Wie is god

  Wie is God?

   

  Als je nu eens kon kiezen,
  tussen een bestaan als ‘God’,  of een bestaan als ‘mens’,
  Wat zou jij dan kiezen?
  .............

  Vergeet niet, dat je onbeperkte gedachtekracht hebt, ...
  Vergeet niet, dat je een volledig vrije wil hebt, ...
  .............

  Waarom kies je er dan voor om als mens te bestaan?

   Bedenk eerst en vooral dat we hier slechts een denkrichting aangeven, en dat we niet de volledige kennis van het begrip ‘God’ kunnen weergeven. Het is immers aan God zelf om ons zijn wereld en wat die inhoudt, te openbaren! 
  Vanuit onze ervaringswereld is het goddelijk bestaan nu eenmaal niet uit te leggen, en kan het niet in woorden worden gevat. Wat hier volgt is dan ook slechts een wegwijzer, die desondanks toch een grote hulp kan zijn.

  God is de hoogste gedachte van liefde!
  God is alléén de hoogste gedachte van liefde!
  God is alléén ‘een gedachte’!
  ’Een gedachte’ is een bestaansvorm op zich!
  God is geen lichaam!
  Een gedachte heeft geen lichaam nodig!
  God is niets anders dan een gedachte!

  Het is zo moeilijk voor ons om de echte betekenis van deze woorden te vatten! 
  Wij kunnen ons immers niets anders voorstellen dan een bestaansvorm als lichaam, en daarbij doet het er helemaal niet toe hoe bizar al die lichamen wel gevormd zijn, zolang het maar in een lichaam zit, en wij het met de ogen van een ander lichaam kunnen waarnemen. 
  Iets anders dan dit kunnen wij moeilijk begrijpen.

  Maar doe nu eens even je ogen dicht.
  Laat het eerst heel rustig worden, en zet je dan zo comfortabel mogelijk, zodat je van je eigen lichaam zo weinig mogelijk ongemak ervaart.
  Je ogen zijn dicht nu, en je richt alleen je aandacht op je gedachten.
  Vergeet even voor een moment dat je een lichaam hebt. 
  Alleen je gedachten...
  Word je bewust van je gedachten, zonder dat daar een lichaam aan te pas komt.
  Je lichaam is weg...
  Je ogen zijn dicht...
  De wereld is er niet meer...
  Alleen jij en je gedachten zijn er nog!
  ...........

  Wat je nu waarneemt, alléén maar je gedachten, is eigenlijk alles wat er van ons overblijft wanneer we het lichaam verlaten, en we onze weg vervolgen naar het hiernamaals dat we voor onszelf hebben uitgekozen!  Alleen jouw eigen gedachten blijven over van wat jij eens dacht te zijn.  Enkel en alleen de gedachten en de gevoelens waar jij nog waarde aan hecht blijven er van je over als de dood eenmaal zijn intrede doet!
  En zolang dat nog steeds een hiernamaals in reïncarnatie is, zal er bij die gedachten ook nog steeds een ingebeeld lichaam aan te pas komen, omdat wij ons nu eenmaal niets anders kunnen voorstellen dan dat we ons in een lichaam bevinden. 
  Maar wie de weg naar God gevonden heeft, die zal geen enkel lichaam meer waarnemen! Niet tijdens zijn leven hier op aarde, en ook niet na zijn heengaan. Hij zal alleen nog ‘de gedachte zelf’ zijn! 
  Alleen de hoogste gedachte van liefde, zonder een of andere lichaamsvorm is dan de enige bestaansvorm die jij bent! 
  Je bent onsterfelijk nu! 
  Wie kan er een gedachte kwetsen die alle liefde bevat, en die alle liefde ook uitstraalt naar de anderen toe? Wie kan er jou kwetsen als je alleen nog een gedachte bent?
  God is dus niets anders dan de bestaansvorm als de hoogste gedachte van liefde!  God is die gedachte zelf!  Wie voor God kiest, kiest er dan ook voor om zijn lichaam helemaal geen waarde meer toe te kennen, maar alleen nog waarde te hechten aan zijn eigen innerlijke gemoedsgesteldheid, en zijn gedachten alleen nog ten dienste te stellen van de hoogste liefde. Dat is wat de keuze voor God inhoudt.

   

  2  Jezus zei: Laat hij die zoekt niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verward zijn en als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen.

  Jezus heeft beloofd dat hij die ernaar zoekt, de waarheid zal vinden!  Zoeken betekent echter niet er eens een uurtje over nadenken om dan te besluiten dat je het ooit wel eens zal te weten komen. Neen, zoeken betekent: er ieder moment dat je tijd hebt mee bezig zijn, en niet opgeven of ontmoedigd raken. Blijven doorgaan tot je het snapt. Zoeken betekent: je vastklampen aan de belofte van Jezus, en weten dat hij ze voor jou tot waarheid zal maken.

  Dat is dan ook de reden waarom al die profeten hun visioenen kregen... Omdat ze aan het zoeken waren! 
  Dat is de reden waarom sommigen innerlijke stemmen horen... Omdat ze aan het zoeken zijn!

  En wie echt op zoek is, krijgt steeds op een of andere manier het antwoord te horen!  Dat is wat er ons beloofd werd.
  Maar weet echter dat de waarheid niet in één keer tot jou kan komen. Ze komt maar tot jou tot zover jij het toelaat dat ze komt!  God respecteert altijd jouw vrije wil!
  Daardoor kregen al die profeten dan ook verschillende boodschappen mee, omdat de boodschap steeds aangepast is aan de persoon die zoekende is, en een antwoord bevat dat alleen de zoeker een eindje verder kan helpen. Maar omdat het zo spectaculair is dat er verschijningen zijn, en dat er boodschappen doorgegeven worden, wordt de boodschap verkeerd begrepen en wordt ze vervolgens aangewend om ook de andere mensen te bekeren voor wie de boodschap in feite (nog) niet bedoeld was. De boodschap van profeten is heel vaak maar een klein stukje van de waarheid, omdat het altijd maar een waarheid is tot op het punt dat de profeet zelf ze toeliet te bestaan! De waarheid kan immers nooit verder gaan dan wij ze willen accepteren, want wij hebben een vrije wil die te allen tijde moet gerespecteerd worden!
  Maar Jezus is steeds aanwezig bij de zoekenden, en hij begeleidt hen dan ook zachtjes naar de echte waarheid toe. Jezus gooit niet in één keer de gehele waarheid over je uit, omdat dit voor bijna iedereen ondraaglijk zou zijn, en gewoon een averechts effect zou teweegbrengen. Daarom laat Jezus de waarheid slechts in kleine stukjes tot de zoekende doordringen. 
  Op dit ogenblik is er een boek in de wereld dat de visie van Jezus heel duidelijk maakt, en dat een leidraad is voor al wie Jezus wil volgen. Er zijn echter ook nog andere wegen naar goddelijkheid, maar wie Jezus wil volgen, kan op dit moment gebruik maken van de uitleg en de inzichten die hij meegaf in het boekEen cursus in wonderen (Uitgeverij Ankh-Hermes).

  En wanneer de zoeker dan vindt wat hij zoekt, dan zal hij verward zijn. 
  Jazeker, verwarring is een onderdeel van de zoektocht, want de waarheid is heel onthutsend voor zij die haar leren kennen en haar willen aanvaarden ook! 
  De waarheid leidt immers volledig weg van elke vorm van lichamelijkheid en materiële bekommernis, en toont dat je enkel een gedachte bent, en je dus beter al de rest hier op aarde maar kunt achterlaten. 
  De waarheid toont je dat deze wereld die wij zien niet echt is, maar slechts een fantasie die we te allen tijde kunnen stop zetten. En omdat het maar een fantasie is, is het ook mogelijk dat er geen zonden bestaan, want hoe kan je nu zondigen in een wereld die niet eens echt bestaat?
  De waarheid toont je ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor je aanwezigheid hier, en dat het verkeerd gebruik van je eigen gave van gedachtekracht en vrije wil hiervan de oorzaak is.
  De waarheid gooit heel je levenspatroon en je gedachten overhoop, en stelt je heel duidelijk voor de onloochenbare feiten: ‘Wij zijn hier compleet verkeerd bezig!’
  Verwarring is dan ook een heel normale reactie!
  Maar na de verwarring komt de verwondering. Hoe is het mogelijk dat we ooit zo stom konden zijn! Hoe konden we onze eigen kracht zo verkeerd aanwenden, voor een doel dat met zekerheid gedoemd is om te mislukken!  En hoe eenvoudig en gemakkelijk is het dat al de problemen van deze wereld kunnen van tafel geveegd, en tot niets herleid worden, wanneer we weer ons vertrouwen aan God overlaten. Hoe wonderbaarlijk is het dat de wereld van God in onszelf zit, en dat het zien of niet zien van zijn wereld enkel en alleen afhankelijk is van het doel dat jij je stelt in je eigen gedachtewereld! Hoe verwonderlijk is het dat we géén lichaam zijn, maar wel een gedachte!

  En wie dan alles wat hij te weten is gekomen ook nog eens gaat toepassen, die zal uiteindelijk overal boven komen te staan, en zal eindelijk tot rust komen. De twistpunten verdwijnen, omdat je geleerd hebt dat je je er niet hoeft mee te bemoeien. De wereld is niet meer vijandig en egoïstisch, en geen toonbeeld meer van oorlog en roemzucht. Hij zal je niet meer vermoeien met zijn ellende en dood, of met de klaagzang van de ziekte. Neen, de wereld wordt eenvoudigweg een paradijs van liefde, gewoon omdat je dat met je eigen gedachtekracht zelf zo gewild hebt, en met je daden zo hebt aangegeven. En dit terwijl je naar juist dezelfde wereld kijkt als vroeger, maar alleen met een andere ingesteldheid nu.

   

  3  Jezus zei: Als zij, die u trachten mee te slepen, tot u zeggen: ‘Zie, het Koninkrijk is boven de aarde’, dan zullen de vogels u vóór zijn. Als ze tot u zeggen: ‘Het is onder de aarde’, dan zullen de vissen in de zee u voorgaan.
  Maar het Koninkrijk is binnen in u en het is in uw zien. Wie zichzelf kent, zal het vinden; wie zichzelf kent, zal weten dat zij zonen zijn van de Levende Vader. Maar als u zichzelf niet zult kennen, dan leeft u in armoede en bent u die armoede.

  67  Jezus zei: Hij die alles kent, maar gebrek heeft aan zelfkennis, heeft overal gebrek aan.

  24  Zijn discipelen zeiden: Toon ons de plaats waar U bent, want het is noodzakelijk voor ons die te zoeken.
  Hij zei tot hen: Wie oren heeft, die hore. Er is licht in een mens van licht en hij verlicht de hele wereld. Wanneer hij geen licht wordt, is hij duisternis.

  68  Jezus zei: Jullie zijn gelukkig wanneer ze jullie haten en vervolgen. Ze zullen de plaats, waarheen ze jullie vervolgd hebben, niet vinden.

  Waar moeten we God gaan zoeken?

  Al gans ons leven lang hebben we gedacht dat de hemel boven ons is, en dat de tegenhanger van de hemel diep onder ons, in de grond verscholen zit. Maar dit is slechts een beeldspraak om het verhevene tegenover het verwerpelijke af te wegen.
  Jezus geeft ons heel andere richtlijnen mee dan het simplistisch plaatje van hemel en hel. Jezus zegt ons hoe we nu, op dit moment en tijdens dit leven nog, in die hemel kunnen komen! Hij toont ons de weg, en geeft er meteen ook het voertuig bij om ons doel te bereiken. En daarvoor hoef je helemaal geen ondergrondse reis aan te vangen, of geen vliegtuigen te bouwen om het in de lucht te gaan zoeken.
  Het Koninkrijk, of de hemel, is binnen in u!  Het zit dus niet in de buitenwereld verscholen, ergens ver weg op een geheime locatie, maar het is daarentegen heel dicht bij je, binnen in u.

  Wat valt er dan zo allemaal te vinden binnen in ons? 
  Ons bloed en onze ingewanden, kunnen we daar misschien iets mee doen om de hemel te bereiken? Het is weinig waarschijnlijk dat het daarmee zal lukken, want bloed en ingewanden, die krijg je maar te zien als er iets heel ergs met jou gebeurd is.
  Wat anders is er dan nog in ons?
  Als het niets materieels kan zijn, dan zijn het toch alleen maar onze gedachten die nog overblijven. Alleen onze gedachten gaan iedere dag steeds weer wild tekeer, daar diep vanbinnen in ons hoofdje. En daar kunnen we misschien wel iets mee aanvangen om God terug te vinden, want van gedachten kan je nu eenmaal zelf kiezen welke je wilt houden, en welke je loslaat! Daar moet dus duidelijk iets mee te doen zijn.

  Het Koninkrijk is in ‘uw zien’ zegt Jezus!
  En dus wordt de manier waarop je naar de dingen kijkt heel belangrijk. Verwelkom je ze, of hou je ze op een afstand? Ben je bang voor je toekomst, of ga je onbezorgd het leven tegemoet? Zijn de andere mensen tirannen en zondaars, of zijn het je vrienden?
  Hoe jij de wereld wilt bekijken, dat is de plaats waar het Koninkrijk verscholen zit. Hoe je de wereld bekijkt zal immers gevolgen hebben voor de gedachten die jij ‘het waard’ vindt om voor jezelf te behouden. En dat kunnen zowel gedachten van toenadering en liefde zijn, als gedachten van egoïsme en heerszucht. En overeenkomstig de gedachten die je verkiest, zal je de wereld te zien krijgen die erbij hoort.
  We moeten echter ook in herinnering houden dat Jezus gezegd heeft dat er voor ons nog steeds iets verborgen is, en dat er dus iets is wat wij nog niet weten, of nog niet kunnen zien! 
  En daarom zegt hij ook: ‘Wie zichzelf kent, zal het vinden.’  Want alleen wie weet dat hij de zoon van God is, en dus weet dat hij niets anders dan ‘een gedachte van liefde’ kan zijn, die zal de volle rijkdom van het Koninkrijk kunnen ervaren. Wie echter vasthoudt dat hij een lichaam is, en alleen voor dat lichaam naar liefde op zoek gaat, die zal steeds in grote armoede vertoeven en die armoede uiteindelijk ook zelf worden, juist omdat hij denkt dat hij een arm en vergankelijk lichaam is. Een lichaam dat moet vechten voor zijn bestaan in een wereld die gebaseerd is op gebrek en eenzaamheid! Wat kan je anders verwachten van een wereld van eenzaamheid, egoïsme en schaarste? 
  Want wie geen zelfkennis heeft, wie niet weet dat hij is voortgekomen uit God, uit de hoogste gedachte van liefde, die heeft zijn grootste schat afgewezen, en onsterfelijkheid als gedachte omgeruild voor een triestig bestaan in armoede en ellende als lichaam.

  ‘Want er is licht in een mens van licht,’ zegt Jezus! 
  Dit betekent dat iedereen die weer zijn oorsprong aanvaardt, en die dus samen met God dezelfde denkrichting wil aannemen, het licht van de hemel zal uitstralen naar al de anderen die de hemel nog niet voor zichzelf aanvaard hebben. Wie zijn oorspronkelijke identiteit niet meer verloochent zal in de donkere wereld die de anderen nog zien, een lichtbaken worden dat voor hen het pad verlicht naar verlossing van ellende en armoede.
  Maar wie iedere keer weer zijn afkomst blijft loochenen en steeds weer een beperkte wereld voor zichzelf aanvaardt, zal slechts meer en meer duisternis over zichzelf en de wereld afroepen!

  En daarom is al wie vervolgd wordt en gehaat in deze wereld, heel gelukkig, want hij weet dat hij niet slechts een lichaam is, maar wel een zoon van de hoogste gedachte, samen met God! En wie kan er nu een gedachte verjagen, of ook maar iets van kwaad doen, of opsluiten in donkere kerkers? De wereld waarin jij voortaan leeft is voor de gewone stervelingen onbereikbaar geworden.

    

Foto's

photo photo photo photo