Verschillende denkniveaus

    Het is niet zo eenvoudig om alles begrijpelijk aan iedereen uit te leggen. Dat komt omdat er heel veel verschillende denkniveaus bestaan, waarop we ieder onderwerp kunnen behandelen. Ieder niveau bevat namelijk een andere waarheid, en op ieder niveau zijn de gedachtewetten op een andere manier werkzaam. De levensvragen krijgen echter alleen op het goddelijk niveau een antwoord dat u ook voldoening zal schenken.

Omwille van het feit dat u een vrije wil hebt, staat het u vrij op welk niveau u wilt redeneren. Niemand kan u daarvan tegenhouden, en niemand kan u verhinderen dat u een geheel eigen waarheid voor uzelf maakt.

Weet echter dat een waarheid voor uzelf alleen voor uzelf waar zal zijn, en dan nog alleen maar voor de tijd die u wilt dat ze geldig is. Uw waarheid is dus niet gelijk aan de universele waarheid. Daarom zal u na verloop van tijd opnieuw een nieuwe waarheid kiezen, die wat meer aan uw nieuwe behoeften is aangepast, en die vanaf dan opnieuw uw waarheid zal worden, voor slechts een welbepaalde tijd.

Om alles wat overzichtelijker te maken, zou ik alles willen indelen in vijf denkniveaus. Deze indeling is door mij gemaakt, en is dus niet iets dat als een universele wet moet beschouwd worden. Het is gewoon een manier om het voor mij wat makkelijker te maken om de vele moeilijke redeneringen op de verschillende niveaus niet te verwarren. Het is een manier om u duidelijk te maken, dat als u op een of andere manier een standpunt hebt ingenomen, er ook nog andere manieren zijn om over hetzelfde te denken. Het is ook een manier om u aan te sporen om verder te denken!

Het indelen in verschillende categorieën is een bezigheid op het menselijk niveau. God houdt zich met dergelijke dingen helemaal niet bezig. Wees u daarvan bewust, en weet dat iedere indeling die we maken enkel de bedoeling heeft om u op een bepaald niveau iets bij te brengen, zodat u later kan overstappen naar een hoger denkniveau.

Om toch enig weerwerk te bieden aan onze neiging om alles in rangen en klassen in te delen, gaan we de volgorde eens omkeren. Nummer één wordt deze keer niet het hoogste, maar het laagste niveau . Wanneer het onze bedoeling is om uiteindelijk bij God, of de hoogste liefde terecht te komen, moeten we er in gedachten afstand van nemen dat het ene niveau op de een of andere manier beter zou zijn dan het andere. Ieder niveau is anders, en heeft een andere kijk op het leven te bieden. De een zal zich goed voelen met het ene, terwijl de ander waarschijnlijk liever iets anders zal willen. Maar volgens de natuurwetten moeten we uiteindelijk allemaal opnieuw het goddelijke bestaan accepteren, en ons denken tot daar weten te brengen. Het ‘zijn’ in deze staat, zal bij ons voorgesteld worden door het vijfde niveau.

Niveau 1: Dit is het niveau van het onbewuste bestaan. Er is geen mogelijkheid om op de gebeurtenissen van deze wereld te reageren, laat staan om erover na te denken. Dit is de toestand waarin alle vegetatie (bomen, planten) zich bevindt.

Niveau 2: Het dierlijke gedrag heeft de overhand. Er wordt enkel geredeneerd vanuit het perspectief van overleven en territoriumbehoud. Doden of gedood worden! Ook de beginstadia van het menselijk bestaan situeren zich op dit niveau.

Niveau 3: Hier situeert zich het menselijk denken. De mens kan nadenken over zijn toestand, wil het zich zo comfortabel mogelijk maken om het leven door te komen, en groepeert zich in maatschappijen om orde en wetten te kunnen handhaven.

Niveau 4: De mens raakt meer geëvolueerd, en ontwikkelt een drang naar rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen. Men wil de wereld veranderen, of liever hem verbeteren, zodat iedereen de kans heeft om het hier goed te krijgen. Toch blijft het denken bij deze wereld hangen, en alhoewel er een besef is van een leven na de dood, blijft men erbij om deze materiële wereld als belangrijk te beschouwen. De wil om hem te verbeteren is dan ook groot.

Niveau 5: De wereld van God, de onvoorwaardelijke liefde die wij maar niet willen aanvaarden.

 

We kunnen dit ‘denken op verschillende niveaus’ even illustreren met enkele voorbeelden.
We stellen ons daartoe de vraag: ’Is er leven na de dood?’ 
Het antwoord op deze vraag is eerst ‘neen’, daarna ‘ja’, en tenslotte opnieuw ‘neen’!

Wat krijgt hij nu weer in zijn hoofd, vraag jij je af!
Eerst een ganse redenering opbouwen met alle wetten en krachten uit het hiernamaals, en dan zeggen dat er geen leven na de dood is!

 

Een woordje uitleg

Voor de atheïsten, de ongelovigen, of zij die zich van niets iets aantrekken, is het antwoord zeker en vast een tijdelijk ‘neen’. (denkniveau 3)
Voor de gelovigen, zij die bidden tot God, of zij die hun hoop vestigen op een betere wereld, is het antwoord ‘ja’. (denkniveau 4)
Voor de spiritueel zoekenden, zij die geloven in het paranormale, of zij die met liefde nu een betere wereld willen maken, is het antwoord ook ‘ja’. (denkniveau 4)
Maar voor degenen die de echte weg naar God beginnen toe te passen en hem ook beginnen te begrijpen, is het antwoord opnieuw ‘neen’ geworden! (denkniveau 5)

Er is immers geen leven na de dood, eenvoudigweg omdat er geen dood is! (5)

Hoe kan er dan leven zijn, na iets wat niet bestaat?
Denk niet dat dit zomaar een gedachtespelletje is, want het is pure realiteit. Voor wie echt naar God wil is dit een heel diep inzicht, en bovendien een instelling van hun gedachten die hun gedachtekracht de goede richting uitstuurt.
Wat wel bestaat is het echte leven bij God, dat nooit kan sterven of lijden. Er is maar één leven, en dat werd u gegeven door God, en dat is eeuwig. De opeenvolgende levens die u hier waarneemt hebben met het echte leven helemaal niets te maken. Het zijn slechts inbeeldingen van onze gezamenlijke gedachtekracht die steeds maar een paar tientallen jaren standhouden. Het zijn levens die ontstaan vanwege het inperken van uw bewustzijn.

Een lichaam kan zeker sterven, dat kunnen wij niet ontkennen. 
Maar zijn wij wel dat lichaam? 
Of zijn wij ‘een bewustzijn’ dat tijdelijk in een lichaam heeft plaatsgenomen? (Zie het vorige boek: ‘Ons gedachtelichaam’) En was het niet ons bewustzijn dat ook in reïncarnatie (denkniveau 4) steeds verder zijn gang gaat, over de dood heen?

Een bewustzijn kan je vernauwen of verruimen, en naargelang je gelooft dat je een lichaam bent dat kan sterven, of daarentegen gelooft dat je geschapen bent als een ‘bewustzijn van liefde’ door het onbeperkte bewustzijn van God, vernauw je of verruim je jouw eigen bewustzijn!

Of er dus leven is na de dood, hangt eenvoudigweg van je eigen geloof af, en van hoever je jouw bewustzijn wilt vernauwen of verruimen. En op ieder denkniveau aanvaard je ook de consequenties van de denkwetten waaraan je niveau gehoorzaamt.

 

Dezelfde vraag kunnen we bijvoorbeeld ook stellen met betrekking tot reïncarnatie: ‘Bestaat reïncarnatie, ja of neen?’

Op de niveaus 1 en 2 heb je er zelfs geen benul van dat er zoiets als reïncarnatie zou bestaan. Hier is dus zelfs de vraag al niet aan de orde.
Op niveau 3 hoor je erover praten, maar doe je het als flauwekul van de hand. Het antwoord is op dit denkniveau dus ‘neen’.
Op niveau 4 wordt reïncarnatie heel belangrijk voor jou, want je krijgt nu weet van heel wat wetten die ons leven beïnvloeden. De angst om anderen te kwetsen, en het besef dat je daardoor ook zelf schade lijdt, maken je het leven moeilijk. Het antwoord op dit denkniveau wordt dus overtuigend ‘ja’. (Dit is alleen maar omdat je nog niet op de hoogte bent van het bestaan van het niveau 5.)
Op niveau 5 echter, moet reïncarnatie ten stelligste worden ontkend, omdat ze anders je gedachtekracht beïnvloedt, en je anders nooit de goddelijke status zou kunnen bereiken. Geloven dat reïncarnatie bestaat is geloven dat een fantasie echt is, en er dus ook blijven in vastzitten. En precies dát wil je niet meer. 
Je hebt nu weet van de diepste werking van gedachtekracht, en beseft dat ieder woord dat je uitspreekt gevolgen heeft voor de werkelijkheid die je aanschouwt. Reïncarnatie moet dus worden ontkend, omdat God nooit weet heeft gehad van onze fantasiewereld, en Hij er op geen enkele manier wil aan deelnemen. Als je dan God wilt vervoegen, dan moet ook jij dit dwaze idee terzijde leggen om zijn werkelijkheid te kunnen aanschouwen.

Het interessante aan deze indeling in denkniveaus is toch wel dat ze ons toestaat om de anderen om ons heen beter te begrijpen op het denkniveau dat zij willen hanteren voor hun leven. Op die manier kunnen we hen veel makkelijker onze liefde toesturen, in plaats van hen te veroordelen voor al de verkeerde gedachten die ze erop na houden. Je kan dus met andere woorden veel makkelijker mededogen voor hen ontwikkelen, als je inziet dat ze weldra ook op het hoogste niveau zullen durven redeneren, maar dat ze dat nu nog om allerlei redenen niet wensen te doen. Die redenen zijn dan meestal onwetendheid over het bestaan van liefde, angst voor een straffende god, en de verkeerde gerichtheid van hun gedachten op de materiële wereld.

En zo ziet u dat bijvoorbeeld ook de christelijke kerk gelijk heeft, als ze zegt dat reïncarnatie niet bestaat, en dat er maar één leven is, omdat ze dan redeneert op het hoogste niveau. Alleen jammer dat ze het begrip van de lagere niveaus niet meegeeft, en dat ze over vele andere dingen zoals oordelen en verdraagzaamheid zelf nog op een lager niveau wenst te denken. 
Het inzicht van de wetten op alle niveaus zou heel wat onenigheid uit de wereld kunnen helpen. Het zit dus allemaal heel wat gecompliceerder in elkaar dan u wel zou vermoeden.
In feite is de vraag of er leven is na de dood, en of reïncarnatie wel bestaat overbodig, want het is een vraag die op verschillende manieren kan beantwoord worden. Maar de echte vraag die we ons moeten stellen is:

Wil ik blijven verdergaan met een beperkt bewustzijn, of wil ik verdergaan met een onbeperkt bewustzijn?

      

Foto's

photo photo photo photo