Vrije wil

  Wij zijn allemaal zelf voor de volle honderd procent verantwoordelijk voor alles wat we in ons leven meemaken! Dit is de enige logische gevolgtrekking die je kan maken indien elk van ons zijn eigen vrije wil heeft. En alhoewel het er in dit leven niet altijd zo naar uitziet, heeft elk van ons toch deze natuurwet aan zijn kant. 
  God heeft ons een vrije wil meegegeven. Dat is logisch, want indien onze wil niet vrij zou zijn, dan moet God wel een tiran zijn. We kunnen met andere woorden zelf kiezen waar we waarde aan hechten, en wat we als onze persoonlijke waarheid aanvaarden. Dit is duidelijk niet alleen een vrijheid, maar ook een verantwoordelijkheid. Het leven toont immers aan dat iedere keuze zijn eigen gevolgen met zich meebrengt, en dus zal de keuze die we maken ook verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die we ondervinden.

  Gedurende de tijd dat we hier op aarde rondlopen hebben we steeds maar een beperkt zicht op het geheel van onze evolutie. Daardoor raken we dan ook verward, en in al die verwarring is het heel moeilijk om te beseffen dat we inderdaad een vrije wil hebben. We dienen ons immers dagelijks te schikken naar al de wetten en geboden van godsdienst en maatschappelijk gedrag, of naar de grillen van onze medemens. In het dagelijks leven ziet het er dus niet direct naar uit dat we effectief alles vrij kunnen kiezen. Maar wanneer we de dingen eens in een ruimer perspectief gaan bekijken, over meerdere levens gespreid, dan zal je merken dat je toch iedere keer krijgt wat je wil.

  De beperkingen van je eigen vrije wil in dit leven, zijn de beperkingen die jij jezelf hebt opgelegd. Dat we een vrije wil hebben is heel goed aan te tonen door het voorbeeld te nemen van al de mannen en vrouwen die echt voor hun eigen ideaal zijn gegaan, ondertussen naar niets hebben omgezien, en enkel en alleen hun aandacht hebben toegespitst op wat zij zelf wilden bereiken. Deze mensen hun aandacht is niet verdeeld, maar ten allen tijde op slechts één enkel doel toegespitst, namelijk de verwezenlijking van hun eigen grote droom. Zij zijn dan ook de geslaagde burgers van de maatschappij geworden. Omdat zij hun eigen vrije wil niet aan banden hebben gelegd omwille van allerlei maatschappelijke vooroordelen, of omwille van allerhande wetten en idealen van de godsdienst of van hun eigen geweten, zijn zij dan ook in hun opzet kunnen lukken. 
  De meeste mensen die hier op aarde zijn twijfelen echter aan wat ze precies willen, en daardoor werken ze met hun eigen vrije wil zichzelf tegen. Ze willen wel iets bereiken in het leven, maar ze denken dan direct ook verder aan de nadelen ervan, en beginnen daardoor heel hard te twijfelen. Hun vrije wil zal dan voor hen twijfel in hun leven brengen, want dat is wel degelijk waar ze met hun gedachten op dat moment om vragen. En alhoewel ze niet tevreden zijn, hebben zij toch ook gekregen wat ze wilden, en werkt de vrije wil dus ook voor hen op volle kracht.

  Als je op het werelds niveau iets wilt bereiken, dan kan je gerust je vrije wil voor jezelf gebruiken en voor het doel dat je wilt bereiken. Als je zeker bent van je stuk, en jij je door niets of niemand laat tegenhouden, zal je zeker slagen.

  Een vrije wil hebben betekent dus dat het je volledig vrij staat om zelf te beslissen wie of wat je wil zijn. Dit is heel belangrijk, want zo geef je de richting aan in dewelke je wenst te evolueren. Let maar eens op de dagelijkse gebeurtenissen in je eigen leven: bij iedere ontmoeting of iedere situatie kan je steeds kiezen welke richting je wilt uitgaan. Iedere gebeurtenis is steeds een kans om je vroegere richting aan te houden, of om definitief een nieuwe weg in te slaan. Want op ieder moment kunnen we vrij beslissen wat we met de gegeven situatie of met de persoon die we ontmoeten zullen aanvangen. Iemand die echt iets wil bereiken, zal iedere situatie naar zijn eigen hand zetten, en ze gebruiken voor het doel dat hij voor zichzelf gekozen heeft. Iemand die twijfelt echter, laat alles maar gebeuren, en maakt nooit echt een keuze om effectief iets aan te vangen met de kansen die zich voordoen.

  We dienen ons echter bewust te zijn dat we in ons leven ook een keuze te maken hebben tussen het wereldse niveau en het goddelijke niveau! Want ook hier speelt je vrije wil een grote rol! Wanneer we ons leven dan ook eens gaan bekijken vanuit het perspectief van het goddelijke, dan zullen we zien dat we ook daar steeds een keuze maken bij alles wat er gebeurt. We kunnen bijvoorbeeld ieder omstandigheid van ons leven laten domineren door angst, en ons dus verder verwijderen van het goddelijke, of we kunnen kiezen voor liefde in onze daden, en dus dichter naar het goddelijke toegroeien. Bij elke confrontatie met een medemens kunnen we de strijd aangaan voor ons eigen gelijk, of ons juist gaan mijden van ieder conflict, en daardoor meer liefde in de situatie brengen. Wanneer iemand hulp nodig heeft, kunnen we een handje toesteken of we kunnen er in een wijde boog omheen lopen. Deze beslissingen hebben vanuit het goddelijk perspectief grote gevolgen voor de verdere levens die je later zal hebben. Weinig mensen beseffen dit echter, en ze nemen dan ook dikwijls een besluit dat kortzichtig is, en dat hen alleen op korte termijn van dienst kan zijn.

  Maar niemand is zich bewust van de lange-termijn gevolgen van ieder besluit dat hij neemt. Het is immers zo dat elke beslissing aangeeft in welke richting jij wilt evolueren. Als jij dus iemand ziet die hulp nodig heeft en je helpt hem niet, wel dan zeg jij op dat moment tegen de krachten in het heelal: “ik wil een wereld waarin iedereen maar zijn eigen plan moet trekken”, en zo zal het voor jou dan ook geschieden. Nog in dit leven, of anders in een van je volgende, zal jij kunnen ervaren waar je zelf voor gekozen hebt. Je zal dan zelf kunnen de gevolgen ondergaan van het besluit dat je indertijd genomen hebt, en je zal op dat ogenblik ook eens in het verliezende kamp mogen terechtkomen. Niet als straf, maar enkel en alleen omdat jij het zelf zo gewild hebt! Jij hebt immers gezegd dat je een dergelijke wereld wilt! Het universum is dan ook heel blij als het jou kan geven wat je wilt. Het is heel genereus op dat gebied.

  “Werkt het dan werkelijk zo”, vraag jij je af.  Wel inderdaad, want het is de oplossing waar je daadwerkelijk voor kiest die de weerspiegeling is van je echte mening. Misschien wou je indertijd die persoon wel helpen, maar ja, je had geen tijd op dat moment. Je was te druk met je eigen zaken bezig, waardoor je echt geen minuutje over had om de ander te kunnen helpen. Bedenk dan echter goed dat voor het universum iedere “ja maar” gelijkstaat met een volmondig “neen”. Want je gedachten zijn wel belangrijk, maar je daden zetten je echte gedachten kracht bij. Door je daden geef je een wereldse vorm aan je gedachtenwereld, en de vorm die jij creëert voor anderen, die zal je zeker en vast later ook voor jezelf krijgen. Daarom zegt men wel eens dat alles wat je “slecht” doet, ooit bij jou terug zal keren. Op de langere termijn is dit dus inderdaad waar, want het “slechte” dat jij doet geeft weer welke op dat moment jouw echte gedachten zijn over hoe de wereld er moet uitzien, en door zo te handelen zeg jij aan het universum: “dit is hoe ik wil dat het leven eruit ziet voor mij. Zoals ik anderen behandel, zo wil ook ik steeds behandeld worden”. En het universum in al zijn goedheid geeft jou wat je wilt.

  Dit is een natuurwet die hier op aarde nog maar weinig gekend is. Dat komt omdat ze haar weerslag kent op de lange termijn, en omdat ze op het moment zelf geen enkele keer in haar kaarten laat kijken. Vele mensen zijn zich hier niet van bewust. Door onze vrije wil uit onze vorige levens ondergaan we nu het lot waar we toen zelf voor gekozen hebben.

  De logische gevolgtrekking is dan ook dat we volledig zelf verantwoordelijk zijn voor het leven dat we nu leiden. Voor sommige mensen zal dit feit echter zeer hard overkomen, want er zijn heel wat mensen die heel grote trauma’s hebben opgelopen in dit leven. Voor hen is het bijna onmogelijk om dit als waarheid te aanvaarden, omdat ze denken: “ik kan er toch niets aan doen dat die andere dit of dat met mij gedaan heeft”. Wanneer je alleen maar naar dit leven kijkt, dan ligt de schuld inderdaad bij de anderen, omdat het voorval hen zonder aanleiding of zonder dat ze er iets mee te maken hadden, is overkomen. Niemand heeft er echter weet van dat het gewoon deel uitmaakt van ons aller evolutie naar het goddelijke toe! De ene persoon maakt erge dingen mee in dit leven, en de ander zal het zeker ook in een van de volgende moeten ervaren. Voor zij die het nu heel moeilijk hebben, is het zeer belangrijk dat ze zich over dit gegeven goed informeren. Het is belangrijk dat zij er, niet als mens, maar wel als evoluerend gedachtenlichaam een grote les uit leren. 
  Als mens bekijk je alles heel kortzichtig, vanuit de beperkte middelen van de materie. Maar als gedachtenlichaam heb je al een ganse cyclus van evolutie doorlopen, maar heb je ook nog een groot deel te gaan. Alles moet dus geïnterpreteerd worden in het kader van die evolutie.

  Voor de mensen die het hier heel moeilijk mee hebben, bestaan er vele goede boeken over dit onderwerp. Deze kunnen je meer inzicht geven in de levensprocessen, en kunnen je ook uit de vicieuze cirkel helpen die je anders naar wanhoop leidt. Want het is echt wel de waarheid, hoe erg het ook overkomt!

  Het kan gewoon niet anders zijn, omdat wanneer je de schuld steeds bij de anderen legt, je nooit controle over je eigen leven kunt krijgen. Want dan kunnen de anderen je steeds maar blijven kwetsen, en is er dus geen enkele uitweg voorhanden die een goede oplossing aanreikt. Wie echter bereid is om zijn lot in eigen handen te nemen, en de schuld niet meer bij de anderen te zoeken, die kan pas echt zijn eigen weg beginnen uit te stippelen, en kan een uitweg vinden uit het doolhof van dit leven. Anders blijf je gewoon een speelbal van iedere gebeurtenis groot of klein, die jou tegenwerkt op je weg.

  Wat ons overkomt, daar zijn we dus volledig zelf verantwoordelijk voor, ook al lijkt het op dit moment dat de volledige schuld bij iemand anders ligt. Ieder van ons heeft immers voor de aanvang van zijn leven zelf gekozen wat hij allemaal wil ervaren. 
  De belangrijkste gebeurtenissen van je leven kan je dus niet echt kiezen hier. Die liggen al vast vanwege de gebeurtenissen uit je vorige levens. Wat je echter wel in de hand hebt, is de vrijheid om je eigen reactie te bepalen op alles wat er met jou gebeurd is. Het gebeurde zelf kan je niet veranderen, dat is onmogelijk. Maar jij hebt wel de vrijheid om op een bepaalde manier erop te reageren. En denk eraan: de reacties die onze maatschappijen propageren zijn niet altijd de goede! Deze wereld heeft het niet altijd bij het rechte eind! Wees je daarvan zeer goed bewust! Wat gebeurd is kan je niet meer veranderen, en ook die andere persoon, die jou iets heeft aangedaan, zal niet veranderen voor jou. De enige uitweg ligt dus in het aanvaarden van wat gebeurd is, en in het besef dat er meer aan de hand moet zijn dan de dingen die we alleen maar met onze ogen waarnemen. 
  Inzicht, begrip en wijsheid over onze levensloop zijn de sleutel om een ernstige gebeurtenis in je leven een plaats te kunnen geven, en om je leven daarna op een positieve en opbouwende manier verder te kunnen zetten.

  Ofwel blijf je dus op dat moment met een enorme leegte achter, ofwel kan je ook eens proberen om alles in een ruimer kader te begrijpen. En dan wordt het wel degelijk mogelijk om tot een goede reactie te komen, of misschien juist tot geen enkele reactie meer. Op dat moment ben jij dan de overwinnaar van de situatie geworden! Dan heb je echt iets bijgeleerd! Wanneer je echter blijft steken in het trauma, dan laat je de boel maar wat aanslepen: je wilt wraak en rechtvaardigheid! je wilt antwoorden! “waarom”? En die wraak, die onzekerheid, dat wordt dan het leven dat jij voor jezelf geschapen hebt. Jij wilt het zo, en zo zal je het dan krijgen ook!

  Het is dus uiteindelijk steeds beter om na de eerste verwerking van je verdriet of je shock, te proberen begrijpen waarom er iets met jou gebeurd is. Probeer je ook eens in de situatie van die andere persoon in te leven. Tracht de gebeurtenissen op deze wereld in de ruimere context van ieders evolutie te zien. Alleen dan kan je het gebeurde vergeven en vergeten, en kan je opnieuw aan het opbouwen van jezelf beginnen. Indien je dit niet doet, zal het steeds verder bergaf met je gaan, en je komt op die manier onvermijdelijk in een neerwaartse spiraal terecht die bijna eindeloos is, en wel moet uitmonden in de hel.

  Ook wat godsdienst betreft speelt onze vrije wil een grote rol. Alles in het heelal is immers op slechts één enkel ding gericht, namelijk ons aller terugkeer naar onze goddelijke oorsprong. Daar staat geen tijdslimiet op, en we kunnen ondertussen zoveel onze vrije wil laten werken als we dat zelf willen. Maar uiteindelijk is er één en slechts één grote kracht die nooit zal ophouden met aan je te trekken, gelijk waar je voor kiest. Het is de kracht van je meest natuurlijke staat van zijn; het is je eigen goddelijke kern die weer zichzelf wil zijn!

  Wanneer we dan uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid over ons leven durven opnemen, en daarmee ook de gevolgen bepalen voor alles wat na dit leven komt, dan wordt de godsdienst als instelling heel wat minder belangrijk. Alleen wijzelf beslissen dan hoe goed of hoe slecht we het er in een bepaalde situatie hebben vanaf gebracht, en we laten dat niet meer aan anderen over om erover te oordelen. 
  Het is nu: “ik tegenover God”.  
  Op die manier wordt godsdienst iets heel persoonlijks, en een tussenpersoon is daar dan ook niet echt meer bij nodig. Een richtingaanwijzer kunnen we nu echter wel gebruiken. We hebben immers een duidelijk plan nodig om zelf op pad te kunnen gaan, en om voortdurend te weten waar we ons bevinden op onze reis naar volledige liefde toe.

  Onze vrije wil bepaalt gedurende onze ganse evolutie voortdurend wie wij zijn, in verhouding tot wat het goddelijke is. God is onvoorwaardelijke liefde! Dat is de enige maatstaf die telt in het universum. En alhoewel het goddelijke zich niet bemoeit met deze wereld, heeft God de mensheid toch lief, want hij respecteert de beperkte keuze die wij voor onszelf gemaakt hebben, en wacht gewoon geduldig af tot we weer in zijn wereld wensen thuis te komen. Gelijk waar wij ons op de schaal van goedheid en menslievendheid bevinden, God keurt ons nooit af. Hij laat gewoon de cyclus zijn werk doen, en weet met zekerheid dat wij op een dag weer thuis zullen komen. 
  Geen moordenaar of dief zal hij daarvan uitsluiten! Het is immers voor het goddelijke niet nodig om ons te straffen, want de cyclus waar we allemaal in meedraaien heeft nu eenmaal zijn eigen wetten, en wij zullen onszelf dus wel een les opleggen om uiteindelijk toch dat hoogste geluk weten te bereiken. En die wetten zijn allemaal zo gemaakt dat je maar in een richting kan evolueren, want niemand wil immers blijvende ellende en miserie ervaren in zijn leven! Wat we wel allemaal willen, is geluk en liefde, en ons goed voelen, en begrepen worden! De enige en allerhoogste manier waarop dat kan ligt echter reeds lang vast! En het enige wat wij dus moeten of kunnen doen, is die hoogste manier ook voor onszelf opnieuw aanvaarden, en dus met onze vrije wil opnieuw voor die wereld kiezen. Want het zijn wij, en wij alleen die ons eigen geluk in de weg staan. Gewoon omdat we gekozen hebben om van al de rest afgescheiden te zijn, zodat we vanaf nu onze eigen weg zouden kunnen gaan.

  Het ganse systeem dat rond al onze verschillende levens is opgebouwd, is wat wij het systeem van reïncarnatie noemen. Het is een systeem van ongelooflijk veel meer en minder geëvolueerde gedachtenlichamen, die steeds weer op een materiële wereld worden samengebracht, waardoor ze de kans krijgen om in te zien dat er voor liefde heel wat meer nodig is dan alleen maar een eigen wereld willen opbouwen. Doorheen al de daaruit volgende tegenslagen, oorlogen en verdriet die jij op die manier voor jezelf kiest, blijft dit systeem ons er steeds aan herinneren dat het ook anders en beter kan.

  We kiezen op dit moment nog niet voor de allerbeste manier, dat is duidelijk, maar eens zullen we dat zeker doen. Je kan immers op gelijk welk moment terugkeren naar God. Je kan steeds, wanneer je dat wilt, rekenen op de gedachtenlichamen die al verder geëvolueerd zijn dan jijzelf, en zo vormt dit systeem een hulpmiddel om je verder te ontwikkelen. 
  De drang naar vrede en geluk die in ons zit is tegelijk ook de gedachte die ons aanmaant om ons te herinneren wie we echt zijn. En wie we echt willen zijn, dat is God. Dit is echter op dit ogenblik onze eigen meest genegeerde, en door onszelf tegengewerkte vrije wil. We moeten dat leren inzien. We willen immers allemaal de opperste liefde en het grootste geluk voor onszelf, maar tegelijk werken we onszelf daarin tegen, want we willen ook nog heel wat andere dingen die daar niet mee in overeenstemming zijn. We zijn immers niet bereid om ook voor de anderen hetzelfde te willen als wat we voor onszelf willen, waardoor de anderen ons dus moeten aanvallen en tegenwerken, willen ook zij een deel van het geluk kunnen bemachtigen.

  Door onze vele levens en ervaringen evolueren we aldus heel langzaam naar dat opperste geluk naartoe. We kunnen deze evolutie echter bespoedigen door onze verantwoordelijkheid op te nemen en, in alle vrijheid weliswaar, onze beslissingen af te stemmen op wat goed is niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medemens, alsook voor ieder wezen op deze planeet en in het ganse universum. 
  En uiteindelijk is er maar één enkel ding dat hieraan voldoet, en dat is namelijk dat alles terugkeert waar het hoort, bij God!

  Wanneer we dan onze vrije wil alleen nog gebruiken om alles te doen terugkeren bij God, pas dan zal het geluk ons werkelijk toelachen. 

Foto's

photo photo photo photo