Wonderen

  Het lijkt een quasi onmogelijke opdracht voor ons "zondige" mensen, om God ooit te bereiken. God is veel te veeleisend in onze ogen, en hij legt ons dingen op die onmogelijk te verwezenlijken zijn. Daarom doen we maar gewoon verder op onze eigen manier, maar moeten we desondanks toch toegeven dat deze manier van ons, nooit volledige tevredenheid biedt. 
  We zitten als het ware gevangen in niemandsland! 
  God is dan wel de uitweg, maar dat is gewoonweg niet te doen; en onze eigen weg maakt ons nooit volledig gelukkig!

  Zo leven we al vele duizenden jaren lang in onzekerheid, en trekken we onze plan met de middelen die we hebben. Maar nu en dan, duiken er in de geschiedenis heel heldere periodes op! Nu en dan kan je zien dat er iemand op deze wereld komt die alles weet over God, en die de anderen aanspoort om ook die weg in te slaan. Nu en dan verschijnt er gewoonweg een Jezus of een Boeddha op deze planeet!
  Nu en dan, is er dus ook een mogelijkheid om aan de ellende van dit uitzichtloze bestaan te ontsnappen.

  De periode waarin we nu leven zou wel eens zo een periode kunnen zijn!
  Heel veel tekenen wijzen immers in die richting! Niet alleen is er de wil van een groot deel van de bevolking om zich spiritueel te ontwikkelen, maar bovenal nog moeten we vaststellen dat er heel wat activiteit op handen is vanuit de hogere wereld om ons heen. 
  Overal op de wereld duiken er mensen op die geïnspireerd worden door een innerlijke stem. Overal op de wereld duiken er boeken op die door een innerlijk dictaat aan de mensheid worden meegedeeld. Overal in de wereld wordt er in spirituele kringen gezocht en verlangd naar de periode van grote en overweldigende tekenen van de hogere macht van God.
  Deze energie moet tot resultaten leiden, dat kan gewoonweg niet anders! Het moet wel zo zijn dat een deel van de wereld klaar is om een stapje verder te gaan in zijn evolutie naar liefde toe. Het moet wel zo zijn dat vele mensen bereid zijn om nieuwe normen en nieuwe waarden als gangbaar te interpreteren.
  En dus moeten zij die er klaar voor zijn, zich ook beginnen voor te bereiden, om wanneer het ogenblik aanbreekt, de trein niet te missen!

  Ik zal je vertellen wat een "gedicteerd boek" als "een cursus in wonderen" met je doet, zodra je het als leidraad neemt voor je verdere leven.

  Vooreerst moet u weten dat dit boek het heeft over de God die enkel liefde is! 
  Dat is voor ons mensen al het allermoeilijkste om te aanvaarden! 
  Een God die enkel liefde is kunnen wij ons niet voorstellen, want zo een God kunnen wij niet laten meespelen in de realiteit van deze wereld. De wereld toont immers juist aan dat God heel onrechtvaardig is, en dat je voor God heel wat offers moet brengen om weer in zijn genade te vallen.
  Iedereen die in een dergelijke straffende God gelooft, gelooft echter in een afgod! 
  En door een afgod te volgen, kan je niet de weldaden van de echte God leren kennen! 
  Dit is een eerste essentieel punt waarbij de wereld het op dit moment volledig verkeerd voor heeft. Onderschat deze vergissing niet, want ze is van kapitaal belang om straks de echte God te herkennen! God is enkel liefde, en vraagt van jou geen enkel offer, of geen enkele inspanning die onmogelijk te verwezenlijken is! Dit is wat je redelijkerwijze van een God van liefde mag verwachten!

  Maar deze stelling betekent dus ook dat wij het dan zijn die onze mening zullen moeten bijschaven over God, want als God liefde is, dan moet hij al die tijd ook al hebben klaargestaan om ons te helpen en ons te begeleiden. 
  Ben je dus bereid om je mening over God te herzien, en tevens alles overboord te gooien wat je van deze wereld zelf geleerd hebt? 
  Dit is de essentiele vraag die eerst moet gesteld en beantwoord worden, vooraleer je de echte God kan leren kennen. Alleen wie hiertoe bereid is, kan God nu al in zijn leven introduceren.

  Dit is de God die je door het lezen, het bestuderen, en vooral het beleven of het "doen" van "een cursus in wonderen" zal leren kennen. 
  Het is waar, dat je op dit moment nog niet kan zien hoe dit alles mogelijk is. 
  Het is waar dat het nu nog allemaal larie schijnt te zijn. 
  De ganse wereld zoekt immers al eeuwenlang om dit simpele feit dat God alleen maar goedheid is te verklaren, maar niemand schijnt het ooit te vinden. Wel, het bewustzijn van "een cursus in wonderen" komt het je nu gewoon vertellen! 
  Het bewustzijn van dit boek is tevens het bewustzijn van Jezus, want het boek legt eenvoudigweg uit hoe Jezus destijds kon doen wat hij gedaan heeft, en wat ook jij daarvoor moet doen om hetzelfde te kunnen. Al eeuwenlang breekt de mensheid zijn hoofd over de wonderen en de daden van Jezus, en al eeuwenlang houden we er niets anders dan koppijn aan over. 
  Welnu, Jezus komt het je nu, in deze tijd, gewoon vertellen in dit boek. Wat wil je dan nog meer?

  De eerste keren wanneer je het boek ter hand neemt, snap je niet direct waarover het gaat. Jezus spreekt ons net als tweeduizend jaar geleden toe vanuit een andere realiteit dan deze van de wereld. Maar wie volhoudt, zal spoedig de terminologie van het boek en de woord- en zinsconstructies beginnen te begrijpen, en zal merken dat het heel moeilijk wordt om daarna het boek nog terzijde te leggen.
  Wie echt volhoudt, zal spoedig met het boek beginnen te werken (hoe, dat doet er niet toe), en zal dus geleid worden door het bewustzijn van het boek. Heel gauw zal je dan merken dat je de redeneringen uit het boek begint over te nemen, en dat je dus ook vanuit die "andere wereld" je huidige situatie begint te bekijken. Je krijgt stilaan een heel andere kijk op onze wereld nu. 
  Dit proces neemt zeker en vast minstens één of soms meerdere jaren in beslag, maar als je echt door wilt gaan, dan zal er zich algauw een fantastische ervaring aan jou openbaren
  :

  Het waauw-gevoel!
  Het gevoel van echte verwondering!
  Waauw, zit het echt zo in elkaar!
  Is het echt zo eenvoudig en zo makkelijk?
  Heb ik dit echt al die tijd over het hoofd gezien?

  Dit is dan het moment waarop jouw redeneringen over de wereld worden omgekeerd! Dit is het moment waarop je snapt dat er ook daadwerkelijk een andere manier is om dit droeflijke oord te bekijken! Dit is het moment waarop je denken stilaan verlicht wordt, en zich vrijmaakt van de dingen waardoor het anders beperkt zou worden! Dit is het moment dat je beseft dat er werkelijk een goede en een liefhebbende God kan bestaan!

  Maar als je het boek met zijn raadgevingen ook op andere vlakken gevolgd hebt, dan zal je onderweg gemerkt hebben dat er heel wat van je vroegere "zonden" heel stilletjes uit je leven verdwenen zijn. Dingen waarvan je dacht dat je ze nooit zou kwijtraken, en waarvan je meende dat je ze voor de rest van je leven zou moeten meeslepen! 
  Ze zijn nu gewoonweg weg! 
  Ze zijn er niet meer, en ze bepalen je leven niet meer! 
  En dus vormen ze ook geen hindernis meer op je weg naar God! 
  Met andere woorden,  God neemt zelf de vergissingen weg die wij hier allemaal menen te begaan!
  En wie het dan aandurft om ook zijn relatie in de handen van God te leggen, zal ook daar spoedig de eerste tekenen te zien krijgen. Je relatie in de handen van God leggen betekent dat ze zal gezuiverd worden van alle onzuivere motiveringen waarvoor jij en je partner destijds de relatie met elkaar zijn aangegaan. Je relatie wordt langzaam maar zeker omgebouwd tot een relatie van onvoorwaardelijke liefde, tot een relatie die de naam "echte liefde" waard is.

  Maar Jezus wil niet dat je daar al stopt. Jezus wil dat je verdergaat, en dat je ook je taak op jou neemt om je medemensen te helpen. En de manier waarop dat moet gebeuren, is door jezelf zover te brengen dat je in staat bent om hen een wonder te schenken. 
  Dit is wat Jezus aan ieder van ons vraagt! 
  Ben je bereid om je medemens een enorme stap vooruit te helpen, door hem een wonder te schenken? 
  Een wonder dat deze wereld zo hard nodig heeft!

    

Foto's

photo photo photo photo