Telepathie

  Toen de vraag kwam om wat meer uitleg te geven over telefoontelepathie, was het eerste wat in me opkwam, dat de wereld opnieuw alles wat verder aan het verdelen, en nog meer in hokjes aan het duwen was. Er bestaat niet echt zoiets als telefoontelepathie. Een telefoon kan het middel zijn waardoor de fysieke communicatie uiteindelijk tot stand komt, net zoals uw wagen dat kan zijn, of uw voeten die u bij iemand anders brengen. Maar dat geeft ons nog niet het recht om telepathie steeds verder te gaan onderverdelen, en het nog moeilijker te begrijpen maken dan het al is.

  Telefoontelepathie is eenvoudigweg jij die aanvoelt wanneer iemand met jou contact wil opnemen, en je dus op voorhand weet dat de telefoon zal overgaan, en wie je gesprekspartner zal zijn aan de andere kant van de lijn. De boodschap die werd opgevangen en uitgestuurd is dus: Ik heb jou wat te zeggen, en ik neem zo dadelijk contact met je op. Maar dat had evengoed gekund dat die persoon de auto nam, en tot bij jou kwam, of dat hij zich te voet naar je toe begeeft.

  De mensen moeten maar eens gaan inzien dat het leven één geheel is, en dat alles aan elkaar hangt, en met elkaar in verband staat. Het dagelijks leven staat niet los van de paranormale verschijnselen, waarvan telepathie een onderdeel is, en evenmin kan het zich losmaken van godsdienst of de hogere waarden van het leven. Alles vloeit als één geheel in elkaar, en de band tussen al die dingen wordt alleen maar duidelijk wanneer u toestaat dat hij duidelijk wordt.

  Wat is nu telepathie?
  Telepathie is de rechtstreekse communicatie, van bewustzijn naar bewustzijn, zonder dat het lichaam daarbij nodig is om te interpreteren. 
  Bij telepathie wéét je gewoon.
  In de normale communicatie tussen mensen zijn er steeds zintuigen nodig om iets over te brengen. Degene die praat doet dat met zijn mond, ondertussen is hij aan het denken wat hij wil zeggen met zijn hersenen, en legt hij de nadruk daar waar hij nadruk belangrijk acht. Degene die naar de boodschap luistert, hoort met zijn oren, laat de boodschap naar zijn hersenen gaan om ze daar op zijn manier te interpreteren in zijn bewustzijn.
  Bij deze vormen van communicatie zijn er dus steeds een heleboel tussenstappen, die ervoor zorgen dat de boodschap die wordt overgebracht, niet altijd ontvangen wordt zoals ze bedoeld was te zijn. Er is dus ruimte voor heel wat interpretatie, en heel veel mogelijkheid om de boodschap naar eigen goeddunken te beoordelen.

  Telepathie daarentegen is rechtstreeks. Er zijn geen woorden nodig, er dienen geen handelingen gesteld te worden om iets mee te delen. Wat de een denkt, weet de ander ook, zonder enige belemmering.  De communicatie gaat rechtstreeks, van het ene bewustzijn naar het andere, zonder omwegen langs het lichaam.
  Telepathie toont dus aan dat Christus gelijk had toen hij zei: 'wij zijn allen één'. Want het ene bewustzijn kan rechtstreeks communiceren met het andere, zonder dat daar lichamen aan te pas komen. Telepathie toont dus ook aan dat wij inderdaad geschapen zijn naar het evenbeeld van God. Niet als lichaam, maar als bewustzijn. Het bewustzijn is onze echte identiteit, en niet ons lichaam.

  Voor een bewustzijn zijn er geen belemmeringen, en is communicatie rechtstreeks. Dat is onze natuurlijke toestand, en zou dus in feite normaal moeten beschouwd worden. Voor ons echter, bewustzijn dat zich in een lichaam verschanst heeft, vormt dat lichaam een echte belemmering voor de vrije communicatie. Het lichaam brengt immers heel wat kopzorgen met zich mee. We strijden tegen andere lichamen, we moeten het lichaam van voedsel en onderdak weten te voorzien, en we trachten om het voor dat lichaam zo comfortabel mogelijk te maken in de materie. Dit alles vraagt heel wat inspanning, en vergt heel wat energie van onze kant. Daardoor zien we de ander (lees: andere lichamen) als onze tegenstander, en zijn we dus niet echt geneigd om met hen rechtstreekse communicatie aan te gaan. De zorgen van het lichaam maken dus dat we ons in communicatie niet meer voor elkaar openstellen, en we verkiezen elk in ons eigen denkwereldje te leven. Dit was echter nooit de oorspronkelijke bedoeling van God. Deze toestand, die wij als normaal beschouwen in het lichaam, zou dus in feite 'paranormaal' moeten genoemd worden. De omgekeerde wereld dus.

  Telepathie is meestal alleen mogelijk bij mensen die zich voor elkaar openstellen, of die een of andere band met elkaar hebben. Familiebanden bijvoorbeeld, of sterke vriendschap kunnen een opening creëren om telepathie onderling toch toe te staan. Bij de anderen zal het niet lukken, omdat we hen niet echt vertrouwen. Telepathie is dus spontane rechtstreekse communicatie, van bewustzijn naar bewustzijn, daar waar de barrières van angst voor en door het lichaam zijn weggevallen.

  Telepathie, of het paranormale in het algemeen, leidt ons dus rechtstreeks naar God. Het bewijst immers dat wij inderdaad allen één zijn, en dat wij als bewustzijn geschapen werden, en niet als lichaam. Als bewustzijn zijn en blijven we met elkaar voor eeuwig verbonden, in en samen met God. Daar is geen ontkomen aan, hoeveel je ook wilt afdwalen, en hoever je je ook in het lichaam wenst te verliezen.

  Op de vraag of telepathie dan als een soort van golf of een signaal door de lucht gaat, kunnen we hetvolgende antwoorden:
  De werkelijkheid van ons bestaan, is ons bewustzijn. Het bewustzijn is nog steeds met elkaar verbonden, en dat houdt in dat de een de ander insluit, en niet uitsluit. De communicatie via het bewustzijn gaat dus naar binnen toe, en niet naar buiten in de buitenwereld. Wanneer je iemand telepathisch wilt bereiken, dan moet je hem niet ergens buiten jezelf gaan voorstellen, want zo duw je hem van je af, maar moet het signaal naar binnen gaan. Daar is het immers dat jij hem in jouw gedachten bewaart. Daar is het dat jij de ander op een bepaalde manier definieert. De ander bevindt zich dus nooit buiten je, maar altijd binnenin jouw bewustzijn. Daar is het dat je hem kan vinden.

  Wanneer telepathie bewust gestuurd wordt, dan komen we op het terrein van de wil. Dan vloeit telepathie langzaam over in het opleggen van jouw wil aan een ander, en dan wordt het magie. Ook magie toont aan dat alle bewustzijn nog steeds met elkaar verbonden is, en dat de verbinding die God heeft gemaakt, nog steeds intact is gebleven. Het wijzigt lichtjes van vorm, maar blijft rechtstreekse communicatie van bewustzijn naar bewustzijn.

  Het komt dus allemaal neer op een verwarring van identiteit!

  Wij denken op dit moment een lichaam te zijn, maar zijn in werkelijkheid een bewustzijn van liefde, door God geschapen. Hieruit vloeit een denkrichting voort die ofwel op het lichaam, ofwel op het bewustzijn gericht is, en iedere denkrichting heeft zijn eigen wetten. De wetten van het lichaam zijn echter maar tijdelijk, omdat het lichaam zelf maar tijdelijk is, en kunnen dus nooit boven de wetten van het bewustzijn komen. 
  Het is dus heel dringend nodig dat alle mensen zich van hun echte identiteit bewust worden, en zich gaan vrijmaken van de tirannie van het lichaam. Er zijn namelijk andere wetten dan die van het lichaam, en de wetten van de geest schenken vrijheid en eenheid, in plaats van angst en eenzaamheid.

  Want het lichaam brengt alleen maar angstige en aanvallende gedachten tot stand, die werkelijk tot waanzinnige toestanden kunnen leiden. 
  En mocht u nog twijfelen dat dit zo is, kijk dan maar eens gerust naar de reeks van waanzinnige daden die de laatste tijd als een schokgolf door onze samenleving gaat, en die door één enkel individu kunnen gepleegd worden, totaal zinloos en blijkbaar zonder enige aanwijsbare reden. 
  Waar denk je dat deze mensen de energie voor hun daden vandaan halen misschien? Inderdaad, zij staan op een of andere manier open voor het negatieve, vanwege een slechte jeugd, of omdat ze de wereld niet meer begrijpen, en zo vangen zij de gedachten op van al diegenen die dagelijks haat en verdeling over de wereld uitspuien, maar ondertussen denken dat zij zelf buiten schot kunnen blijven door dat op een 'beschaafde' manier te doen. 
  Maar het bewustzijn is nog steeds verbonden, en dus moet er ergens iemand zijn die het 'beschaafd' uitgezonden signaal ook opvangt en uitvoert.
  Hun 'beschaafde' manier belet hen om zelf nog te handelen, maar de gedachten zijn er zeker niet minder om. 
  Ergens ten lande zal er dan een individu zijn waar plots door bepaalde omstandigheden alle remmingen en redelijkheid wegvallen, en die zijn haat en onwetendheid tegen de wereld gesterkt ziet door de energie van al de anderen. 

  Met als resultaat:
  Een waanzinnige daad, totaal onbegrepen door de samenleving, viert nog maar eens haar lusten bot op de wereld. 

  En de wereld beseft niet dat hij door zijn eigen denken zelf verantwoordelijk is voor dergelijke daden.

   

    

Foto's

photo photo photo photo