddellijk teniet, omdat de genezer zelf het goede nu gaat tegenwerken door egoïstisch te zijn en zich precies met zijn gave te willen verrijken.

  Voor iemand die een heel sterke gedachtenkracht heeft, zouden in feite al deze symbolen en handelingen volledig overbodig kunnen worden. Enkel en alleen al aan iets denken is immers genoeg om het ook onmiddellijk te bereiken, want gedachtenkracht staat volledig op zichzelf, en heeft eigenlijk geen handelingen nodig om iets waar te maken. Het is alleen maar omdat wij momenteel in de materie vertoeven, dat wij de nodige handelingen moeten stellen om te bereiken wat we willen. En het zijn de handelingen die ons ook het vertrouwen meegeven dat het zal lukken. Zonder die handelingen zouden wij niet zo zeker zijn van onszelf, en zou de onzekerheid dus het resultaat teniet doen.

  Een ander heel belangrijk punt bij de gedachtenkracht zijn uw emoties. Hoe emotioneler u met iets bezig bent, hoe sterker ook uw wens wordt uitgedrukt, omdat emoties nu eenmaal heel sterke uitdrukkingen zijn van gedachtenkracht. Uw kracht zal dus groter zijn naarmate uw emoties sterker worden. Dit kan u ook heel duidelijk zien in het dagelijkse leven rondom u, want iemand die bijvoorbeeld heel energiek en kordaat achter zijn standpunt staat, en die anderen met veel gevoel kan overtuigen van de dingen waar hij mee bezig is, zal meestal een grote aantrekkingskracht hebben op de mensen om hem heen. Hij vertegenwoordigt een sterke energie, en hij straalt die ook uit naar de anderen toe. Daarom heeft hij meer succes dan iemand die met weinig emotie te werk gaat. Doe dus steeds uw handelingen met hart en ziel, en wees er volledig aan toegewijd, en u zal zeker succes hebben.

  Wat betreft de toepassing van de gedachtenkracht zonder het stellen van enige handeling, hebben wij mensen helaas dat niveau nog niet gehaald. Jezus Christus kon dit bijvoorbeeld wel. Het enige verschil tussen Jezus en onszelf, bestaat uit de kennis en de toepassing van de wetten van de gedachtenkracht. Dit zijn echter heel vergaande wetten, en omdat Jezus ze niet alleen kende, maar ze bovendien ook nog zonder uitzondering toepaste, was hij tot bovennatuurlijke dingen in staat. Wij zijn duidelijk nog niet zover in onze ontwikkeling, en we hebben dan ook nog steeds handelingen en symbolen nodig om aan het universum kenbaar te maken wat we echt willen. 

Foto's

photo photo photo photo