Thomas evangelie

  Niemands woorden zijn ooit meer gebruikt en misbruikt geweest dan deze van Jezus, Boeddha, Mohammed,... en van al de andere schrijvers en personen die ons met het hoogste goed wilden laten kennismaken. Het is duidelijk dat de woorden die wij nu te lezen krijgen niet overeenstemmen met de bedoeling die er aan gegeven werd, toen deze "verlichte" personen hun woorden uitspraken! 
  Dat komt omdat zij nu net dat ietsje meer wisten dan wij! De woorden die zij spraken hadden een hogere betekenis dan datgene wat wij er konden uit opmaken! En daardoor werden er wel duizend-en-een betekenissen aan gegeven, maar was er uiteindelijk geen enkele betekenis die de echte waarheid kon benaderen.

  Omdat er nu eenmaal niet echt een duidelijke en éénduidige interpretatie bestaat van al de religieuze geschriften, ook niet van de katholieke kerk, van de moslimgemeenschap, of van de Oosterse godsdiensten, blijven er heel wat tegenstellingen en raadsels van dit hoogste gedachtegoed onopgelost.

  De bijbel bijvoorbeeld, predikt zoals alle anderen dat doen, een liefdevolle boodschap, maar staat tegelijkertijd helemaal vol van geweld en bloedvergieten!
  Het is dan ook niet te verwonderen dat zelfs de meest gewelddadige mensen hun grote gelijk uit de religieuze geschriften kunnen halen.
  Wie alleen maar de woorden van Jezus in de bijbel leest, zal ook kunnen vaststellen dat er in het totaal van de aanwijzingen die Jezus ons gegeven heeft, heel wat tegenstrijdigheden staan die niet vanuit onze dagelijkse belevingswereld te begrijpen zijn. Voor het oplossen van die tegenstrijdigheden is men nooit tot een eenzijdige consensus gekomen.
  Nochtans, als er al iemand op deze aardbol rondgelopen heeft die het allemaal kon weten, dan moet het Jezus wel geweest zijn!  Alleen al door zijn daden en mirakels, die door zovelen tegelijk beschreven werden, heeft hij aangetoond dat hij wel degelijk de waarheid over dit leven kende!! 
  Het ontkennen of negeren van één van zijn aanwijzingen is dan ook hetzelfde als jezelf tevreden stellen met leugens of halve waarheden!

  Zelfs de profeten of de apostelen wisten het niet!!  
  Zij wisten misschien wel een deeltje van de weg, maar zij kenden in geen geval het hoogste goed tot in de puntjes!! Dat kan je trouwens terugvinden in het nieuwe testament zelf, voor wie heel goed tussen de regels kan lezen! Wat zij wel hadden waren visioenen of voorspellende dromen, in het geval van de profeten, en macht van hogerhand die hen tijdelijk was gegeven, (maar die hen niet eigen was) in het geval van de apostelen!!
  Niemand van hen wist echter de volledige waarheid over het goddelijke!! Dat staat klaar en duidelijk in de woorden van de apostelen zelf!

  Voor de doorsnee mens echter, die in peis en vree met zijn medemensen wil leven, wordt dit allemaal een beetje teveel! 
  Niemand begrijpt immers nog wat er nu werkelijk bedoeld wordt
  En nergens ter wereld lijkt er een volledig duidelijk en eenduidig antwoord te vinden zijn!! Daarom keren de meeste mensen zich dan ook bewust af van alles wat met godsdienst en religie te maken heeft.

  Om alle misverstanden nu eens voor altijd van de baan te doen, heb ik getracht om op een logische manier de dingen eens op een rijtje te zetten aan de hand van het Thomas evangelie. Wanneer we dat doen, dan zal u merken dat er maar heel weinig van de in deze wereld bekende theorieën overblijft, voor zij die echt godsdienstig willen zijn!! 
  Gewoon door alles eens logisch en objectief te bekijken, en de begrippen die we hanteren eens hun echte waarde terug te geven, kunnen er al heel wat misverstanden opgeruimd worden. 
  (U kan daarover ook alles lezen in het boek "ons gedachtelichaam".)

  Omdat het hoogste gedachtegoed heel veel inzichten vereist die je allemaal tegelijk dient te weten vooraleer je het kan begrijpen, zal ik op deze en de volgende pagina's regelmatig een nieuw aspect van de weg naar onze eigen goddelijkheid toelichten. 
  Het is onmogelijk om alles in één keer te weten te komen, omdat u nu eenmaal heel veel tegelijk moet weten om te kunnen zien hoe alles juist in elkaar past.

  Geduld en volharding zijn dan ook een goede gave!


  Al de inzichten die u hier terugvindt moet u voorlopig beschouwen als een wegwijzer, en niet als een dwingend gebod of verbod dat ik aan u of anderen wil opleggen. Deze website is bedoeld om u te doen nadenken, en om u ook eerlijke en correcte informatie te verschaffen, die mede gesteund is op de moderne inzichten van psychologie en levenswijsheid. U hebt steeds een vrije keuze welke richting u uit wil met uw leven, en u bepaalt steeds zelf tot waar u wilt gaan! Ik heb dan ook slechts de bedoeling om de juiste richting aan te wijzen waarin dient gezocht te worden en laat al de rest volledig aan uzelf over!

  Er is voor iedereen een goede manier voorhanden om uw eigen weg uit te stippelen, en dat is door het gewoon met uw gedachten te vragen aan de universele energie die altijd rondom u is. Er is geen enkel moment dat zij uw gedachten niet hoort, en uw vraag komt dus nooit ongelegen. 
  Deze energie maakt geen onderscheid tussen "goed" of "slecht"! Hij geeft u gewoon wat u vraagt, volgens de wetten van de vrije wil. 
  Wees dus zeker ook voorzichtig met uw vragen, en vraag niet meer dan u kan verdragen! 
  Vragen om het stap voor stap te weten te komen, is zeker geen overbodige luxe! Wie alles in één keer wil weten zal immers overdonderd worden met gebeurtenissen, en helemaal in de war raken. U vraagt er dan zelf om, en uw wil wordt altijd gerespecteerd! 
  Weet dat het antwoord dat u zal krijgen niet meteen in de lijn van uw verwachtingen ligt! Dat is echter geen fout van het antwoord zelf, maar wel een fout van onze eigen verwachtingen die wij over het antwoord creëren!!
  De antwoorden die u van het universum krijgt zijn er steeds op gericht om u verder te begeleiden naar de hoogste inzichten. Ze komen steeds tot u door de situaties die u meemaakt in uw leven. Let dus goed op wat er om je heen gebeurd, eens je de vraag hebt gesteld, en toets de antwoorden maar eens aan de inhoud van het boek.

  U zal spoedig merken dat, met een juiste interpretatie, zelfs de dingen die mekaar lijken tegen te spreken, heel goed te begrijpen zijn.

  Omdat de evangelieën van Lucas, Marcus, Johannes en Mattheüs in het bezit zijn van de vele kerken die zich op Christus beroepen, zullen wij een beroep doen op het veel later ontdekte evangelie van Thomas. Dit doet echter geen afbreuk aan de juistheid van de woorden van Jezus, want integendeel, het thomasevangelie is wellicht het oudste, en daardoor ook het evangelie dat geschiedkundig het dichtst bij de feiten staat! Vele uitspraken uit het Thomasevangelie vinden we dan ook terug in de andere evangelieën. Gedurende vele eeuwen is het onder het stof van de geschiedenis veilig weggeborgen gebleven, en daardoor heeft het ook nog eens voor het grootste deel zijn authenticiteit kunnen behouden.
  Het thomasevangelie is echter geen verhaal zoals de andere vier evangelieën, maar is veeleer een gewone opsomming van de woorden die Jezus ooit gesproken heeft. En dat is nu net wat wij nodig hebben! Want alleen het totaal van Jezus' woorden kan ons een juist beeld verschaffen van wat hij werkelijk bedoelde.In het totaal van zijn woorden zit een denksysteem verborgen dat het onze vele duizenden malen overstijgt. Het biedt u een andere kijk aan om de werkelijkheid om u heen te aanschouwen, en er andere lessen uit te leren dan diegene die je er nu uit leert.

  U vindt meer uitleg over het thomasevangelie terug op de website van Jos Stollman:www.thomasevangelie.nl 
  en in zijn boek:  "Zenmeester Jezus", waarin hij Jezus herkent als een ware meester in de oosterse mystiek. 
  Ik dank de heer Jos Stollman dan ook om zijn vertaling naar het Nederlands, van de verzen die we hier zullen gebruiken om de woorden van Jezus te doorgronden.

  Wie slim is haalt er ook de andere evangeliëen bij, en gaat voor zichzelf op zoek naar nog meer argumenten die in dezelfde richting wijzen. Heel snel zullen de woorden van Jezus heel duidelijk voor u worden!

  Wat Jezus echt bedoelde, zal voor de meeste mensen een ware schok betekenen!!


  Deze woorden zijn dan ook alleen van betekenis voor zij die het echt willen weten! Alleen wie echt genoeg heeft van (de strijd en de twist in) dit leven, maar tegelijk ook een waardige uitweg voor zichzelf wil, kan een waarheid vinden in zijn woorden.

  het gaat immers allemaal veel dieper dan wij ooit konden vermoed hebben!

  Niettemin is het dit, waar we ons moeten op voorbereiden,
  ongeacht in welke situatie we ons op dit moment bevinden.

  U zal merken dat Jezus ons toespreekt vanuit het besef van een hogere werkelijkheid die heel logisch in elkaar zit, heel samenhangend is betreffende de inzichten die ervoor nodig zijn, en die bovendien een duidelijke uitweg heeft uit alle problemen waar wij hier op aarde mee kampen. 
  De werkelijkheid waaruit Jezus ons toespreekt overstijgt de werkelijkheid van deze aarde, juist omdat ze een uitweg aanbiedt. In het denksysteem van deze aarde is er geen uitweg, want alles eindigt hier altijd met "dood" of "totale vernieling".

  De boodschap van Jezus doet ook helemaal niets af aan de waarde van spiritualiteit en onze geestelijke groei naar het licht. Integendeel, Jezus wil wel degelijk dat we ons bewust worden van de liefde die in ons is! Hij zegt alleen dat we ze op de verkeerde plaats zoeken! En alhoewel zijn boodschap heel hard overkomt, en heel onbegrijpelijk voor wie er zich niet in verdiept heeft, zit de volledige liefde van god toch in zijn woorden verborgen.

  Jezus wil echter ook één ding klaar en duidelijk stellenHoeveel en hoever je ook wilt groeien naar liefde toe, en hoeveel tijd of hoeveel levens je daarvoor ook nodig hebt, steeds is en blijft er één belangrijke beslissing te nemen! 
  Zonder deze beslissing kan je nog vele miljoenen jaren blijven groeien, maar je zal nooit het goddelijke bereiken als er niet ooit een moment komt dat je voor jezelf aanvaardt dat liefde en leven in een materielichaam, een volledig verkeerde keuze is!
  Dat is de boodschap die Jezus ons wil brengen, en ze vormt dan ook de afsluiting van iedere groei. Jezus vertelt ons het eindpunt! 
  Bovendien laat hij ons weten dat het niet echt nodig is om er vele jaren of nog meerdere levens over te doen, maar dat het ook op heel korte tijd kan gerealiseerd worden. Daarvoor is echter het inzicht over de echte waarde van ons huidige leven, en de gedachtekracht die ons hierin heeft gebracht, van cruciaal belang!

  het is echt wel nodig om toch eerst  het boek "ons gedachtelichaam" eens te lezen, zodat u weet krijgt van wat er in feite bedoeld wordt met een gedachtelichaam, en u al de consequenties kent die eraan verbonden zijn. Op die manier zal u ook de natuurwetten van de vrije wil en de gedachtekracht volledig  begrijpen, en beseffen op welke manier zij de (paranormale) wereld beïnvloeden. 
  De woorden van jezus vormen de logische afsluiting van de redenering over het gedachtelichaam. Als u eerst deze redeneringen niet gelezen hebt zullen zijn woorden u eerder afschrikken dan dat ze u meer begrip zullen bijbrengen.

  Het Thomas evangelie

  Om de woorden van Jezus juist te interpreteren, moet u vanuit de volgende basisprincipes vertrekken: 
            Iedere verklaring van zijn woorden, moet een waarheid zijn voor ieder wezen op aarde. Deze waarheid  moet voor iedereen gelijk zijn, en in gelijke mate gelden.
            Nooit mag er op enige manier afbreuk gedaan worden aan het principe van gelijkheid voor allen.
            Alle woorden moeten geïnterpreteerd worden in het kader van de hoogste liefde, en geluk voor iedereen.

  Laat ons dan nu samen op weg gaan...

   

   

   


 

Foto's

photo photo photo photo