Waarom godsdienst niet werkt

  Alle godsdiensten zeggen dat zij de enige ware zijn.
  Alle godsdiensten veroordelen hun zondaars.
  Niemand weet hoe men rechtvaardigheid aan liefde kan koppelen.
  De bijbel spreekt over liefde,
  maar bijbelstudie werkt niet als je liefde niet als basis neemt.
  Iedereen heeft dus ongelijk.

   

    34  Jezus zei: Wanneer een blinde een blinde leidt, vallen beiden in een put.

   31  Jezus zei: Een profeet is in zijn eigen land niet welkom en een geneesheer bewerkt geen genezing bij hen die hem kennen.

   35  Jezus zei: Niemand kan binnendringen in het huis van de sterke en hem overweldigen, tenzij hij zijn handen bindt. Dan zal hij zijn huis plunderen.

  39  Jezus zei: De Farizeeërs en schriftgeleerden hebben de sleutels der kennis genomen en verborgen. Zij zijn niet binnengegaan en hen, die wensten binnen te gaan, lieten zij niet toe. Jullie echter, wordt verstandig als de slangen en argeloos als de duiven.

  86  Jezus zei: [De vossen hebben hun holen] en de vogels hebben hun nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen en te rusten.

  102  Jezus zei: Wee de Farizeeërs, want ze lijken op een hond die rust in de voerbak van ossen, want hij eet niet en laat ook de ossen niet eten.

  105  Jezus zei: Hij die zijn vader en moeder zal kennen, zal hoerenzoon genoemd worden.

  De zoektocht van de mensheid naar de reden van zijn bestaan, en de drang naar rechtvaardigheid en geborgenheid, samen met het geloof dat er daarvoor een hogere macht bestaat die wij nog niet kunnen definiëren, is al sinds het bestaan van ons bewustzijn in ons aanwezig. Er is door de eeuwen heen geen enkele cultuur geweest, of hij aanbad wel een of andere godheid waarvan men dacht dat hij hen zou wegleiden uit dit ellendige bestaan. En door alle tijden heen zijn er al duizenden van die godheden ontstaan in de gedachten van de mens, en zijn er al duizenden even vlug weer verdwenen omdat ze niet voldeden aan de verwachtingen.
  Jezus begreep dit en verklaarde het door te zeggen: ‘Wanneer een blinde een blinde leidt, vallen beide in een put.’ Het is nogal evident dat de ene blinde de andere niet kan leiden, want geen van de twee ziet de obstakels van de weg. Maar met blind zijn, bedoelt Jezus niet ‘het niet kunnen zien met je ogen’, maar verwijst hij naar het begrip en de kennis die nodig zijn om God terug te kunnen vinden.
  Iemand die dus geen kennis heeft van de echte weg naar God kan de anderen niet leiden, omdat ze dan gewoon alle twee worden gevangen genomen door de valstrikken van de weg.

  Jezus was niet mals voor al degenen die in die tijd de schriften en de woorden van God interpreteerden. Want deze woorden leiden je weg van de wereld, maar wie de schriften interpreteert, probeert de woorden juist te doen passen in de wereld! En daarom zijn zij dan ook blind voor de God die ze wensen te bereiken, want zij zien niet dat de liefde hen weg wil van hier, en dat ze wil dat ze hun interesse voor deze wereld laten varen. De schriftgeleerden gebruiken hun macht en invloed die ze in de wereld verworven hebben, om de wereld te overtuigen van hun gelijk. Maar ze beseffen niet dat zij zo de handen van de sterke vastgebonden hebben, en dat zij daarmee het huis van de waarheid, waar de sterke woonde, gemaakt hebben tot een huis van leugens en bedrog.

  De sterke staat hier voor de Heilige Geest, die ons naar de echte waarheid kan leiden. De Heilige Geest is de crisismanager. Hij is het die bemiddelt tussen onze wereld en die van God. Hij is het die iedere smeekbede van één van ons aanhoort, en naar Gods maatstaven herinterpreteert. En hij is het ook die ons in opdracht van God begeleidt, totdat wij weer op het juiste pad zijn aanbeland, en de echte weg terugvinden. 
  Maar niemand durft het nu nog aan om de Heilige Geest te laten spreken, want zijn huis is ingenomen door degenen die de schriften interpreteren, en de mond werd hem gesnoerd door degenen die via godsdienst en het mom van goedheid, invloed in de wereld willen verzamelen. 
  Vergeet niet dat ‘de sterke’ gebonden is aan de wetten van de gedachtekracht en vrije wil voor iedereen! De Heilige Geest staat klaar om iedereen te begeleiden, en aan iedereen die dat wil de weg te wijzen, maar dat wordt hem verhinderd door de schriftgeleerden die de woorden op hun eigen manier wensen te interpreteren, en zo dus door hun gedachtekracht de Heilige Geest aan banden leggen.

  De godsdiensten laten nooit toe dat je zelf aan de interpretatie van de woorden gaat sleutelen, ook al zien ze op heel veel momenten heel duidelijk in dat ze er zelf niet helemaal uitkomen! En zo komt het dat zij door de invloed van hun macht uit te oefenen, niet toelaten dat anderen wel initiatief nemen en naar binnen gaan, de pleisters van de mond van de sterke rukken, en hem zijn zeggenschap in eigen huis teruggeven.
  Zij die de schriften interpreteren bewaken ‘hun’ beperkte interpretatie van de schriften als een hond die alleen maar om het andere vee te pesten, gaat uitrusten in hun voederbak. En ondertussen laten ze niet toe dat de hongerigen naar de waarheid, hun honger zouden kunnen stillen door naar de echte waarheid op zoek te gaan.
  Daarom moet je verstandig worden als de slangen en argeloos als de duiven, zodat de wettenmakers niet zouden te weten komen dat je zelf wel naar de waarheid op zoek gaat! Knik vriendelijk tegen hen, en geef hen gelijk in het begin, wanneer je nog niet sterk genoeg in je schoenen staat. Maar ga ondertussen je eigen gang, zonder er iemand over te spreken, en leer enkel en alleen van de Heilige Geest wat de werkelijke weg inhoudt. Zij zullen je immers niet toelaten om er een andere interpretatie op na te houden, omdat de waarheid nu eenmaal wegleidt van macht en aanzien, en dat nu precies is wat de schriftgeleerden op alle mogelijke manieren willen behouden.

  Want een profeet is in zijn eigen land niet welkom omdat hij een andere waarheid verkondigt dan deze die er gangbaar is. En daarom zullen ze hem niet laten rusten, en hem opjagen, en ervoor zorgen dat hij nergens een plek heeft om te schuilen, zodat ze van hem afraken, en ze hun eigen waarheid weer veilig en zonder zorgen aan de mensen kunnen opleggen. 
  Want wie de echte waarheid kent, komt aan het fundament van macht en egoïsme van de wereld, en komt dus ook rechtstreeks aan degenen die daar nog belang aan hechten. De ergste verwijten (hoerenzoon) zullen hem dan ook naar het hoofd worden geslingerd.

   51  Zijn leerlingen zeiden tot hem: Op welke dag zullen de doden tot rust komen? En op welke dag komt de nieuwe wereld? 
  Hij zei tot hen: Waar jullie naar uitkijken is reeds gekomen, maar jullie zien het niet.

  52  Zijn leerlingen zeiden tot hem: 24 profeten hebben in Israël gesproken en allen spraken in U. 
  Hij zei tot hen: Jullie hebben Hem die leeft in jullie aanwezigheid (Jezus) verlaten en gesproken over de doden (de 24 profeten).

  70  Jezus zei: Wanneer jullie datgene voortbrengen in jezelf, wat jullie hebben, zal dat jullie redden. Als jullie het niet in je hebben, zal dat wat jullie niet in je hebben, jullie doden.

  77  Jezus zei: Ik ben het licht dat op alles schijnt. Ik ben het al, het al is uit mij voortgekomen en het al heeft mij voortgebracht. Splijt een stuk hout, ik ben daar. Til de steen op en jullie zullen mij vinden.

  88  Jezus zei: De engelen komen naar jullie met de profeten en zij zullen jullie geven wat jullie al hebben. En ook jullie zelf geven hen wat jullie hebben en jullie zullen je afvragen: Wanneer zullen ze komen om te nemen wat hen toekomt?

  91  Zij zeiden tot hem: Zeg ons wie u bent, opdat we in u kunnen geloven.
  Hij zei tot hen: Jullie lezen het gezicht van de hemel en de aarde, en wat bij jullie aanwezig is, kennen jullie niet, en dit gunstige ogenblik kunnen jullie niet lezen.

  92  Jezus zei: Zoekt en jullie zullen vinden. Maar de dingen waarover jullie me in die dagen vroegen, ik vertelde ze jullie niet in het toenmalige licht. Nu wil ik ze jullie vertellen en jullie zoeken er niet naar.

   Het bewijs voor de voorgaande redenering ligt in de woorden van Jezus zelf. Er zijn vele godsdiensten die zich beroepen op de woorden en de daden van Jezus, en toch beroepen ze zich steeds maar op de helft van zijn woorden. Want om de theorie te doen kloppen zijn ze wel verplicht om een deel van Jezus' woorden te vergeten.
  Ook het dagelijkse leven toont ons aan dat de woorden in deze wereld niet volledig juist kunnen zijn, want nooit slaagt men erin om de schreeuw naar rechtvaardigheid die van iedereen uitgaat, te verenigen met de schreeuw om liefde, die ook van iedereen uitgaat. Wie liefde geeft wordt immers volgens de redeneringen van deze wereld met onrechtvaardigheid bedankt! Wie goed doet zal geplunderd worden, en met helemaal niets achtergelaten worden! Dat is de realiteit van dit leven! En daarom loopt iedereen heel hard weg van al te veel liefde, en raken zij die toch liefde als standaard willen handhaven, depressief, verdrukt, of arm en eenzaam. Met andere woorden, deze wereld zegt jou dagelijks: ‘Wees egoïstisch in dit leven, of sterf!’
  Maar dat is buiten God gerekend die ons, zijn kinderen, nooit in de steek zou laten. God heeft al onze problemen al opgelost! En dus is er voor wie wil dat de problemen opgelost zijn, ook een oplossing voorhanden. Jezus heeft die oplossing weten te vinden, en is ons komen tonen hoe ook wij ze kunnen toepassen. Hij heeft ons de richtlijnen meegegeven zodat, als we dat willen, ook wij aan de ellende kunnen ontsnappen.
  Jezus zegt: ‘God is hier en nu, op dit eigenste ogenblik in deze wereld! Maar jullie zien hem niet omdat jullie hem niet willen zien!’ Jullie blijven voor de verkeerde gedachten kiezen. De hemel is immers een wereld zonder oordeel, en jullie willen het oordeel niet achterlaten.
  Deze stelling staat volledig haaks op alles wat de godsdiensten zeggen, want de godsdiensten zeggen dat je de hemel pas binnengaat na de dood. Zij zeggen dat je nu moet lijden, en ook heel braaf moet zijn, om vervolgens je hemel na dit leven te verdienen. Maar ondertussen zijn wij al te weten gekomen dat je na de dood gewoon voortgaat met juist dezelfde gedachten, angsten en wensen als tijdens je leven; en dus kan er van God geen sprake zijn als je hem ook niet tijdens je leven gevonden hebt.

  Godsdiensten missen dus duidelijk een deel van de redenering!
  Of beweren zij dan dat Jezus verkeerd was toen hij zei dat God hier en nu is!
  Kunnen zij zich nog beroepen op Jezus, als ze een deel van zijn woorden afwijzen, en een ander deel aanvaarden?
  Is de liefde waar godsdiensten het over hebben rechtvaardig? Want als je ze toepast en je bezittingen begint te delen met anderen, dan blijf je zelf als armoelijder achter! 
  Bovendien is het toch heel unfair van God om ons, zijn kinderen, in zo een meedogenloze en egoïstische wereld achter te laten! Wat voor een God is dat, die liefde predikt, en tegelijk iedereen in armoe en ellende achterlaat?

  En juist daarom moeten de woorden van Jezus in een ander perspectief geïnterpreteerd worden. In het programma van deze aarde passen ze niet. 
  Zelfs de daden van Jezus waren voor deze wereld gewoonweg miraculeus! Jezus moet dus duidelijk weet hebben gehad van een andere wereld waar de wetten van deze wereld in het niets bij verzinken.
  En precies de wondere dingen die Jezus kon bewerkstelligen waren het antwoord dat God via Jezus gaf om al onze problemen op te lossen. Want wie bereid is om niet meer de wetten van deze wereld te aanvaarden, en met volle overtuiging op zoek gaat naar hoe echte liefde kan toegepast worden, die krijgt de hulp van God aangeboden om uit zijn situatie weg te raken. 
  Op zichzelf is er geen oplossing voor al onze conflicten hier op aarde. Dat zie je ook wel in. Daarvoor was de aarde dan ook door ons gemaakt, zodat wij hier elk afzonderlijk allemaal onze eigen wereld konden maken. En toch bracht Jezus overal waar hij kwam een oplossing voor alle problemen. Zieken werden genezen, conflicten werden opgelost, en doden kwamen tot leven...
  Al deze wonderen zijn het antwoord dat God ons geeft aan eenieder die bereid is om voortaan alleen nog met liefde door het leven te willen gaan. De wonderen zijn de natuurlijke wetten die in actie schieten wanneer iemand weer onvoorwaardelijk voor de juiste God kiest. De wonderen weten de zolang ontbeerde liefde weer aan rechtvaardigheid te koppelen. Want iedereen wint nu bij iedere situatie, en er zijn nooit meer verliezers nodig om iedereen te laten zegevieren! 
  En dus moeten wij niet zoeken naar liefde en rechtvaardigheid met de beelden van deze wereld, want die werden gemaakt om liefde en rechtvaardigheid voor eeuwig van mekaar gescheiden te houden. Wij moeten dus op zoek naar de manier waarop ook wij in staat zijn om de kracht van God weer door ons te laten spreken, zodat problemen geen problemen meer zijn, maar onmiddellijk door het wonder ongedaan worden gemaakt.
  En wie kan het u beter zeggen dan Jezus zelf, zoals hij op dit moment tot ons spreekt in het boek: Een cursus in wonderen (uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer).

    

Foto's

photo photo photo photo